Search by name
नाम
 
     
स. क्र.पंजीयन क्र.नामपिता का नामपता
1 RGD00001श्री रामशरणस्व जगदेवतिमरपुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
2 RGD00002श्री संताषबनमाली रामतिमरपुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
3 RGD00003श्री माखन रामशरणतिमरपुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
4 RGD00004श्री विजयस्व छोटेलालढिमरापुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
5 RGD00005श्री संजय बनमाली रामढिमरापुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
6 RGD00006श्री रामेश रामशरणरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
7 RGD00007श्री चोवा रामस्व तुलसी रामजगतपुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
8 RGD00008श्री कामता स्व जगदिशकुम्हारपारा रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
9 RGD00009श्री महेंद्रश्याम प्यारेरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
10 RGD00010श्री उमेंश श्याम प्यारेरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
11 RGD00011श्री रामप्यारेस्व बिसमभररायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
12 RGD00012श्री श्याम प्यारेस्व बिसंभरकुम्हार पारा रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
13 RGD00013श्री पिताम्बर स्व नर्मदा प्रसादरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
14 RGD00014श्री परस रामसुखैया रामकीवर्ड बोर्ड रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
15 RGD00015श्री रामु राम रवि लालरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
16 RGD00016श्री गोर्वधनरामदुलाररायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
17 RGD00017श्री ठाकुर प्रसादरामदुलाररायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
18 RGD00018श्री भीम कुमाररामदुलाररायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
19 RGD00019श्री अर्जुन स्व रामदुलाररायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
20 RGD00020श्री उमा शंकरसूखईयारायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
21 RGD00021श्री रामरतनसमेलालरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
22 RGD00022श्री हुक्मचंदरामरतनकेवरि बोर्ड रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
23 RGD00023श्री खेमचंदराम रतनरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
24 RGD00024श्री नारायणसुख रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
25 RGD00025श्री लव कुमार कार्तिक रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
26 RGD00026श्री केशव प्रसाद कार्तिक रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
27 RGD00027श्री फिरंतराम कार्तिक रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
28 RGD00028श्री बद्री प्रसादफिरतरामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
29 RGD00029श्री रमाकान्तजेठु रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
30 RGD00030श्री प्रदिप रामजेठु रामजगतपुर रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
31 RGD00031श्री पुरूषोत्तम स्व कौडियाचाल चाल RAIGARH RAIGARH
32 RGD00032श्री रवि कुमारअन्ता रामबैलभता भैनपारा RAIGARH KHARSIA
33 RGD00033श्रीमती मानकी बाई गाँधी चौक अँजोरी पारा RAIGARH KHARSIA
34 RGD00034श्री चन्द्रमणि हरी रामगाँधी चौक अँजोरीपारा RAIGARH KHARSIA
35 RGD00035श्री नारायण हरी रामडमररोड अँजोरीपारा RAIGARH KHARSIA
36 RGD00036श्री रामकुमारचुन्नी राममिलुपरा तमनार RAIGARH TAMNAR
37 RGD00037श्री रामलालचुन्नी राममिलुपरा तमनार RAIGARH TAMNAR
38 RGD00038श्री मैकु रामस्व देवानराम भाता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
39 RGD00039श्री मथुरा प्रसादस्व देवानरामभता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
40 RGD00040श्री जोखु रामलुसुरू रामरामभता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
41 RGD00041श्री मिठाई रामलुसुरू रामसरंगढ सरंगढ RAIGARH SARANGARH
42 RGD00042श्री भगवानदीनदरोगा रामरामभता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
43 RGD00043श्री रमेंश गिल्ला राम 
44 RGD00044श्री बोध रामस्व ूमंगल रामरामभता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
45 RGD00045श्री देव राजसुखी रामरामभता सरंगढ RAIGARH SARANGARH
46 RGD00046श्री सहदेवचमारू रामछतौना भोथली RAIGARH SARANGARH
47 RGD00047श्री अजय घनश्यामपडिगाओ पडिगाऔ RAIGARH PUSSORE
48 RGD00048श्री गोपी रामकरस रामकोटरपाली रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
49 RGD00049श्री राधे लालशिव कुमारबोईरदादर बोईरदादर RAIGARH RAIGARH
50 RGD00050श्री शिव कुमारमंगतु रामबोईरदादर बोईरदादर RAIGARH RAIGARH
51 RGD00051श्री हरी रामविशेषरबोईरदादर बोईरदादर RAIGARH RAIGARH
52 RGD00052श्री रंजीत राणाएकादशियाकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
53 RGD00053श्री मुलचंदमदनोंकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
54 RGD00054श्री शत्रुहनमुकुन्द रामकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
