Search by name
नाम
 
     
स. क्र.पंजीयन क्र.नामपिता का नामपता
1 RJD00001श्री जीवनलालस्व सुखराम कौशिक 
2 RJD00002श्री दिनेश कुमारसुखराम कौशिक 
3 RJD00003श्री लिलेश कुमारशिवकमार कुंभकार 
4 RJD00004श्री रामनाथ कुंभकारफगुवाराम कुंभकार 
5 RJD00005श्री शिवकुमार कुंभकारफगुवाराम 
6 RJD00006श्री नंदुरामराखाराम प्रजापति 
7 RJD00007श्री गुलाब रामफगुवाराम 
8 RJD00008श्री हेमंत कुमारगुलाबराम 
9 RJD00009श्री श्रवण कौशिकपरदेशी कौशिक 
10 RJD00010श्री दिपेंश कुमारश्रवण कौशिक 
11 RJD00011श्री जैतुरामफगुवाराम 
12 RJD00012श्री गोविंद रामबिसन राम 
13 RJD00013श्री हेमलाल कौशिकसखाराम 
14 RJD00014श्री मुकेशचैतुराम कुंभकार 
15 RJD00015श्री महेन्द्र कुंभकाररामचंद्र 
16 RJD00016श्री मनोज कुंभकारश्याम कुंभकार 
17 RJD00017श्री कन्हैया कुंभकारभुरू राम 
18 RJD00018श्री मति चैतन बाईस्व. सखाराम 
19 RJD00019श्री मति अमृत बाईरामनाथ कुंभकार 
20 RJD00020श्री देवानंदरामनाथ कुंभकार 
21 RJD00021श्री कोमल कुंभकारमनोज कुमार 
22 RJD00022श्री ईश्वर कुंभकाररामजी 
23 RJD00023श्री रामजी कुंभकारझुरू राम 
24 RJD00024श्री सत्तुराममोहन राम कुंभकार 
25 RJD00025श्री ओमप्रकाशमोहन 
26 RJD00026श्री कृष्ण कुमारमोहन राम 
27 RJD00027श्री मति तिजबत्ती मोहनराम 
28 RJD00028श्री हरिश कुंभकारकन्हैया कुंभकार 
29 RJD00029श्री मोहन रामलगनु राम 
30 RJD00030श्री मति सरोज कुंभकारकृष्ण कुंभकार 
31 RJD00031श्री मति जलेश्वरीसत्तु कुंभकार 
32 RJD00032श्री नरेश कुंभकारशत्रुहन कुंभकार 
33 RJD00033श्री शत्रोहन कुंभकारझुरू राम 
34 RJD00034श्री राकेश कुंभकारशत्रुहन कुंभकार 
35 RJD00035श्री सनत कुंभकारस्व. रामनाथ 
36 RJD00036श्री किर्तनशिवकुमार 
37 RJD00037श्री शिवकुमारफगुआ 
38 RJD00038श्री कुशालमोहन राम 
39 RJD00039श्री चंदुलाल कुंभकारमेहतरराम 
40 RJD00040श्री राजेश कुंभकारमनोज कुंभकार 
41 RJD00041श्री मिलापरामनम्मुराम 
42 RJD00042श्री समलु कुंभकारधनाराम कुंभकार 
43 RJD00043श्री सेवक रामपरसाही 
44 RJD00044श्री बनवाली रामललुवाराम 
45 RJD00045श्री मिलऊ रामनम्मु राम 
46 RJD00046श्री नम्मु कुंभकारगुलाब राम 
47 RJD00047श्री संतोषस्व. धुरूवा राम 
48 RJD00048श्री उत्तम धुरूवाराम कुंभकार 
49 RJD00049श्री भोंजकुमारसंतोष कुमार कुंभकार 
50 RJD00050श्री जितेंन्द्र कुमारस्व. परदेशी राम 
51 RJD00051श्री राजेन्द्रस्व. गुहराम कुंभकार 
52 RJD00052श्री कन्हैयालालगणेश कुंभकार 
53 RJD00053श्री गौतम कुंभकारलिखनराम 
54 RJD00054श्री गोविंद कुंभकारविष्णुराम 
55 RJD00055श्री झुमुक कुंभकारभोलाराम 
56 RJD00056श्री मति पुनमअनिल कुंभकार 
57 RJD00057श्री कृष्णा रामविष्णु 
58 RJD00058श्री सोनऊ रामस्व. दुकालुराम 
59 RJD00059श्री दिलीप कुंभकारसोनऊ राम 
60 RJD00060श्री सायम लाललोचन कुंभकार 
61 RJD00061श्री झरनेश कुंभकारश्यामलाल 
62 RJD00062श्री महेन्द्र कुंभकारश्यामलाल 
63 RJD00063श्री मदन कुंभकारकन्हैया लाल 
64 RJD00064श्री अजय कुंभकारमदन लाल 
65 RJD00065श्री मन्नु लालस्व. गणेश राम 
