Search by name
नाम
 
     
स. क्र.पंजीयन क्र.नामपिता का नामपता
1 GYB00001श्री बलदाउरामस्व उदेरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
2 GYB00002श्री बुध्दराम पांडे श्री घनारामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
3 GYB00003श्री धुरवारामजयरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
4 GYB00004श्री बसंत कुमारस्व.अमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
5 GYB00005श्री नन्दकूमानरअमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
6 GYB00006श्री सूदामारामराजारामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
7 GYB00007श्री राधेलालप्रेमलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
8 GYB00008श्री शकरलालस्व.अमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
9 GYB00009श्री परदेशीरामफूलसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
10 GYB00010श्री रामजीउदयरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
11 GYB00011श्री अशोककुमारबूधरूरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
12 GYB00012श्री यानेद्रशिवरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
13 GYB00013श्री देवनारायणमोखोलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
14 GYB00014श्री चन्दुलालस्व.प्रेमलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
15 GYB00015श्री अहिलकुमारबुधरूरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
16 GYB00016श्री रिखेश्वरश्यामलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
17 GYB00017श्री द्वारिका चक्र.श्यामलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
18 GYB00018श्री नरेन्द्रकुमारकिसुनरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
19 GYB00019श्री किशुन कु.फुलसिह कु.पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
20 GYB00020श्रीमति.जानकी पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
21 GYB00021श्री सेमेलालस्व.चैतरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
22 GYB00022श्री संन्तराम चक.अमरसिहमोहल्ला कुम्हार पारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
23 GYB00023श्री बंसन्त चक्रआनंन्द चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
24 GYB00024श्री रामदयालचक्रमहेत्तरराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
25 GYB00025श्री केशव् चक्र.दयाराम चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
26 GYB00026श्री बुधरूरामउदेराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
27 GYB00027श्री राम चक्र.बलदाऊराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
28 GYB00028श्री रेखनलाल कु.चरणलालमोहल्ला -पैरी चौक कोपरा kopra GARIYABAND FINGESWAR
29 GYB00029श्री रामानंन्द चक्रअमरसिंहमोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
30 GYB00030श्री कृष्ण चक्र.सदामा चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
31 GYB00031श्री छत्रपालकल्याण चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
32 GYB00032श्री पुरूषोत्तम चक्र.सुदामामोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
33 GYB00033श्री सोहण लालनन्हेलालमोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
34 GYB00034श्री जितेन्द कुमारनन्हेलालमोहल्ला कुम्हार पारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
35 GYB00035श्री नन्हेलालप्रेमलाल चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
36 GYB00036श्री आनन्द रामप्रेमला चक्र.पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
37 GYB00037श्री तुकेश कुमाररामजी चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
38 GYB00038श्री तुकेश्वर चक्ररामजी चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
39 GYB00039श्री धर्मेन्द कुमारबलदाऊराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
40 GYB00040श्री हरि राम बलदाऊराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA
41 GYB00041श्री नन्दुरामस्व.अमरसिंहpanduka panduka GARIYABAND CHHURA
42 GYB00042श्रीमति जानकी मोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद खुर्द सोरिद खुर्द GARIYABAND CHHURA
43 GYB00043श्री मदनलालललतूराममोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद खुर्द सोरिद खुर्द GARIYABAND CHHURA
44 GYB00044श्री दखेश कुमारश्यामलालमोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद खुर्द सोरिद खुर्द GARIYABAND CHHURA
45 GYB00045श्री जागेश्वर कुमारश्यामलालमोहल्ला कुम्हारपारा सोरिदखुर्द soridkurd GARIYABAND CHHURA
46 GYB00046श्री प्रहलाद चक्र.लल्लूराममोहल्ला गांधी चौक कुम्हारपारा कोपरा kopra GARIYABAND FINGESWAR
47 GYB00047श्री मकुन्दराम मेहरलालकोपरा kopra GARIYABAND FINGESWAR
48 GYB00048श्री गणेशराम अर्जुनलालखेली बजरंग नगर लोहरसी GARIYABAND FINGESWAR
49 GYB00049श्री कुलेशवर चंदलालखेली बजरंग नगर लोहरसी GARIYABAND FINGESWAR
50 GYB00050श्री दादूराम चक्र.जयलालकोपरा कुम्हारपारा kopra GARIYABAND FINGESWAR
51 GYB00051श्री होरीलाल चक्र.दादूरामकोपरा कुम्हारपारा kopra GARIYABAND FINGESWAR
52 GYB00052श्री संन्तराम चक.नेहरूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
53 GYB00053श्री भोलाराम चक्र.सुखीरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
54 GYB00054श्री हरीशराम चक्र.चूरणरामकोपरा साड्डा चौक कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
55 GYB00055श्री कृपाराम चक्र.चूरणरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
56 GYB00056श्रीमति कुमारी कोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
57 GYB00057श्री संतोष कुमार नेहरूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
58 GYB00058श्री लक्ष्मीनारायणसुदधुरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
59 GYB00059श्री रमेश चक्र.साधाूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
60 GYB00060श्री सुदधुराम चक्र.समारूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