55 RGD00055श्री निरंजन मुकुद रामकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
56 RGD00056श्री महेशमुकुन्द रामकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
57 RGD00057श्री मोती रामजिर्वधनकोटरपाली जुड़ी RAIGARH RAIGARH
58 RGD00058श्री राजारामकपिलेश्वरkotrapali judhi RAIGARH RAIGARH
59 RGD00059श्री मोहनमालिक रामkotrapali judhi RAIGARH RAIGARH
60 RGD00060श्री कमलस्व बोध रामकोटरपाली judhi RAIGARH RAIGARH
61 RGD00061श्री फागु रामजीवर्धनkotrapali judhi RAIGARH RAIGARH
62 RGD00062श्री चैत रामजीवर्धनkotrapali judhi RAIGARH RAIGARH
63 RGD00063श्री जय राममोती रामkotrapali judhi RAIGARH RAIGARH
64 RGD00064श्री कन्हैया विसंभरकोटरापाली जुड़रा RAIGARH RAIGARH
65 RGD00065श्री हरीचन्द्रविसंभरकोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
66 RGD00066श्री चिन्ता रामविसंभरकोटरापाली जुरडा RAIGARH RAIGARH
67 RGD00067श्री शुकु राम जीवर्धनकोटरापाली जुरडा RAIGARH RAIGARH
68 RGD00068श्री सुन्दर जगनधीयाकोटरापाली जुरडा RAIGARH RAIGARH
69 RGD00069श्री नेपाल रामभगत रामकोटरापाली जुरडा RAIGARH RAIGARH
70 RGD00070श्री नीलकेंठस्व देवनाथकोटरापाली जुरडा RAIGARH RAIGARH
71 RGD00071श्री शिव कुमारकुबेर राणाकोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
72 RGD00072श्री गौतमबंसीधरकुम्हारपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
73 RGD00073श्री पुरूसोत्तम बंशीधरकोटरपाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
74 RGD00074श्री मुरली मुलचंद राणाबुड़ीपरा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
75 RGD00075श्री मुकुन्ददयानिधीकुम्हारपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
76 RGD00076श्री युधिष्ठीरमोती राममालीपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
77 RGD00077श्री माहित रामबोधनकुम्हारपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
78 RGD00078श्री रामचरण मदनोंबुड़ीपरा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
79 RGD00079श्री सन्त रामदेवनाथकुम्हारपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
80 RGD00080श्री नानकुननिलाम्बरकुम्हारपारा कोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
81 RGD00081श्री चैत रामऋषिकुमारमालिडिपा बोइरदादर RAIGARH RAIGARH
82 RGD00082श्री चतुर्भुजसाहेब राममालीपारा रायगढ़ बोइरदादर RAIGARH RAIGARH
83 RGD00083श्री बालक रामसाहेब राममालीपारा रायगढ़ बोइरदादर RAIGARH RAIGARH
84 RGD00084श्री जय लालबिसेसरबोइरदादर बोइरदादर RAIGARH RAIGARH
85 RGD00085श्री परमानंदमुलचंदकोटरापाली जुर्डा RAIGARH RAIGARH
86 RGD00086श्री शिव कुमार बनमाली रामढीमरपुर रायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
87 RGD00087श्री संजयबनमाली रामढीमरपुर रायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
88 RGD00088श्री रामकुमार चुन्नी लालमिलुपरा रायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
89 RGD00089श्री सम्पत रामबनमाली रामरायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
90 RGD00090श्री मुकेश खेमलालमौहापाली वोदा RAIGARH SARANGARH
91 RGD00091देव कुमाररामलालमौहापाली वोदा RAIGARH SARANGARH
92 RGD00092श्री चोला रामखेम राममौहापाली वोदा RAIGARH SARANGARH
93 RGD00093श्री शिवचरणमनी रामझाढीडीपा झाढीडीपा RAIGARH KHARSIA
94 RGD00094श्री कुशवा रामतीज रामपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
95 RGD00095श्री आरती रामफिरतु रामपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
96 RGD00096श्री घुनूु रामरामचरणपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
97 RGD00097श्री पुनाउ रामरामचरणपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
98 RGD00098श्री सुनाउ रामरामचरणपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
99 RGD00099श्री अरत रामफिरता रामपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
100 RGD00100श्री कार्तिक रामगुहा रामपरसकोल नवापारा परसकोल RAIGARH KHARSIA
101 RGD00101श्री गुहा रामसखा रामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
102 RGD00102श्री कला रामचेन रामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
103 RGD00103श्री बरातु रामहीरा लालपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
104 RGD00104श्री गोविद रामहीरासायपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
105 RGD00105श्री मुन्चु श्री राणबजार पारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
106 RGD00106श्री भीम प्रताप लम्बोदरबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
107 RGD00107श्री जदुराम रूपलालबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
108 RGD00108श्री माधवरामतुलारामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
109 RGD00109देवनाथ समारूबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
110 RGD00110श्री यादलाल अम्बूलालबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
111 RGD00111श्री संतोष (विकलोग)मनिजरबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