66 RJD00066श्री जितेन्द्र कुंभकारमहरू राम 
67 RJD00067श्री श्रवण कुंभकारलतखार कुंभकार 
68 RJD00068श्री मुरली कुंभकार भोलाराम 
69 RJD00069श्री पंचूरामझुमुकलाल 
70 RJD00070श्री धरम कुंभकारगोविंद कुंभकार 
71 RJD00071श्री चैतराम कुंभकारगोविंद राम 
72 RJD00072श्री रोहित कुंभकारगोविंद कुंभकार 
73 RJD00073श्री राजेन्द्रगोविंद कुंभकार 
74 RJD00074श्री सदनस्व. कन्हैया कुंभकार 
75 RJD00075श्री सुखी रामकन्हैया कुंभकार 
76 RJD00076श्री विजय कुंभकारसुखी राम 
77 RJD00077श्री संजय कुंभकारसुखी राम 
78 RJD00078श्री चमरू रामस्व. मंशाराम कुंभकार 
79 RJD00079श्री दिनेश कुंभकारचमरू राम 
80 RJD00080श्री रिखी रामचमरू राम 
81 RJD00081श्री दुर्गेश कुमारचमरू राम 
82 RJD00082श्री बिसन लालचंदु लाल 
83 RJD00083श्री किशन कुंभकारचंदुलाल कुंभकार 
84 RJD00084श्री गजानंद चंदुलाल 
85 RJD00085श्री विष्णुचंदुलाल 
86 RJD00086श्री शत्रुहनचंदुलाल कुंभकार 
87 RJD00087श्री दिनेशस्व. लिखन लाल 
88 RJD00088श्री चंद्र कुमारकिशन लाल 
89 RJD00089श्री मति रेणुका कुंभकारदिनेश 
90 RJD00090श्री पितांबरभैयाराम कुंभकार 
91 RJD00091श्री विश्राम कुंभकारभैयाराम 
92 RJD00092श्री धनश्याम कुंभकार दुकालु राम 
93 RJD00093श्री सतीश कुम्भकारघनशयाम 
94 RJD00094श्री मनीष कुंभकारधनश्याम कुंभकार 
95 RJD00095श्री अजय कुंभकारकन्हैया कुंभकार 
96 RJD00096श्री देवनारायणस्व. लोचन कुंभकार 
97 RJD00097श्री संतोष कुंभकारफिरतु राम 
98 RJD00098श्री प्रमोद कुंभकारदुलरवा राम 
99 RJD00099श्री विनोद कुंभकारदुलरवा राम 
100 RJD00100श्री रोशन कुंभकारदुलरवा राम 
101 RJD00101श्री चैतराम कुंभकारस्व. दिन दयाल 
102 RJD00102श्री मुकेश कुंभकारचैतराम कुभकार 
103 RJD00103श्री मदन लालस्व. दिनदयाल 
104 RJD00104श्री राजेन्द्रमदन लाल 
105 RJD00105श्री राजेश कुंभकारमदन लाल 
106 RJD00106श्री मोहन कुंभकारसुकालु राम 
107 RJD00107श्री महारन कुंभकारमानसिंग 
108 RJD00108श्री दिनेश कुंभकारमहारू 
109 RJD00109श्री योगेन्द्र कुंभकारदुलरवा कुंभकार 
110 RJD00110श्री रविशंकर कुंभकारसुकालु कुंभकार 
111 RJD00111श्री मति कुमारी बाईहरिराम कुंभकार 
112 RJD00112श्री यदु वंदनशालीकराम 
113 RJD00113श्री चैतरामरामप्रसाद 
114 RJD00114श्री कार्तिकरामस्व.आनंद राम 
115 RJD00115श्री मति ललीतासंतोष कुंभकार 
116 RJD00116श्री विजयस्व. मिलन कुंभकार 
117 RJD00117श्री दिनेशस्व. मिलन कुंभकार 
118 RJD00118श्री टीमन लालमिलन कुमार 
119 RJD00119श्री प्रेमलालस्व.गंगा राम 
120 RJD00120श्री मति दुर्गापवन कुंभकार 
121 RJD00121श्री मति कुंब बाईविजय कुंभकार 
122 RJD00122श्री भारत लालजोहन 
123 RJD00123श्री रूप चंदनिरंजन 
124 RJD00124श्री मनोज कुंभकारस्व. मुक्ताराम 
125 RJD00125श्री किशन रामजोहन लाल 
126 RJD00126श्री नंद लालईश्वर कुंभकार 
127 RJD00127श्री ईश्वर पांडेस्व. जोहन पांडे 
128 RJD00128श्री मति सूरजा बाईकन्हैया कुंभकार 
129 RJD00129श्री चिन्ता रामपरदेशी राम 
130 RJD00130श्री मोहन लालशत्रुहन कुंभकार 