61 GYB00061श्री बैशाखूरामनेहरूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
62 GYB00062श्री श्यामलाल चक्र.बहुरसिंहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND FINGESWAR
63 GYB00063श्री जगन्नाथ चक्र.रेखनकोपरा पैरी नगर कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
64 GYB00064श्री खुमान चक्र.दया रामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
65 GYB00065श्री कामता प्रसादफेरण लालकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
66 GYB00066श्री उमेन्द कुमार प्रमासिंगछुरा कुम्हार पारा छुरा GARIYABAND CHHURA
67 GYB00067श्री हिम्मत चक्र.प्रमासिगछुरा कुम्हार पारा छुरा GARIYABAND CHHURA
68 GYB00068श्री संतोष चक्र.गैदरामछुरा मोहल्ला भगतसिह छुरा GARIYABAND CHHURA
69 GYB00069श्री जगदीश चक्र.बालूरामकोपरा मोहल्ला - कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
70 GYB00070श्री गीताराम चक्रजगदीशकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
71 GYB00071श्री दिनबंधुरामसुकालूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
72 GYB00072श्री संताषकुमार रामसिहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
73 GYB00073श्री निरंकार रामूलालधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
74 GYB00074श्री तुलसीराम नोहर रामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
75 GYB00075श्री लकेश्वरसुकालूबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
76 GYB00076श्री दुल्लूराम कोन्दारामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
77 GYB00077श्री राजेन्दकुमारदुल्लूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
78 GYB00078श्री रामूराम चक्र.बहूरसिंहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
79 GYB00079श्री चन्दुरामसुकालूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
80 GYB00080श्री नरेश कुमारकिशुनरामबारूला बाजार पारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
81 GYB00081श्री संन्तराम चक्र.रामसिंहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
82 GYB00082श्री रोशन चक्र.बोधनकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
83 GYB00083श्री छबिलाल विरसींहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
84 GYB00084श्री शिव प्रसाद छबिलालबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
85 GYB00085श्री संन्तराम फूलसिंगबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
86 GYB00086श्री मुकश कुमारकिशुनराम.बारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
87 GYB00087श्री लेखनराम सरजूरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
88 GYB00088श्री बोधी रामनोहररामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
89 GYB00089श्री नलदराम दुकालु राम बारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
90 GYB00090श्री रामेश्वरलखन लालबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
91 GYB00091श्री दुखूराम चक्र.फूलसिंगबारूला कुम्हारपारा भाटापारा GARIYABAND GARIYABAND
92 GYB00092श्री परदेशीरामदुखूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
93 GYB00093श्री ओमसिगदुकालूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
94 GYB00094श्री भुवनेश्वर चन्दुरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
95 GYB00095श्री लोचन कुमारनरेशकुमारबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
96 GYB00096श्री कृष्ण राम.बिरसिंगबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
97 GYB00097श्री रमेन्दकूमारस्व.कलीरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
98 GYB00098श्री गणेश राम नोहर रामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
99 GYB00099श्री यशवंत कुमार रामूलालधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
100 GYB00100श्रीमति गीता बारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
101 GYB00101श्री चित्रसेन चक्र.चरणसिंहआमदी gariyaband GARIYABAND GARIYABAND
102 GYB00102श्री चरणसिहमहेत्तरूरामआमदी गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
103 GYB00103श्री सान्तुराम झीटूरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
104 GYB00104श्री ओमप्रकाश हिरामणगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
105 GYB00105श्री जोधनराम भरोसाराममजरकट्टा मालगाव GARIYABAND GARIYABAND
106 GYB00106श्री जोधी कुम्हा.फागुगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
107 GYB00107श्री उदेराम चक्र.रामेश्वरधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
108 GYB00108श्री कृष्णा चक्रलतेलुरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
109 GYB00109श्रीमति ईशवरी  गरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
110 GYB00110श्रीमति रामबाई गरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
111 GYB00111श्री लतेलूराम गोकुल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
112 GYB00112श्री लखनलालधनसायगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
113 GYB00113श्री रामधार चक्र.बीरसिहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
114 GYB00114श्री निरंजन चक्रचिंन्तारामfingeshwar GARIYABAND FINGESWAR
115 GYB00115श्री बृजमोहन चक्र.रामेश्वरधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
116 GYB00116श्री मनी राम चक्रखोरबाहरासोरिदखुर्द ,मोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद GARIYABAND CHHURA
117 GYB00117श्री काजुराम लतेंलरामकौंदकेरा खाले पारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
118 GYB00118श्री शुघ्घु राम चकचैनसिहधवलपुर,मोहड़ा रोड धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
119 GYB00119श्री देवकुमार कणिकरामभिरलाट, गोरा चौक जोबा GARIYABAND GARIYABAND
120 GYB00120श्री अंजोर चक्र.रामप्रासादकोसमी द, खालपारा दर्री पारा GARIYABAND GARIYABAND
121 GYB00121श्री जगदीश चक्र.लक्ष्मणभटगांव, और्वधन चौक मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