112 RGD00112श्री कार्तिकराम स्व.मक्तूबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
113 RGD00113श्री रधुनाथपरस रामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
114 RGD00114श्री अम्बूलालनथलोबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
115 RGD00115श्री नारददुनवारामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
116 RGD00116श्री परस राम माखनू रामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
117 RGD00117श्री कुंजल राणाश्री दुनवा राणाबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
118 RGD00118श्री रूद्रपालघासी रामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
119 RGD00119श्री महेन्द्रभीमरामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
120 RGD00120श्री मनी राम भगवानोबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
121 RGD00121श्री घनश्याम मन्चूबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
122 RGD00122श्री ललीत कुमार नारदबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
123 RGD00123श्री योगितामुन्चूबजार गली मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
124 RGD00124श्री तुलारामंमनिजरबाजार गली मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
125 RGD00125श्री खेमकुमारसंन्तोशबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
126 RGD00126श्री घनेश्वर कुजलबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
127 RGD00127श्री शंकरलालस्व रतिरामबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
128 RGD00128श्री मदन लालचरमदासबाजारपारा मुरा मुरा RAIGARH KHARSIA
129 RGD00129श्री अटलस्व.धरमदासभेलवा टिकरा भेलवा टिकरा RAIGARH RAIGARH
130 RGD00130श्री बिहारी लालधरमदासभेलवा टिकरा भेलवा टिकरा RAIGARH RAIGARH
131 RGD00131श्री शौकि लालखम्हारीकुशलबोइरदादर मालीडीपा RAIGARH RAIGARH
132 RGD00132श्री लक्ष्मीनरायणजेठूरामगढ़उमरिया गढ़उमरिया RAIGARH PUSSORE
133 RGD00133श्री कार्तिक राम भागवतियागढ़उमरिया गढ़उमरिया RAIGARH PUSSORE
134 RGD00134श्री संन्तोषगोविंद कुशलमलीडीपा मलीडीपा RAIGARH RAIGARH
135 RGD00135श्री कुम्भकरण लाभी कुशलमलीडीपा मलीडीपा RAIGARH RAIGARH
136 RGD00136श्री पुरन लालभुनेश्वरसोनबरसा मैनापारा RAIGARH KHARSIA
137 RGD00137श्री महेत्तरभुनेश्वरसोनबरसा मैनापारा RAIGARH KHARSIA
138 RGD00138श्री संतराममाखनपामगढ़ पामगढ़ RAIGARH KHARSIA
139 RGD00139श्री टीकारामनामीलालप्रेमगली पामगढ़ पामगढ़ RAIGARH KHARSIA
140 RGD00140श्री हरीमनसंतरामनीचेबास्ति पामगढ़ पामगढ़ RAIGARH KHARSIA
141 RGD00141श्री नामीलालचमराप्रेमगली पामगढ़ पामगढ़ RAIGARH KHARSIA
142 RGD00142श्री सरवन संतरामनिचेबस्ती पामगढ़ पामगढ़ RAIGARH KHARSIA
143 RGD00143श्री सुनउरामरामचरणपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
144 RGD00144श्री छेदीलालझब्बूरामपरसकोल परसकोल RAIGARH KHARSIA
145 RGD00145श्री राम कुमारछेदीलालपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
146 RGD00146श्री शिवकुमारकलारामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
147 RGD00147श्री कला राम चैनसिंहचैन सींग परसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
148 RGD00148श्री कुशवारामतीजारामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
149 RGD00149श्री गुहा राम सखा रामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
150 RGD00150श्री कार्तिकरामश्री गोविंद रामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
151 RGD00151श्री नीलकण्ठ श्री ईवारीपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
152 RGD00152श्री चिंताराम श्री तीज रामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
153 RGD00153श्री बरातु रामश्री हीरा सायपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
154 RGD00154श्री अरतु राम श्री हिरासायपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
155 RGD00155श्र कार्तिकराम श्री गुहरामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
156 RGD00156श्री संतराम श्री फिरतुरामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
157 RGD00157श्री समारू श्री फिरतुपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
158 RGD00158श्री आरती रामश्री फिरतुरामपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
159 RGD00159श्री घुनू राम श्री रामचराणपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
160 RGD00160श्री पुनउराम श्री रामचरणपरसकोल नवापारा RAIGARH KHARSIA
161 RGD00161श्री आत्माराम श्री दोलतरामतेन्दुमुडी बरमौना RAIGARH KHARSIA
162 RGD00162श्री संतराम श्री दौलतरामतेन्दुमुडी बरमौना RAIGARH KHARSIA
163 RGD00163श्री होरीलाल श्री संतरामतेन्दुमुडी बरमौना RAIGARH KHARSIA
164 RGD00164श्री महेत्तर श्री नेगीरामतेन्दुमुडी बरमौना RAIGARH KHARSIA
165 RGD00165श्री महेन्द्र श्री टीकारामबरमौना बरमौना RAIGARH KHARSIA
166 RGD00166श्री टेकाराम श्री शिशुपालबरमौना बरमौना RAIGARH KHARSIA
167 RGD00167श्री बौधा राम श्री प्रभुरामबरमौना बरमौना RAIGARH KHARSIA
168 RGD00168श्री गंगाराम श्री आत्मारामबरमौना बरमौना RAIGARH KHARSIA