131 RJD00131श्री डोमन लालशत्रुहन कुंभकार 
132 RJD00132श्री शिव प्रसादस्व. परदेशी 
133 RJD00133श्री लखन लालपरदेशी राम 
134 RJD00134श्री गोवर्धन राममंगलु राम 
135 RJD00135श्री मनवा बोधन कुंभकार 
136 RJD00136श्री खेलावन रामलक्ष्मण राम 
137 RJD00137श्री सनक कुंभकार बोधन कुंभकार 
138 RJD00138श्री तोरण कुंभकारगोवर्धन राम 
139 RJD00139श्री भागीरामस्व. अमोली राम 
140 RJD00140श्री गंगाराममनवा कुंभकार 
141 RJD00141श्री मति सुरजारामुराम कुंभकार 
142 RJD00142श्री मति भुवनेश्वरीस्व. अनिल कुमार 
143 RJD00143श्री बसंत कुंभकारस्व. बालू राम 
144 RJD00144श्री धन्नु रामरामू राम कुंभकार 
145 RJD00145श्री पंचु राम राम्हु राम पाडे 
146 RJD00146श्री कृष्ण रामस्व. अंकालु राम 
147 RJD00147श्री अरूणलालपूनाराम 
148 RJD00148श्री घासीराममंगलु राम 
149 RJD00149श्री जितेन्द्र कुमारश्री घासीराम 
150 RJD00150श्री बुधारू रामस्व. अंकालु राम 
151 RJD00151श्री भुनेश कुंभकारनरोत्तम कुंभकार 
152 RJD00152श्री जगेश रामस्व. झंगलुराम 
153 RJD00153श्री कृष्णलालसेवाराम 
154 RJD00154श्री आशीष कुंभकारकृष्णलाल 
155 RJD00155श्री परसरामस्व. तिहारू राम 
156 RJD00156श्री शिवकुमारबाबूलाल कुंभकार 
157 RJD00157श्री रामजी कुंभकारस्व. दामोदर 
158 RJD00158श्री मति सोनियास्व. संतोष कुंभकार 
159 RJD00159श्री प्रकाश कुमारमिलन राम 
160 RJD00160श्री तोरन कुंभकारयावराम कुंभकार 
161 RJD00161श्री लेखराज प्रजापतियादव राम 
162 RJD00162श्री सुखदेव कुंभकारसुजनु राम 
163 RJD00163श्री रामप्रतापशोभाराम 
164 RJD00164श्री ठाकुर रामहरिराम 
165 RJD00165श्री सुखु रामटीकमराम 
166 RJD00166श्री हिरउ रामस्व. मिलनराम 
167 RJD00167श्री अजोरी रामआनद राम 
168 RJD00168श्री आनंद रामबंधन राम 
169 RJD00169श्री शिवकुमारअर्जुन राम 
170 RJD00170श्री धनी रामस्व. इतवारी कुंभकार 
171 RJD00171श्री पंचु रामस्व. कार्तिक राम 
172 RJD00172श्री फंदु रामस्व. शोभाराम 
173 RJD00173श्री समारूआनंद राम 
174 RJD00174श्री दीनदयाल कुंभकारठाकुर राम 
175 RJD00175श्री गोविंद रामस्व. हरिराम 
176 RJD00176श्री संतु राममनवा कुंभकार 
177 RJD00177श्री मति सुशिला बाई मनीराम 
178 RJD00178श्री गैंदलालअर्जुन राम 
179 RJD00179श्री तिरथ रामशोभाराम 
180 RJD00180श्री मति रामकुमारीनारायण कुंभकार 
181 RJD00181श्री अंकलहुस्व. मतवारी राम 
182 RJD00182श्री अशोक कुंभकारकुलपत कुंभकार 
183 RJD00183श्री राजेन्द्रस्व मिलन राम 
184 RJD00184श्री दशरथ रामस्व. मिलन राम 
185 RJD00185श्री किशन रामपंचराम 
186 RJD00186श्री मति रामबत्तीभगोली कुंभकार 
187 RJD00187श्री विजय कुमारकुंवरसिंह कुंभकार 
188 RJD00188श्री कुंवर सिंहमनीराम 
189 RJD00189श्री विदेश रामगयाराम 
190 RJD00190श्री फागुरामसीतल राम 
191 RJD00191श्री इन्दरू रामफुलसिंह 
192 RJD00192श्री झाडु रामलतेल राम 
193 RJD00193श्री महेन्द्र कुंभकारझाडु राम 
194 RJD00194श्री चिन्तारामफुलसिंह 
195 RJD00195श्री जगेश कुंभकारशीतल 