122 GYB00122श्री द्वरिका चक्र.बुदधुरामधवलपुर, राम भरोसा चौक धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
123 GYB00123श्री पुन्नी लाल चक्र.सोनसायफिगेश्वरी, कुम्हारपारा सोरिद GARIYABAND GARIYABAND
124 GYB00124श्री सूखराम चक्र.खुबसिंगधवलपुर मोहल्ला - बाजार चौक धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND
125 GYB00125श्री रमेश चक्र.जोहनलालफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा सोरिद GARIYABAND GARIYABAND
126 GYB00126श्री बेनीराम चक्रसुधुरामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा सोरिद GARIYABAND GARIYABAND
127 GYB00127श्री रविकुमार चक्रबेदुरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
128 GYB00128श्री बेदुराम मेहत्तरबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
129 GYB00129श्री कोमललाल चक्रगुहारामखरहरी, पांडेपारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
130 GYB00130श्री अरूण कुमार गुहारामखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
131 GYB00131श्री सोमाराम खुबसिंगभटिगंद , गोबधान चौक मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
132 GYB00132श्री पंचरामसुग्रीवखरहरी, आवशपारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
133 GYB00133श्री कोमल चक्रसुग्रीवखरहरी, खरहरी GARIYABAND GARIYABAND
134 GYB00134श्री दीनबेंधु गुहारामखरहरी,गाँधी चौक, निषाद पारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
135 GYB00135श्री कैन्हैया लालगुहारामखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
136 GYB00136श्री सुन्दराम झगरूरामकरचाली, डबरीपारा रानीपरलेवा GARIYABAND CHHURA
137 GYB00137श्री हेतु रामखेजु रामकोपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
138 GYB00138श्री सुधुरामखेजुरामकोपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
139 GYB00139श्री बुंदधुरामस्व चैनसिहदुल्ला,दुल्ला दुल्ला GARIYABAND GARIYABAND
140 GYB00140श्री विष्णु रामबरनुरामकोपकासा , बिचपारा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
141 GYB00141श्री महेश रामआनंदी रामदलदली , स्कूल पारा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
142 GYB00142श्री श्याम लालबुधु रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA
143 GYB00143श्री ललित रामप्रसाद कोपेसा, बजरंगपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
144 GYB00144श्री परदंशी लुदुरामचुरकीदादर बाजारपारा कोशमी GARIYABAND CHHURA
145 GYB00145श्री सुकारी बार्ईखेजु रामकोपेकसा मैनपुर GARIYABAND GARIYABAND
146 GYB00146श्री संत रामलुदुरामनवगई, दादरपारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA
147 GYB00147श्री हेम कुमारथान सिहखरहरी, निषाद पारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
148 GYB00148श्री नरेश कुमारआनंदी रामदलदली , स्कूल पारा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
149 GYB00149श्री गीता रामथान सिहखरहरी,केवटपारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
150 GYB00150श्री जय लालबरनु रामकोपकसा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
151 GYB00151श्री प्यारे लालसुरित रामचुरकीदादर , बस्तीपारा कोसमी GARIYABAND CHHURA
152 GYB00152श्री तरून कुमारथुकेल रामदलदली , स्कूल पारा दलदली GARIYABAND GARIYABAND
153 GYB00153श्री रामथान सिहखरहरी, आवशपारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
154 GYB00154श्री तेजरामश्री रामखरहरी,केवटपारा मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
155 GYB00155श्री रामनाथ भिथराकोपकासा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND
156 GYB00156श्री लक्ष्मणगुहा रामखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
157 GYB00157श्री गणेश राम लक्ष्मणखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND
158 GYB00158श्री सुमेर सिंहमहेत्तरआमदी, कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
159 GYB00159श्रीमति धनमत कोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND GARIYABAND
160 GYB00160श्री शैलेन्द्र्रसाधुरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
161 GYB00161श्री भगवती राम रूपु रामबासीन GARIYABAND FINGESWAR
162 GYB00162श्री मोती राम भगवती रामबासीन, मोतीपरा वार्ड न. ०१ बासीन GARIYABAND FINGESWAR
163 GYB00163श्रीमति कुमारी  कोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
164 GYB00164श्री रामप्रसादलतेलुरामगरियाबंद मोहल्ला - पण्डे पारा गरियाबंद GARIYABAND CHHURA
165 GYB00165श्री योगेंद्रदशरथबरुला, पांडेपारा बारूला GARIYABAND CHHURA
166 GYB00166श्री दशरथ रघुनाथबारूला पण्डे पारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND
167 GYB00167श्री मुकेश दशरथबारूला पण्डे पारा बारूला GARIYABAND CHHURA
168 GYB00168श्री लतखोरतिहारूरामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
169 GYB00169श्री कुमारू रामसोनुरामबासीन, मोतीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
170 GYB00170श्री रामहिरदेलतखोरबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
171 GYB00171श्री सेंतोष मणिरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
172 GYB00172श्री तुला रामरामनाथबासीन,टिकरापारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
173 GYB00173श्री नतू राम दयालुरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
174 GYB00174श्री शत्रुहन स्व.श्री रजक रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
175 GYB00175श्री प्रेम लालशत्रुहनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
176 GYB00176श्री बालमुमुंदशत्रुहनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
177 GYB00177श्री हुलस रामतुलसी रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
178 GYB00178श्री जीवन लालरामलालबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
179 GYB00179श्री गोप कुमारस्व कार्तिकबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