169 RGD00169श्री बृजमानआनंद रामबरमौना बरमौना RAIGARH KHARSIA
170 RGD00170श्री मनीराम माहीलभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
171 RGD00171श्री रामलालमनी रामभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
172 RGD00172श्री दुर्गेश बर्द्रीप्रसादभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
173 RGD00173श्री बद्री प्रसादस्व.लेखीरामभेलवाडीह बरमौना RAIGARH KHARSIA
174 RGD00174श्री सोनूराममाहीरभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
175 RGD00175श्री सोहागराम सोनूरामभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
176 RGD00176श्री सुरेशसोनूरामभेलवाडीह मदनपुर RAIGARH KHARSIA
177 RGD00177श्री हरीरामजनक रामजैमुरा जैमुरा RAIGARH KHARSIA
178 RGD00178श्री ठंडाराम कविश्राम प्रसादजैमुरा जैमुरा RAIGARH KHARSIA
179 RGD00179श्री शीतल खोटेश्वरउपरपारा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
180 RGD00180श्री धनेश्वरअर्जुनबिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
181 RGD00181श्री डिलेश्वरबेदरामकुम्हारडिपा ब्रिजकोट ब्रिजकोट RAIGARH KHARSIA
182 RGD00182श्री गजेन्द्रसुन्दरलालकुम्हारडिपा ब्रिजकोट ब्रिजकोट RAIGARH KHARSIA
183 RGD00183श्री खुश्ी नीलकंठकुम्हारडिपा ब्रिजकोट ब्रिजकोट RAIGARH KHARSIA
184 RGD00184श्री चंन्द्रशेखर विलोचनकुम्हारडिपा ब्रिजकोट ब्रिजकोट RAIGARH KHARSIA
185 RGD00185श्री पुरूषोत्तम विलोचनकुम्हारपारा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
186 RGD00186श्री भुवनलालजदुलालकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
187 RGD00187श्री नीलकंठखुलूरामकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
188 RGD00188श्री टीकाराामनन्दुरामकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
189 RGD00189श्री उमाकान्ती कुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
190 RGD00190श्री अघनमती  कुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
191 RGD00191श्री हीरालाल बैसाखूकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
192 RGD00192श्री त्रिलोचन अर्जुनकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
193 RGD00193श्री चैतराम रामफलकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
194 RGD00194श्री राजाजटुलालकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
195 RGD00195श्री सकीर्तनपदुरामकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
196 RGD00196श्री खगेशवरभारतकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH RAIGARH
197 RGD00197श्री गोविदरामहीरासायकुम्हारडिपा बिंजकोट बिंजकोट RAIGARH KHARSIA
198 RGD00198श्री बनमाली कुंभकारश्री घरवीधर कुंभ.कुम्हारपारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
199 RGD00199श्री गुलाब राम श्री बालक रामडोलसरा डोलसरा RAIGARH TAMNAR
200 RGD00200श्री परदेशी कुमार श्री गुलाब रामकुम्हारपारा डोलसरा डोलसरा RAIGARH TAMNAR
201 RGD00201श्री प्रहलाद राणा स्व.श्री जगमोहनबाजार पारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
202 RGD00202श्री मोहनो श्री ननकी राम 
203 RGD00203श्री वशिकेशन कुभकार श्री कनिरामबाजारपारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
204 RGD00204श्री चंपाबाइ्र श्री प्रफुल कुमारबाजारपारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
205 RGD00205श्री धोबाराम श्री सहदेवकुघरीपारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
206 RGD00206श्री रामचरण श्री कार्तिकरामबाजार पारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
207 RGD00207श्री मोहनलाल श्री सराई पालऊपरपरा सराईपाली सराईपाली RAIGARH TAMNAR
208 RGD00208श्री चैतराम श्री रक्षापाललोहरापारा सराईपाली सराईपाली RAIGARH TAMNAR
209 RGD00209श्री रक्षापाल श्री मुक्ति कुम्हारलोहरापारा सराईपाली सराईपाली RAIGARH TAMNAR
210 RGD00210श्री चरण राणा श्री वल्लभ राणाऊपरपारा सराईपाली सराईपाली RAIGARH TAMNAR
211 RGD00211श्री विपिन कुभकार श्री धरनीधरबाजारपारा तमनार तमनार RAIGARH TAMNAR
212 RGD00213श्री बोधराम श्री विपिनरामधौराभाठ धौराभाठ RAIGARH TAMNAR
213 RGD00214श्री चमारसिंह श्री बल्लमबाजारपारा सराईपाली सराईपाली RAIGARH TAMNAR
214 RGD00215श्री शंकरस्व.श्री रतीरामकुम्हार पारा रायगढ़ रायगढ़ RAIGARH RAIGARH
215 RGD00216श्री मोहन श्री नर्मदा प्रसाद 
216 RGD00217श्री तुलाराम श्री नर्मदा प्रसाद 
217 RGD00218श्री भुवन श्री रामरतन 
218 RGD00219श्री सुमेश श्री श्याम प्यारे 
219 RGD00220श्री उमेंश श्याम प्यारे 
220 RGD00221श्री लक्ष्मण श्री रविकुमार 
221 RGD00222श्री अलेख श्री मित्रभानू राणा 
222 RGD00223श्री धनेश्वर श्री चंद्रभान 
223 RGD00224श्री मकुन्दराम श्री शिवचरण 
224 RGD00225श्री शिवचरण श्री मंत्रीराम 
225 RGD00226श्री समयलालश्री पैतराम 
226 RGD00227श्री दिलेश्वर श्री अलेख राणा 
227 RGD00228श्री तिहारू श्री दिनबन्धु 
228 RGD00229श्री कमलधर श्री मोतीलाल 
229 RGD00230श्री मकरध्वज श्री गिरधारी 
230 RGD00231श्री उतस राणा श्री मकरध्वज 
231 RGD00232श्री कलपराम श्री रामलाल 