180 GYB00180श्री नारायणस्व बुधरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
181 GYB00181श्रीमति कुमारी बाईमोती रामबासीन, मोतीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
182 GYB00182श्री हीरा लालरूप रामबासीन, मोतीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
183 GYB00183श्री रोहीतहिरा लालबासीन, मोलीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
184 GYB00184श्रीमति अगसिया बासीन, मोलीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
185 GYB00185श्री मोहनस्व कार्तिक रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
186 GYB00186श्री मन्नु रामसखा रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
187 GYB00187श्री भागवतदयालु रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
188 GYB00188श्रीमति देवकी बाई बासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
189 GYB00189श्री अनुप राम विजय रामबासीन मोहल्ला -मोलीपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
190 GYB00190श्री किरीत राम कुंज रामबासीन, मोलीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
191 GYB00191श्रीमति कुष्णा बाईश्री रामप्यारे बासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
192 GYB00192श्री द्विज रामकिरित रामबासीन मोहल्ला -मोलीपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
193 GYB00193श्री मति गैदी बाईस्व. श्री सुदनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
194 GYB00194श्री पुनउ रामरमेशवररानी परतेवा बस स्टैंड रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
195 GYB00195श्री हेम लालरामेश्वररानी परतेवा संतोषी चौक रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
196 GYB00196श्री खेदु रामसुख रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
197 GYB00197श्री दशरथईतवारी रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
198 GYB00198श्री ईतवारीजगदु रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
199 GYB00199श्री मति सुखिया रानी परतेवा टिकरापारा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
200 GYB00200श्री कमलेशसुखउ रामरानी परतेवा मोहल्ला- टिकरापारा रानी परतेवा GARIYABAND CHHURA
201 GYB00201श्री खोरबहराहटोई रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
202 GYB00202श्री कपिलटीकम रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
203 GYB00203श्री कुवर सिंहश्री बुधारू रामलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
204 GYB00204श्री अजब सिहस्व बुधारू रामलोहझर lohjhar GARIYABAND CHHURA
205 GYB00205श्री इन्द्रमनअजब सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
206 GYB00206श्री रमन अजब सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
207 GYB00207श्री चैंन सिंहअजब सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
208 GYB00208श्री गिरधरझाडु रामलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
209 GYB00209श्री झाडु रामकुंवर सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
210 GYB00210श्री खोम लालविदेशी रामलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA
211 GYB00211श्री नोदरतिजउ रामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
212 GYB00212श्री अशोक कुमारनोहर लालफिगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
213 GYB00213श्री गंगा रामबिचारू रामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
214 GYB00214श्री सुरेन्द्रगंगा रामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
215 GYB00215श्री अर्जुनसखा रामतोरणपारा गुंडरदेही जामगाव् GARIYABAND FINGESWAR
216 GYB00216श्री मति मुनिया तोरणपारा गुंडरदेही जाम गांव GARIYABAND FINGESWAR
217 GYB00217श्री संतोष पंचु रामकुम्हार फिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
218 GYB00218श्री पंचु रामस्व पुनु रामकुम्हार फिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
219 GYB00219श्री मति उतरा कुम्हार फिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
220 GYB00220श्री गजाधरस्व भोला रामबजरंगपारा पोखरा परसदा GARIYABAND FINGESWAR
221 GYB00221श्री शिव रामसव भुवन रामपरसदा खुर्द , शीतलापारा परसिवनी GARIYABAND CHHURA
222 GYB00222श्री प्रेम लालपरदेशी रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
223 GYB00223श्री उत्तमपरदेशी रामरानीपरतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA
224 GYB00224श्री शेखरगजाधरपोखरा परसदा GARIYABAND GARIYABAND
225 GYB00225श्री खोदु रामस्व हिराधरपोखरा परसदा GARIYABAND FINGESWAR
226 GYB00226श्री भोज रामपरदेशी रामरानीपरतवा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
227 GYB00227श्री रामभरोसासुूख रामरानीपरतेवा गरियाबंद GARIYABAND CHHURA
228 GYB00228श्री गजानंदचैतु रामबेसिन बेसिन GARIYABAND GARIYABAND
229 GYB00229श्री रामप्रसादछबि लालबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
230 GYB00230श्री सुना रामविश्वनाथनवगई ऊपरपरा दुल्ला GARIYABAND CHHURA
231 GYB00231श्री डमरूबलमत रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA
232 GYB00232श्री कृपा रामडमरू रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA
233 GYB00233श्री करणडमरू रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA
234 GYB00234श्री गंगा रामइतवारी रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA
235 GYB00235श्री तिहारू रामपतंगा रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA
236 GYB00236श्री धनकुमार तिहारू रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA
237 GYB00237श्री सीता रामपतंगा रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA
238 GYB00238श्री आत्मा रामसीता रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA
239 GYB00239श्री प्रेम लालअजब रामबोईरगांव मन्दिरपारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
240 GYB00240श्री हरि रामजेठु रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
241 GYB00241श्री रोमन सुग्रीव चक्रधारीबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
242 GYB00242श्री लखनलाल अजब रामबोईरगांव मन्दिरपारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
243 GYB00243श्री योगेश कुमारमया रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
244 GYB00244श्री कौशल मया रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
245 GYB00245श्री मया रामपुनउ रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
246 GYB00246श्री ईश्वरपुनउ रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
247 GYB00247श्री वीरसिंहपुनउ रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA
248 GYB00248श्री झुमरू रामसीता रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA
249 GYB00249श्री दिलवरमानी राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
250 GYB00250श्री परसु रामश्री गुरूवारमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
251 GYB00251श्री राजकुमारश्री पुरूराममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
252 GYB00252श्री मेघनाथमोहन राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
253 GYB00253श्री रोहित कुमारटंकधरमैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
254 GYB00254श्री मंगलश्री संत लालमैनपुर खुर्द राजीवनगर मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
255 GYB00255श्री लोचनटीके राममैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
256 GYB00256श्री निरंजन सदानन्द बरकानी सीनापानी GARIYABAND DEOBHOG
257 GYB00257श्री मधु रविचंदबरकानी सीनापाली GARIYABAND DEOBHOG
258 GYB00258श्री प्यारे लालसदानंदबरकानी सीनापाली GARIYABAND DEOBHOG
259 GYB00259श्री गंगा रामहलधर रामसोनामुन्दी मुंगझर GARIYABAND DEOBHOG
260 GYB00260श्री हीरा लालचुन्दर लालपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG
261 GYB00261श्री होम रामलैवानो रामपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG
262 GYB00262श्री भोला रामधनी रामपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG
263 GYB00263श्री परमेश्वरश्री जगत राममैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
264 GYB00264श्री घनश्याममहेन्द्र कुमारमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
265 GYB00265श्री नेम सिंहभकचंदमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
266 GYB00266श्री लखनटीकमनमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
267 GYB00267श्री रिपुसुदननंदकिशोरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
268 GYB00268श्री उमाशंकरजगत राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
269 GYB00269श्री रूपसिंहमंदागमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
270 GYB00270श्री महेन्द्रखगेश्वरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
271 GYB00271श्री गेंद लालगुनधरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
272 GYB00272श्री बेनु रामउदे राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR
273 GYB00273श्री बृजमोहनरामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
274 GYB00274श्री दयानिधिभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
275 GYB00275श्री महेन्द्रपुरनधरदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
276 GYB00276श्री डमरूधररामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
277 GYB00277श्री माधवरामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
278 GYB00278श्री अरूणभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
279 GYB00279श्री डीगसनमुलेश्वरदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
280 GYB00280श्री कीर्तनभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
281 GYB00281श्री बेणुधरपुरनधरदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
282 GYB00282श्री मुलेश्वरभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG
283 GYB00283श्री रूमाचंदस्व. अर्जुनपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG
284 GYB00284श्री नारद चक्रधारीबिसरू रामकोसमखुंटा जामगांव कोसमखुंटा GARIYABAND FINGESWAR
285 GYB00285श्री बिसरू रामप्रभुरामकोसमखुंटा जामगांव कोसमखुंटा GARIYABAND FINGESWAR
286 GYB00286श्री संतोष कुमारबिसरू रामकोसमखुंटा जामगांव कोसमखुंटा GARIYABAND FINGESWAR
287 GYB00287श्री पंचराममनराखनभैरा अकलवारा अकलवारा GARIYABAND CHHURA
288 GYB00288श्री नारायणबिसरूकोसमखुंटा जामगांव कोसमखुंटा GARIYABAND FINGESWAR
289 GYB00289श्री सनतबिसरूकोसमखुंटा जामगांव कोसमखुंटा GARIYABAND FINGESWAR
290 GYB00290श्री टिकेश्वरश्री बिसरू रामकोसमखुंटा जामगांव जामगांव GARIYABAND FINGESWAR
291 GYB00291श्री भागवतस्व गुहा रामफिंगेश्वर मानस मंदिर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
292 GYB00292श्री डोमनस्व सुखउ चक्रधारीफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
293 GYB00293श्री नोहर रामश्री तीजउ रामफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
294 GYB00294श्री संजय चक्रधारीश्री श्यामु रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
295 GYB00295श्री श्यामुश्री घसिया रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
296 GYB00296श्री प्रेम लालश्री घसिया रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
297 GYB00297श्री नामिक रामश्री सोनु रामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
298 GYB00298श्री दुलेश स्व.श्री बुधारू रामगोदलाबहारा कुम्हारपारा सोरिद GARIYABAND CHHURA
299 GYB00299श्री मोहन चक्रधारीश्री नोहररामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
300 GYB00300श्रीमति मीना स्व. श्री सत्यनारायणफिंगेश्वर,शिवाजी चौक फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
301 GYB00301श्री गणेश राम स्व.श्री सुखी रामफिंगेश्वर,शिवाजी चौक फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
302 GYB00302श्री सुखचैन श्री संतोखीनगर पंचायत फिंगेशर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