232 RGD00233श्री कलाराम श्री रामलाल 
233 RGD00234श्री नरहरी श्री रामलाल 
234 RGD00235श्री धनीराम श्री तिहारू 
235 RGD00236श्री नरेन्द्र प्रहलाद श्री नारायण 
236 RGD00237श्री खीरभुषण श्री नारायण राणा 
237 RGD00238श्री अलेखो राणा श्री पलटन 
238 RGD00239श्री प्यारीलाल श्री कमलधर 
239 RGD00240श्री मोहितराम श्री भुरवा राम 
240 RGD00241श्री कमलधर श्री भुरवाधर 
241 RGD00242श्री मलखे प्रजापति श्री महावली 
242 RGD00243श्री तीजराम श्री महावली 
243 RGD00244श्री उदलराम श्री महावली 
244 RGD00245श्री अल्हाराम श्री महावली 
245 RGD00246श्री सप्तेश्वर श्री ठुवरूराम 
246 RGD00247श्री शभाकर श्री ठुबरूराम 
247 RGD00248श्री ठण्डाराम श्री मधुराणा 
248 RGD00249श्री पदुमलोचन श्री ठण्डाराम 
249 RGD00250श्री अजय कुमारश्री घनश्याम 
250 RGD00251श्री गदाधर श्री ठण्डाराम 
251 RGD00252श्री नवीन कुमारश्री धनेश्वर 
252 RGD00253श्री लोकनाथ श्री धनेश्वर 
253 RGD00254श्री अजीत राम श्री बेणुधर 
254 RGD00255श्री गोपीनाथ श्री धनेश्वर 
255 RGD00256श्री लक्ष्मीनाराण श्री गोविंद 
256 RGD00257श्रीमति मिथिला बाई स्व.श्री दुकालू 
257 RGD00258श्री सुन्दर मणी श्री गोविंद 
258 RGD00259श्री श्याम श्री लम्बोदर राणा 
259 RGD00260श्री रोहित श्री विष्णु राणा 
260 RGD00261श्री अरूण श्री हेम सागर 
261 RGD00262श्री लोचन श्री हेमसागर 
262 RGD00263श्री हेमसागर श्रीी घसिया 
263 RGD00264श्री जितेश्वर श्री घसीया राम 
264 RGD00265श्रीमति सुशीला श्री सहदेव राणा 
265 RGD00266श्री एतवार श्री जोगीराम राणा 
266 RGD00267श्री श्यामलाल श्री जोगीराम 
267 RGD00268श्री अनन्त राम श्री कन्हैया राणा 
268 RGD00269श्री कार्तिक राम श्री धनेश्वर 
269 RGD00270श्री कन्हैया राम श्री धनेश्वर 
270 RGD00271श्री शौकिलाल श्री भुवनेश्वर 
271 RGD00272श्री पल्टन श्री विद्याधर 
272 RGD00273श्री पंचानन श्री कुंजराम 
273 RGD00274श्री गजानंद श्री कुंजराम 
274 RGD00275श्री बैकुण्ठ बिहारी श्री पल्टन 
275 RGD00276श्री बृजभानु स्व. श्री वासुदेव 
276 RGD00277श्री डमरूधर श्री बिम्बाधर 
277 RGD00278श्री दासी राणा रामोराणा 
278 RGD00279श्री सागरो श्री नारायण राणा 
279 RGD00280श्री सुरेश श्री मंगल राणा 
280 RGD00281श्री दरोगा श्री कोंदईया 
281 RGD00282श्री भुवन श्री मथुरा कुम्हार 
282 RGD00283श्री रमेश श्री गीराराम 
283 RGD00284श्री बाबुलाल श्री मथुरा 
284 RGD00285श्री मोहन श्री देवान 
285 RGD00286श्री मैकूलाल श्री देवान 
286 RGD00287श्री बसंत लालश्री दरोगा राम 
287 RGD00288श्री रामधन श्री मगनराम 
288 RGD00289श्री गंगाराम श्री शिवप्रसाद 
289 RGD00290श्री श्यामलाल श्री पंचराम 
290 RGD00291श्री परमानंद श्री अर्जुन 
291 RGD00292श्री ईश्वर श्री राम कुम्हार 
292 RGD00293श्री मोहनो श्री ननकी राम 
293 RGD00294श्री महेश्वरराम श्री सुकलाल 
294 RGD00295श्री फूलसिंग श्री कार्तिक राम 
295 RGD00296श्री भुवनेश्वर श्री धनुर्जय कुम्हार 
296 RGD00297श्री बलदेव श्री परमेश्वर 
297 RGD00298श्री महेन्द्र कुम्हार श्री डुगूराम 
298 RGD00299श्री लक्ष्मीनारायण श्री जेठूराम 
299 RGD00300श्री नारायण राणा श्री कुमार मणी 
300 RGD00301श्री महादेव श्री परमेश्वर कुम्हार 
301 RGD00302श्री वासूदेव श्री परमेश्वर 
302 RGD00303श्री कष्टो श्री भगवतिया 
303 RGD00304श्री चैतराम श्री वासुदेव 
304 RGD00305श्री गोपीराम श्री नारायण राणा 
305 RGD00306श्री सुकदेव स्व. श्री दानी कुम्हार 
306 RGD00307श्री भागीरथी श्री सौदागर 
307 RGD00308श्री गिरधारी श्री शिबोचक्र 
308 RGD00309श्री लक्ष्मीधर श्री गजराज 
309 RGD00310श्री कार्तिक श्री जयलाल 
310 RGD00311श्री भोजरामश्री डमरूधर 
311 RGD00312श्री आनंद रामश्री उग्रसेन 
312 RGD00313श्री राजु कुम्हारश्री हेमसागर 
313 RGD00314श्री तुलाराम श्री रोहत कुम्हार 
314 RGD00315श्री खगेश्वर श्री भोजराम 
315 RGD00316श्री रोहत श्री दुखू कुम्हार 
316 RGD00317श्री दुर्योधन श्री डमरू कुम्हार 
317 RGD00318श्री जयराम श्री दुखुराम 
318 RGD00319श्री बुधराम श्री जयराम कुम्हार 
319 RGD00320श्री ड्रिगीलाल श्री जयराम 
320 RGD00321श्री दयानंद श्री रामदयाल 
321 RGD00322श्री रूद्रपाल श्री रोहित 
322 RGD00323श्री श्यामलाल श्री जगनलाल 
323 RGD00324श्री घुराऊ राम श्री चमारसिंह 
324 RGD00325श्री रतन कुम्हार श्री दानसिंग 
325 RGD00326श्री आत्माराम श्री पूनीराम 
326 RGD00327श्री बरतराम श्री चमार सिंह 
327 RGD00328श्री कृपाराम श्री मुनीराम 
328 RGD00329श्री धुरऊ राम श्री सूलूराम 
329 RGD00330श्री जोगीराम श्री हजारू राम 
330 RGD00331श्री चैतराम श्री तिलक राम 
331 RGD00332श्री कन्हैया श्री रामजी 
332 RGD00333श्री संतोष श्री कन्हैया लाल 
333 RGD00334श्री गंगाधर श्री लक्ष्मी कुम्हार 
334 RGD00335श्री शौकीलाल श्री रामजी 
335 RGD00336श्री अर्जुन श्री तिलक राम 
336 RGD00337श्री परमानंद श्री तिलक 
337 RGD00338श्री अर्नुजय श्री लक्ष्मीधर 
338 RGD00339श्री उमाशंकर श्री गजराज 
339 RGD00340श्री हिरालाल श्री विद्याधर 
340 RGD00341श्री उदृधव श्री विद्याधर 
341 RGD00342श्री विद्याधर श्री गजराज 
342 RGD00343श्री तिरनाथा श्री लक्ष्मीधर 
343 RGD00344श्री रोहित श्री उमाशंकर 
344 RGD00345श्री त्रिनाथो श्री सहदेव 