303 GYB00303श्री हिरारामस्व.श्री लेड़गारामबरोंडा राजिम कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
304 GYB00304श्री भूवनलाल श्री हिरारामबरोंडा राजिम कुम्हारपारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
305 GYB00305श्री कमलनारायणश्री फागुरामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
306 GYB00306श्री तुलाराम श्री दुखु रामफिंगेश्वर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
307 GYB00307श्री भीम चक्रधारी स्व.श्री दुखुरामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
308 GYB00308श्री भूखन श्री भीम चक्रधारीफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
309 GYB00309श्री कामता चक्रधारी श्री तुलारामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
310 GYB00310श्री तरूण श्री नोहरफिंगेश्वर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
311 GYB00311श्री हेमंत श्री संतोष चक्रधारी 
312 GYB00312श्री तीजुराम श्री गोकूलय रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
313 GYB00313श्री गंगाराम श्री तिजूरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
314 GYB00314श्री शिवप्रसाद श्री लतेलू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
315 GYB00315श्री भुवनेश्वर स्व. श्री हिराधरगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
316 GYB00316श्री श्यामलाल श्री गोकूल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
317 GYB00317श्री मनोज चक्रधारीश्री हीराधरगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
318 GYB00318श्री गोविंद प्रहलादश्री लतेलू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
319 GYB00319श्री अशोक कुमारश्री हिराधरगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
320 GYB00320श्री छबीलालश्री गोकुल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
321 GYB00321श्री हेमंत चक्रधारीश्री संतोष 
322 GYB00322श्री महेश श्री माधोरामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
323 GYB00323श्री टेमनलाल स्व. श्री दयारामपाण्डुका ,कुम्हारपारा छुरा GARIYABAND CHHURA
324 GYB00324श्री मुरली रामश्री दयारामपाण्डुका ,कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
325 GYB00325श्री रमेश श्री राधेलालपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
326 GYB00326श्री नरेन्द्रकुमारकिसुनरामपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
327 GYB00327श्री महेश श्री राधे लालपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
328 GYB00328श्री सुरेश श्री अनील कुमारपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
329 GYB00329श्री हुमनश्री बैसाखू लालकोपरा कुम्हार पारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
330 GYB00330श्री दयानिधिभोकलु रामपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
331 GYB00331श्री डुमेश श्री बसंत कुमारपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
332 GYB00332श्री त्रिलोक श्री बंसत कुमारपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
333 GYB00333श्री हेमंत श्री रामदयालपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
334 GYB00334श्री शंकर लाल श्री आनन्दरामपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
335 GYB00335श्री सूरज श्री अनिलपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
336 GYB00336श्री महेन्द्र श्री समेलालपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
337 GYB00337श्री यानेन्द्र श्री शिवरामपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
338 GYB00338श्री चन्दहास श्री बसंतपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
339 GYB00339श्री लिलेश श्री अशोकपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
340 GYB00340श्री बलरामश्री शंकरपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
341 GYB00341श्री कन्हैया श्री शंकरपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
342 GYB00342श्री मनोज श्री रिखेश्वरपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
343 GYB00343श्री लीलाराम श्री समेलालपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
344 GYB00344श्री विनोद श्री नारायण चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
345 GYB00345श्री ओंकारश्री लखन चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
346 GYB00346श्री पुरूषोत्तम श्री लखन चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
347 GYB00347श्री द्वारिका राम श्री झाडूरामपाण्डुका कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
348 GYB00348श्री विश्राम श्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
349 GYB00349श्री विसरू रामश्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
350 GYB00350श्री उमेंद कुमारश्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
351 GYB00351श्री अगेश्वरस्व. श्री महेत्तरआमदी , आमदी पारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
352 GYB00352श्री पवन श्री झाडूराम चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
353 GYB00353श्री शेखर श्री मुकुंद चक्रधारीकोपरा भादुपार कोपरा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
354 GYB00354श्री लेखनस्व. श्री सरजू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
355 GYB00355श्री रमेश श्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
356 GYB00356श्री विजय श्री बिसरू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
357 GYB00357श्री सतीष श्री सेवाराम कुम्हारगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
358 GYB00358श्री नरेश श्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
359 GYB00359श्री भागीरथी श्री केजउ रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
360 GYB00360श्री कमलेशश्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
361 GYB00361श्री अनिल कुमारश्री चोवारामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
362 GYB00362श्री गोपाल श्री पवन चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
363 GYB00363श्री समय लाल श्री फागू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
364 GYB00364श्री सुरेश श्री सेवारामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
365 GYB00365श्री सेवाराम श्री कन्हैयागरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
366 GYB00366श्री नेमीचंदश्री लेखन चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
367 GYB00367श्रीमति अमरौतिन राजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
368 GYB00368श्री सूरज कुमारॅस्व. श्री खेदू रामराजिम पटेल पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
369 GYB00369श्री रमन चक्रधारीस्व. श्री खेदूरामराजिम पटेल पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
370 GYB00370श्री घनारामस्व.श्री आशाराजिम पटेल पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
371 GYB00371श्री लक्ष्मण श्री भगवानीराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
372 GYB00372श्री चैतरामस्व. श्री घोडुलराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
373 GYB00373श्री राजू स्व. श्री खेदू रामराजिम कुम्हार पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
374 GYB00374श्री राजेन्द्र स्व. श्री खेदू राम राजिम कुम्हारपारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
375 GYB00375श्री भगवानी स्व.श्री सकलूराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
376 GYB00376श्री भागवत स्व. श्री सूकालू रामराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
377 GYB00377श्री राजाराम श्री भगवानी चक्रधारीराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
378 GYB00378श्री राजेश्वर स्व. श्री बुतकू रामराजिम आश्रम पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
379 GYB00379श्री संतोष स्व. श्री नेहरू रामराजिम कुम्हारपारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
380 GYB00380श्री चोवाराम पाड़ेश्री कन्हैया रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
381 GYB00381श्री उमेन्द्र श्री प्रेमसिंगछुरा कुम्हार पारा छुरा GARIYABAND CHHURA
382 GYB00382श्री खिलावन श्री नारायणगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
383 GYB00383श्री सुनील चक्रधारीश्री बहार रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
384 GYB00384श्री बहार चक्रधारीश्री कन्हैयागरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
385 GYB00385श्री राजकुमारस्व. श्री सोनूरामबारूका पोड GARIYABAND GARIYABAND
386 GYB00386श्री गिरधरश्री सोनी चक्रधारीबारूका पोड GARIYABAND GARIYABAND
387 GYB00387श्री चैतरामश्री ठाकुर रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
388 GYB00388श्री हीराराम श्री लेड़गा रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
389 GYB00389श्री दिनेश श्री रामाधारबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
390 GYB00390श्री रामाधार श्री नन्नू रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
391 GYB00391श्री कुलेश्वर श्री फेरू रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
392 GYB00392श्री जेठूराम श्री फेरू रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR
393 GYB00393श्री कमलेश स्व. श्री सुखउ 
394 GYB00394श्री हेमनारायण श्री चिन्ता रामफिंगेश्वर, सोरिदखुर्द GARIYABAND CHHURA
395 GYB00395श्री गोविंदा श्री बृजलालकुन्डल तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
396 GYB00396श्री पुष्कर श्री रिखीरामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
397 GYB00397श्री प्रकाश श्री बृजलालkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
398 GYB00398श्री डिलेश्वर श्री वृजलालkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
399 GYB00399श्री नागेश्वरश्री वृजलाल 
400 GYB00400श्री गोपाल श्री बृजलालkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
401 GYB00401श्री मोहन श्री सुखीरामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
402 GYB00402श्री वृजलाल श्री सुखीरामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
403 GYB00403श्री पारख श्री रिखी रामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
404 GYB00404श्री रिखी राम श्री सुखू रामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
405 GYB00405श्री कृष्णा लाल श्री परदेशीरसेला स्कूल पारा रसेला GARIYABAND CHHURA
406 GYB00406श्री भरत लाल श्री कृन्जू रामरसेला आवासपारा रसेला GARIYABAND CHHURA
407 GYB00407श्री मुकेश श्री रामरतनबेसिन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
408 GYB00408श्री रामशरण श्री मोहनबासीन कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
409 GYB00409श्री सुरेश कुमार श्री रामरतनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
410 GYB00410श्री खोरबाहरा श्री कार्तिकरामआमदी गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
411 GYB00411श्री मंगलू राम श्री सखा रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
412 GYB00412श्री कपूर सिंह स्व.श्री फिरतूगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
413 GYB00413श्री धर्मेन्द्र स्व. श्री खोवा राम,गरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND
414 GYB00414श्री पवन कुमार स्व. श्री सोनूबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
415 GYB00415श्री गिरधारी श्री पवन कुमारबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
416 GYB00416श्री कुलदीप श्री हरीशकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
417 GYB00417श्री दौलतराम स्व. श्री बाबूलालकोपरा शिव चौक कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
418 GYB00418श्री उमेश कुमार स्व. श्री मनीरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
419 GYB00419श्री रामप्यारेश्री लतखोर रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