345 RGD00346श्री नत्थुराम श्री चिर्रूराम 
346 RGD00347श्री पुरूषोत्तम श्री लक्ष्मीधर 
347 RGD00348श्री घुवारूराम श्री बोधराम 
348 RGD00349श्री चन््रद्रभान श्री देवधर 
349 RGD00350श्री पुरन लाल श्री घुराऊराम 
350 RGD00351श्री कान्हुलालश्री सुन्दर 
351 RGD00352श्री हरिशंकर श्री गयाराम 
352 RGD00353श्री चुरामणी श्री हरिचरण 
353 RGD00354श्री कन्हैया श्री देवधर 
354 RGD00355श्री दुरबादल श्री देवधर 
355 RGD00356श्री भरत लाल श्री नित्यानंद 
356 RGD00357श्री कार्तिको स्व. श्री सहदेव 
357 RGD00358श्री माधवराम श्री सहदेव 
358 RGD00359श्री जयमणी श्री फुलमणी 
359 RGD00360श्री राजेन्द्र श्री सुन्दरलाल 
360 RGD00361श्री घनश्याम श्री सुन्दरलाल 
361 RGD00362श्री महात्मा श्री दुरबादल 
362 RGD00363श्री नरेन्द्र कुमारश्री सौदागर 
363 RGD00364श्री महेन्द्र श्री नरेन्द्र 
364 RGD00365श्री रामचन्द्र श्री भ्रमर 
365 RGD00366श्री हषिकेश श्री घुराऊ राम 
366 RGD00367श्री सालिक रामश्री सुरजो 
367 RGD00368श्री छत्तर साय श्री केशव कुमार 
368 RGD00369श्री केशव श्री माखन लाल 
369 RGD00370श्री मोतीचन्द्र खुशीराम 
370 RGD00371श्री पिताम्बर श्री धरमसिंग 
371 RGD00372श्री जीतराम श्री बंधन 
372 RGD00373श्री फुलसिंग श्री महादेव 
373 RGD00374श्री दुजराम श्री बिहानुराम 
374 RGD00375श्री महेश श्री महादेव 
375 RGD00376श्री सुरेश कुमार श्री सुनाराम 
376 RGD00377श्री रविशंकर श्री रतुराम 
377 RGD00378श्री जयनाथ श्री पंचीराम 
378 RGD00379श्री गजाधरनाथश्री पंचीलाल 
379 RGD00380श्री बैजनाथ श्री रामकुमार 
380 RGD00381श्री सोमनाथ श्री रामकुमार 
381 RGD00382श्री पप्पू श्री पंचीलाल 
382 RGD00383श्री बाबूलाल श्री झगईया लाल 
383 RGD00384श्री विजय श्री बोधी कुम्हार 
384 RGD00385श्री श्यामसुन्द श्री बोधी कुम्हार 
385 RGD00386श्री बोधी श्री दुखुराम 
386 RGD00387श्री रामधनश्री तिजराम 
387 RGD00388श्री वृथनाथ श्री कमलनाथ 
388 RGD00389श्री संतराम श्री गोपाल 
389 RGD00390श्री सहसराम श्री कमलसाय 
390 RGD00391श्री चमरा श्री लखटोली 
391 RGD00392श्री नीलाम्बर श्री धर्मसिंग 
392 RGD00393श्री गणेश राम श्री सुधन 
393 RGD00394श्री किरीतराम श्री बजरंग 
394 RGD00395श्री सगादराम श्री सुधन राम 
395 RGD00396श्री धनेश्वर राम श्री सुधनराम 
396 RGD00397श्री हेतराम श्री गोपाल 
397 RGD00398श्री तीजराम श्री ईश्वर 
398 RGD00399श्री भगवनदीन श्री दरोगा 
399 RGD00400श्री बलीराम श्री छोवनसाय 
400 RGD00401श्री बालक राम श्री तिहारूराम 
401 RGD00402श्री संतराम श्री रातुराम 
402 RGD00403श्री मंगल श्री नन्ही राम 
403 RGD00404श्री सोदागर श्री गाड़ाराम 
404 RGD00405श्री अभिमन्यु श्री लयराणा 
405 RGD00406श्रीमति मेतरीन बाई श्री घुरऊ राम 
406 RGD00407श्री घनाराम श्री सुकरू राम 
407 RGD00408श्री हर्ष श्री आनंद कुम्हार 
408 RGD00409श्री राज कुम्हार श्री धरम 
409 RGD00410श्री बरम श्री गुरू कुम्हार 
410 RGD00411श्री श्याम श्री मगर साय 
411 RGD00412श्री चतर्भुज श्री गंजहू राम 
412 RGD00413श्री मुरलीधर श्री महेत्तर 
413 RGD00414श्री बंशु कुम्हार श्री महेत्तर 
414 RGD00415श्री नन्द लाल श्री शैकी लाल 
415 RGD00416श्री रामविलास श्री रामसुन्दर 
416 RGD00417श्री ग्रगा श्री बिहानु कुम्हार 
417 RGD00418श्री बलिन्द्र श्री सुकूसाय 
418 RGD00419श्री बलीराम श्री दिलबोधन 
419 RGD00420श्री परदेशी श्री देवचरण 
420 RGD00421श्री गुलाब श्री रातुराम 
421 RGD00422श्री गुदूलसाय श्री चिरू कुम्हार 
422 RGD00423श्री देछीलाल श्री तुलाराम 
423 RGD00424श्री नौहर साय श्री सतुराम 
424 RGD00425श्री धनसाय श्री टिकाराम 
425 RGD00426श्री रामसागार श्री गंजहू राम 
426 RGD00427श्री खोराराम श्री कांदाराम 
427 RGD00428श्री सरजु कुम्हार श्री सघुवीर 
428 RGD00429श्री मधुराम श्री म्रगलसिंह 
429 RGD00430श्री रामचरण ॅश्री चिर्रू 
430 RGD00431श्री सोनूराम श्री रामसागर 
431 RGD00432श्री धनसागर श्री ग्रजहू राम 
432 RGD00433श्री कलमसय श्री बहानू राम 
433 RGD00434श्री विरेन्द्र श्री शिवजीवन 
434 RGD00435श्री परसराम श्री रामप्रसाद 
435 RGD00436श्री दयाशंकर राणा श्री जोइधारामराणा 
436 RGD00437श्री शरद कुमार श्री फिरतु 
437 RGD00438श्री नारायण प्रसाद स्व. श्री सुकलाल 
438 RGD00439श्री लालराम कुम्हार श्री छोटाराम कुम्हार 
439 RGD00440श्री छोटे लाल कुम्हारश्री बरूछाराम कुम्हार 
440 RGD00441श्री ऋषिराज कुम्हारश्री लालबिहारी 
441 RGD00442श्री रामसुन्दर कुम्हारश्री रामधनी कुम्हार 
442 RGD00443श्री भोलेराम कुम्हार श्री लालबिहारी 
443 RGD00444श्री सुग्रीव प्रजापतिश्री लालमणि प्रजापति 
444 RGD00445श्री बद्री प्रसादश्री लोरिक प्र्रसाद प्रजापति 
445 RGD00446श्री सुमनलाल कुम्हारश्री राजाराम कुम्हार 
446 RGD00447श्री राजारामश्री सुदर्शन कुम्हार 
447 RGD00448श्री नंदलाल प्रजापति श्री श्री माखनलाल 
448 RGD00449श्री दशरथ प्रजापतिश्री पुनीराम प्रजापति 
449 RGD00450श्री शहनी लालश्री भगवतीया कुम्हार 
450 RGD00451श्री लवदु नारायणश्री परसु राम 
451 RGD00452श्री मुरलीधर कुरालश्री गणेश राम कुराल 
452 RGD00453श्री तुलेश्वर कुरालश्री गणेश कुराल 
453 RGD00454श्री महेश कुमारश्री भगवतिया कुराल 