420 GYB00420श्री रीतेश कुमारश्री दौवा रामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
421 GYB00421श्री जगेश्वर कुम्हारश्री केदारअकलवारा बजरंग चौक अकलवारा GARIYABAND CHHURA
422 GYB00422श्री इतवारी रामश्री रामरतनअकलवारा बजरंग पारा अकलवारा GARIYABAND CHHURA
423 GYB00423श्री परमानंद श्री इतवारी राम चक्र.भैरा बजरंग चौक अकलवारा GARIYABAND CHHURA
424 GYB00424श्री घनश्यामश्री बसंतपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA
425 GYB00425श्री संतोष श्री हिरालालफिंगेश्वर, संजय नगर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR
426 GYB00426श्री रिखी राम श्री सुखू रामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR
427 GYB00427श्री मन्नु श्री कुलेश्वरखेली लोहरसिंग GARIYABAND FINGESWAR
428 GYB00428श्री टेकेश्वर श्री केलेश्वरखेली बजरंंग पारा लोहरसिंग GARIYABAND FINGESWAR
429 GYB00429श्री खोवाराम श्री दादुरामकोपरा गांधी चौक कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
430 GYB00430श्री रोहित श्री पुनीत रामकोपरा कुम्हार पारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR
431 GYB00431श्री राजकुमार श्री संतोषबरोंडा कुम्हार पारा बरोंडा GARIYABAND FINGESWAR
432 GYB00432श्री कोमल स्व. श्री फिरूबरोंडा कुम्हार पारा बरोंडा GARIYABAND FINGESWAR
433 GYB00433श्री श्यामलाल श्री ललतू रामसोरिद खुर्द कुम्हार पारा सोरिदखुर्द GARIYABAND FINGESWAR
434 GYB00434श्री जोहन श्री बुधरामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा सोरिदखुर्द GARIYABAND CHHURA
435 GYB00435श्री रमेश श्री जोहनफिंगेश्वर सोरिदखुर्द GARIYABAND CHHURA
436 GYB00436श्री उम्मेंद श्री ललतू रामसोरिदखुर्द सोरिदखुर्द GARIYABAND CHHURA
437 GYB00437श्री मुकेश श्री रामरतन 
438 GYB00438श्रीमति अमरिका बाई श्री रेखू रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
439 GYB00439श्रीमति उर्मिला बाईश्री ललतु रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
440 GYB00440श्री डुमेशश्री नानीक रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
441 GYB00441श्री प्रहलाद श्री दयालू रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
442 GYB00442श्री घनश्याम श्री टिकमबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
443 GYB00443श्री अरूण कुमारश्री नानीकबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
444 GYB00444श्री छगन श्री पवन कुमारबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
445 GYB00445श्री रामशरण श्री मोहनबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
446 GYB00446श्री रामकृष्ण श्री लतखोरबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
447 GYB00447श्री भूवन श्री रामलालबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
448 GYB00448श्री सालिक राम श्री माघोरामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
449 GYB00449श्री विद्याभूषण श्री मोहनबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
450 GYB00450श्री हेमलाल श्री शत्रुहनबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
451 GYB00451श्री अश्वनी श्री रामलालबासीन टिकरापारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
452 GYB00452श्री यादरामश्री पालक रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
453 GYB00453श्री राजेन्द्र स्व. श्री बुधरामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
454 GYB00454श्री गैंद लालश्री बुधारूबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
455 GYB00455श्री डुमेश्वर श्री पालक रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
456 GYB00456श्री जेीवन लालश्री पालक रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
457 GYB00457श्री लोकनाथश्री बुधारू रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
458 GYB00458श्री दिनेश श्री बिसहत रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
459 GYB00459श्रीमति भुनेश्वरी श्री छबीरामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
460 GYB00460श्री सुरेश स्व. श्री रामरतनबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR
461 GYB00461श्री रामलाल स्व. श्री गेगोलीभूरसि भूरसि चौक भूरसि GARIYABAND FINGESWAR
462 GYB00462श्री भनेश्वर श्री भीम चक्रधारी 
463 GYB00463श्रीमति खेमिनबाई विशाल 
464 GYB00464श्री खिलेश्वर चक्रधारीनोहर 
465 GYB00465श्री लक्ष्मण चक्रधारीतुलाराम 
466 GYB00466श्री गंगाबाई स्व. सुखी राम 
467 GYB00467श्री दिलीप कुमारप्रेमलाल 
468 GYB00468श्री ईश्वर चक्रधारीडोमन राम 
469 GYB00469श्री अहिल्या बाईस्व.धनी राम 
470 GYB00470श्री गीतेश चक्रधारीकामता 
471 GYB00471श्रीमति शाति बाई मन्नू चक्रधारी 
472 GYB00472श्री मन्नू लालसंतू चक्रधारी 
473 GYB00473श्री धनेश्वर चक्रधारीकुमार चक्र. 
474 GYB00474श्री लेखू चक्रधारीबिसाली चक्र. 
475 GYB00475श्री उमेश कुमार देवनारायण चक्र. 
476 GYB00476श्री नीतेश चक्र.दौवाराम चक्र. 
477 GYB00477श्री लोकेश चक्र.शिवराम चक्र. 
478 GYB00478श्री चित्रगुप्त चक्रकार कृष्णलाल 
479 GYB00479श्री गैन्दलाल चक्रधारीबैजनाथ चक्र. 
480 GYB00480श्री होरीलाल चक्र.मोहन चक्रधारी 
481 GYB00481श्री भुवनेश्वर फागुराम 
482 GYB00482श्री नेतराम चक्रधारीडोमन चक्रधारी 
483 GYB00483श्री हिरा चक्रधारीभीम चक्रधारी 
484 GYB00484श्री रवि चक्रधारीतरूण चक्रधारी 
485 GYB00485श्री गजाधर रामस्व. लखन लाल 
486 GYB00486श्री हेमलालस्व. लखन लाल 
487 GYB00487श्री ढलेश्वरगजाधर 
488 GYB00488श्री योगेश्वर पवनकुमार 
489 GYB00489श्री पवन चक्रधारीस्व.गावर्धन 
490 GYB00490श्री निरंजनभूवन 
491 GYB00491श्री रमेश चक्रधारीस्व. शिवप्रसाद 
492 GYB00492श्री हीरालालस्व.गणेश राम 
493 GYB00493श्री नरेश चक्रधारीस्व. शिवप्रसाद 
494 GYB00494श्री गोपी चक्रधारीस्व. इतवारी 
495 GYB00495श्री महेश चक्रधारीस्व. शिवप्रसाद 
496 GYB00496श्री लोकेश चक्र.शिवराम चक्र. 
497 GYB00497श्री अमृतलालकुुुुशाल 
498 GYB00498दिवाकर निमजे  


Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0