454 RGD00455श्री लम्बोदरश्री तुलेश्वर कुराल 
455 RGD00456श्री परसु रामस्व गणेश राम 
456 RGD00457श्री भगवतियाश्री दुकालु कुम्हार 
457 RGD00458श्री महेत्तर श्री भगवतिया 
458 RGD00459श्री जय लालश्री दरोगा कुम्हार 
459 RGD00460श्री बाबु लालश्री झगईया 
460 RGD00461श्री मोहन श्री रामदास 
461 RGD00462श्री गजाधरश्री पंची लाल 
462 RGD00463श्री बैजनाथश्री रामकुमार 
463 RGD00464श्री राजा रामचंदु लाल 
464 RGD00465श्री कामता श्री रामदास 
465 RGD00466श्री मुन्ना लालश्री समैया राम 
466 RGD00467श्री राजकुमारजीपत राम 
467 RGD00468श्री शोभा रामराजकुमार 
468 RGD00469श्री संजय कुमारश्री भुरा राम 
469 RGD00470श्री प्यारे लालश्री मिरखुईया 
470 RGD00471श्री मोती रामश्री पंच राम 
471 RGD00472श्री रामसखाभुरा कुम्हार 
472 RGD00473श्री जालिम रामश्री रामखिलावन 
473 RGD00474श्री पप्पू श्री लहईया राम 
474 RGD00475श्री रामविश्वासशम्भू राम 
475 RGD00476श्री रामबलीश्री समन राम 
476 RGD00477श्री जय नाथश्री पंची लाल 
477 RGD00478श्री पप्पु प्रजापतिश्री पंची लाल 
478 RGD00479श्री समय लालमथुरा प्रसाद 
479 RGD00480श्री घुराउ प्रसादश्री जेठु राम 
480 RGD00481श्री दशरथ श्री भगवानदीन 
481 RGD00482श्री भोला रामश्री छोटेलाल 
482 RGD00483श्री छोटेलालश्री सुखई राम 
483 RGD00484श्री रघुवीरश्री औसंरी राम 
484 RGD00485श्री धनी रामश्री प्रानु राम 
485 RGD00486श्री ईतवारी रामश्री बहोरी राम 
486 RGD00487श्री भीमसेनश्री बहोरी राम 
487 RGD00488श्री परदेशी रामश्री दिलदार 
488 RGD00489श्री बल्ली रामश्री बहोरी राम 
489 RGD00490श्री अशोक कुमारऔसेरी राम 
490 RGD00491श्री झन्नू रामश्री औसेरी राम 
491 RGD00492श्री रजोलश्री छोटे लाल 
492 RGD00493श्री नन्दू प्रजापतिस्व बहोरी 
493 RGD00494श्री रमई लालश्री दिलदार 
494 RGD00495श्री छोटेलालश्री हरधारी 
495 RGD00496श्री पंचम श्री बहोरी 
496 RGD00497श्री बिनोदश्री समय लाल 
497 RGD00498श्री राजेशश्री बाबु लाल 
498 RGD00499श्री रघुनंदनश्री महावीर 
499 RGD00500श्री राजकुमारश्री त्रिनाथो कुंभकार 
500 RGD00501श्री लवकुमार श्री त्रिनाथो कुंभकार 
501 RGD00502श्री घसीयाराम कुम्हारश्री भरत लाल 
502 RGD00503श्री घुराऊ कुम्हारश्री बोधनराम कुम्हार 
503 RGD00504श्री सुरेश कुमारश्री घुराऊराम 
504 RGD00505श्री पूरन लाल राणाश्री घुरऊ राम राणा 
505 RGD00506श्री वेदव्यास कुम्हार श्री प्रूेमसाय 
506 RGD00507श्री नंदकिशोर कुम्हार श्री घसीय कुम्हार 
507 RGD00508श्री जगदीश श्री पुस्कर 
508 RGD00509श्री घसिया कुम्हार श्री प्रेमसाय 
509 RGD00510श्री गोकूल कुम्हार श्री पुष्कर राणा 
510 RGD00511श्री रामधनी श्री सुक्खु लाल 
511 RGD00512श्री छोटेलाल श्री दरोगा प्रजापति 
512 RGD00513श्री अजय लाल श्री दरोगा प्रजापति 
513 RGD00514श्री जयलाल श्र दरोगा प्रजातति 
514 RGD00515श्री राजेश श्री राजकुमार 
515 RGD00516श्री राजाराम श्री रामधनी 
516 RGD00517श्री प्रेमलाल श्री रामनाथ 
517 RGD00518श्री रामवतार श्री रामयश 
518 RGD00519श्री जालिम श्री रामखिलावन 
519 RGD00520श्री रामधनी श्री लोला प्रजापति 
520 RGD00521श्री फुलसाय श्री कार्तिक राम 
521 RGD00522श्री जीवन लाल श्री सन्तराम 
522 RGD00523श्री आनंद रामश्री दिलीप 
523 RGD00524श्री गजाधर श्री मोतीराम 
524 RGD00525श्री दिलीप श्री लक्ष्मी 
525 RGD00526श्री सालिक रामश्री सुरजो 
526 RGD00527श्री गंगाधर कुम्हारश्री लक्ष्मी कुम्हार 
527 RGD00528श्री मालिक राम कुम्हार श्री सुरजो कुम्हार 
528 RGD00529श्री टिकश्वर चक्रधारीश्री आनंद चक्रधारी 
529 RGD00530श्री आनंद राम चक्रधारीश्री किर्ती चक्रधारी 
530 RGD00531श्री शिवनाथ चक्रधारीश्री पवन चक्रधारी 
531 RGD00532श्री रोधा प्रसाद चक्रधारीश्री बुधुराम 
532 RGD00533श्री कार्तिक राम चक्रधारीश्री तिलक राम 
533 RGD00534श्री खगेश्वर चक्रधारीश्री कृति कुमार 
534 RGD00535श्री पेनका कुम्हार श्री पदम लोचन कुम्हार 
535 RGD00536श्री उग्रसेन कुम्भकार श्री कर्तिक राम 
536 RGD00537श्री गिरजा कमार कुम्भकारश्री पेनका 
537 RGD00538श्री दुरबाल कुम्भकारश्री रत्थोराम कुम्भकार 
538 RGD00539श्री विश्वेश्वर कुम्भकार श्री लिंगा राम 
539 RGD00540श्री जगमोहन कुम्भकारश्री उद्‌धव प्रसाद 
540 RGD00541श्री उद्‌धव प्रसादश्री भागीरथी कुम्भकार 
541 RGD00542श्री लिंगा राम श्री भागीरथी कुम्भकार 
542 RGD00543श्री संतराम कुम्भकार श्री घासीराम 
543 RGD00544श्री घासी राम कुम्भकार श्री रत्थोराम 
544 RGD00545श्री गोसाई राम कुम्भकार श्री भागीरथी 
545 RGD00546श्री दिनबंधु कुम्भकारश्री गोसाई राम 
546 RGD00547श्री जगदीश राणापुष्कर राणा 
547 RGD00548श्री गोकुल राणा पुष्कर राणा 
548 RGD00549श्री रविलाल राणा घसिया राणा 
549 RGD00550श्री गंगाधर राणामहेश राणा 
550 RGD00551श्री नंदकिशोर श्री घसीय राणा 
551 RGD00552श्री संतराम राणाप्रेम साय राणा 
552 RGD00553श्री वेदव्यास राणा प्रेमसाय राणा 
553 RGD00554श्री नाथ राण मन्दो राणा 
554 RGD00555श्री मोहित राणानाथ राणा 
555 RGD00556श्री पुष्कर राणास्व. मन्दोराणा 
556 RGD00557श्री रोहित कुमार राणानाथ राणा 
557 RGD00558श्री बीरबलस्व. तान्ही राम 
558 RGD00559श्री कथु राम लोहार 
559 RGD00560श्री रमेश तेजराम 
560 RGD00561श्री रातुरामस्व. चमरा 
561 RGD00562श्री राजकुमाररातुराम 
562 RGD00563श्री आनंदरामलोहार 
563 RGD00564श्री मोहित राम घसिया राम 
564 RGD00565श्री हरिप्रसाद मायाराम 
565 RGD00566श्री धनेश्वर श्री जयराम 
566 RGD00567श्री भगतरामस्व. बोधराम 
567 RGD00568श्री रामेश्वर स्व. गंगाराम 
568 RGD00569श्री मदनसेनएतवार 
569 RGD00570श्री आनंदरामरामसिंह 
570 RGD00571श्री जूनाराममत्थुुराम 
571 RGD00572श्री जुगलालकरणराम 
572 RGD00573श्री मेघनाथ घासीराम 
573 RGD00574श्री आत्मारामस्व. चमरसाय 
574 RGD00575श्री एतवार साय स्व. चमरा 
575 RGD00576श्री कमल रामस्व. रगु राम 
576 RGD00577श्री बिहारीमानसाय 
577 RGD00578श्री रामेश्वर जयराम 
578 RGD00579श्री बोदतोस्व.रामकुमार 
579 RGD00580श्री पालू राम स्व. लोगसाय 
580 RGD00581श्री गेसू रामस्व. जिवन राम 
581 RGD00582श्री भलसिंहस्व. किनु 
582 RGD00583श्री मनेखरसुमित राम 
583 RGD00584श्री तिलक माहोद 
584 RGD00585श्री गणेशरामस्व. चमरसाय 
585 RGD00586श्री धनेश्वर तिलक राम 
586 RGD00587श्री बुढिया स्व. भैरी 
587 RGD00588श्री मतवारस्व. किनु 
588 RGD00589श्री रूमुस्व.वीर साय 
589 RGD00590श्री गुरूवारस्व. धनसाय 
590 RGD00591श्री नान्हू रामस्व. लक्ष्मण 
591 RGD00592श्री मुन्नारामजुगुलाल 
592 RGD00593श्री शिवकुमाररामलाल 
593 RGD00594श्री सनरामस्व. लक्ष्मण 
594 RGD00595श्री फुलसायस्व. मनुराम 
595 RGD00596श्री दखलरामश्री नत्थुराम 
596 RGD00597श्री गोविदाघासीराम 
597 RGD00598श्री घासीराम स्व.ठुड़याकुमार 
598 RGD00599श्री नंन्दलालचमरू 
599 RGD00600श्री रमेश राम बुड़ीया 
600 RGD00601श्री जयमरामघासीराम 
601 RGD00602श्री आनंदरामस्व.लोभा 
602 RGD00603श्री कलिंदरजोलाराम 
603 RGD00604श्री बेहरेनस्व.नत्थुराम 
604 RGD00605श्री कैलन रामस्व.लक्ष्मण 
605 RGD00606श्री पुनारामस्व. मतवार 
606 RGD00607श्री हरीराममानसाय 
607 RGD00608श्री सुमित राममाहेद 
608 RGD00609श्री जयरामस्व.खरक साय 
609 RGD00610श्री दुखीराम स्व. किन्दु 
610 RGD00611श्री पुलरामस्व.जोथन 
611 RGD00612श्री तेजरामफरस राम 
612 RGD00613श्री शेषमन प्रजापतिश्यमलाल 
613 RGD00614श्री रविनारायण कुम्हार श्री नन्द लाल कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
614 RGD00615श्री चैट राम कुमार श्री तलिक राम कुमार औरईमुडा बनाई RAIGARH TAMNAR
615 RGD00616श्री समारू कुम्हारश्री जय लाल कुम्हार औरईमुडा बनाई RAIGARH TAMNAR
616 RGD00617श्री शौकी लाल कुम्हारश्री रामजी लाल कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
617 RGD00618श्री बेनु कुम्हारश्री कार्तिक राम कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
618 RGD00619श्री घुराऊ कुम्हार श्री छालो कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
619 RGD00620श्री जोगी राम कुम्हार श्री रजरु कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
620 RGD00621श्री बंशीधर कुम्हारश्री मेहत्तर कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
621 RGD00622श्री तुलेश्वर कुम्हारश्री समरू कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
622 RGD00623श्री मुरलीधर कुम्हारश्री महेत्तर कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
623 RGD00624श्री घनश्याम कुम्हारश्री अर्जुन कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
624 RGD00625श्री रामलाल कुम्हारश्री बद्री प्रसाद कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
625 RGD00626श्री चंद्रमणि कुम्हारश्री कन्हैया कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
626 RGD00627श्री सदानंद कुम्हार श्री फकीर कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
627 RGD00628श्री झुमुक कुरालश्री रामजीलाल कुरालऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
628 RGD00629श्री शोभ नाथ कुम्हारश्री अरखित कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
629 RGD00630श्री संजय कुम्हार श्री बंशीधर कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
630 RGD00631श्री गुरुप्रसाद कुम्हारश्री छालो कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
631 RGD00632श्री भारत कुम्हार श्री परमानन्द कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
632 RGD00633श्री धनिराम कुम्हारश्री रथ्थू कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
633 RGD00634श्री कन्हैयालाल कुम्हार सज्री रामजी कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
634 RGD00635श्री श्याम लाल कुम्हारश्री रोहित कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
635 RGD00636श्री प्रताप कुम्हार श्री लक्समी रामऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
636 RGD00637श्री दिनेश कुम्हारश्री गोसाई राम कुम्हारमहलोई तमनार RAIGARH TAMNAR
637 RGD00638श्री संतोष कुम्हारश्री कन्हैया लालऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
638 RGD00639श्री अर्जुन कुम्हारश्री तिलक कुम्हारऔराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
639 RGD00640श्री परमानन्द कुम्हारश्री तिलकराम कुम्हार औराईमुड़ा बनाई RAIGARH TAMNAR
640 RGD00641दिवाकर निमजे  


Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0