196 RJD00196श्री संतोष कुंभकारस्व अंकालु राम 
197 RJD00197श्री द्वारकालतमार 
198 RJD00198श्री संतुराम बजारू राम 
199 RJD00199श्री संजय कुंभकारसंतु राम 
200 RJD00200श्री सियारामचिन्ताराम 
201 RJD00201छकन कुंभकारभैया लाल 
202 RJD00202श्री भगत कुंभकाररामजी 
203 RJD00203श्री मेहत्तर कुंभकारकार्तिक 
204 RJD00204श्री रूपलालपरदेशी कुंभकार 
205 RJD00205श्री परदेशीतुकाराम 
206 RJD00206श्री सीतारामस्व. जोगीराम 
207 RJD00207श्री कमलेशसीताराम 
208 RJD00208श्री बाबूलालतीजउ कुंभकार 
209 RJD00209श्री भैयारामतीजउ राम कुंभकार 
210 RJD00210श्री सुरेश कुंभकारमेहत्तर कुंभकार 
211 RJD00211श्री मेहतरु रामकंवल राम 
212 RJD00212श्री दुलेश्वर कुंभकारबाबुलाल 
213 RJD00213श्री गिरधारी लालगोपाल राम 
214 RJD00214श्री ढोलु राम कुंभकारजेठुराम कुंभकार 
215 RJD00215श्री रमेश कुमारमनोहर लाल 
216 RJD00216श्री राजु कुमारगेंदा कुमार 
217 RJD00217श्री उमेंदी रामयादोराम कुंभकार 
218 RJD00218श्री लतखोरदुलारु राम 
219 RJD00219श्री भीष्मदेवलतखोर 
220 RJD00220श्री लोचनजगत राम 
221 RJD00221श्री अगेश्वरहिरदेश राम 
222 RJD00222श्री सुदर्शनजगतराम 
223 RJD00223श्री गुजरु रामउदेयराम 
224 RJD00224श्री जगतरामराजाराम 
225 RJD00225श्री भैयालालबिसाहू राम 
226 RJD00226श्री ओमप्रकाशरमेशर कुंभकार 
227 RJD00227श्री रमेशर कुमारस्व. जेठु कुंभकार 
228 RJD00228श्री अजीतस्व. सुखराम कुंभकार 
229 RJD00229श्री ललीतस्व. सुखराम कुंभकार 
230 RJD00230श्री नेतरामलतखोर 
231 RJD00231श्री नेमलाललतखोर कुंभकार 
232 RJD00232श्री बलरामशिवचरण कुंभकार 
233 RJD00233श्री रुपु राम कुंभकारशिवचरण 
234 RJD00234श्री जगतरामअंकालु राम 
235 RJD00235श्री जेठुरामबिसाहु राम 
236 RJD00236श्री शिवचरणराजाराम 
237 RJD00237श्री जगेश्वर कुंभकारदिरदेराम 
238 RJD00238श्री उदेयरामराजाराम कुंभकार 
239 RJD00239श्री द्वारिका कुंभकारलतखोर 
240 RJD00240श्री वजेन्द्र कुमारजगतराम कुंभकार 
241 RJD00241श्री पुरन लालबहुल सिंह कुंभकार 
242 RJD00242श्री बहुर सिंहगोंविद राम कुंभकार 
243 RJD00243श्री भोला रामजेठु राम कुंभकार 
244 RJD00244श्री रवि कुंभकारभोलाराम कुंभकार 
245 RJD00245श्री रामकुमार कुंभकारगेंदराम कुंभकार 
246 RJD00246श्री गौकरणरामकुमार कुंभकार 
247 RJD00247श्री जितेन्द्रराजु कुंभकार 
248 RJD00248श्री रोहितढोलु राम कुंभकार 
249 RJD00249श्री पवन कुमाररमेशर पाडे़ 
250 RJD00250श्री रामपाल बिसरू चक्रधारी 
251 RJD00251श्री लक्ष्मणदुखवा राम चक्रधारी 
252 RJD00252श्री सहस रामगजानंद पाडे 
253 RJD00253श्री मति लक्ष्मी बाईबसंत कुंभकार 
254 RJD00254श्री मति हिरौन्दी बाईनरेश कुमार 
255 RJD00255श्री पिनेश कुमारसेवक राम 
256 RJD00256श्री मति रामप्यारीगैंदुराम 
257 RJD00257श्री जोतसिंहपिल्लु राम 
258 RJD00258श्री राधे चक्रधारीकंवल राम 
259 RJD00259श्री मति शकुन्तलास्व. डेहराम 
260 RJD00260श्री सीताराम पाडेघनाराम पाडे 
261 RJD00261श्री अंजु बाईरामसिंग 
262 RJD00262श्री गौतम रामभतखोर 
263 RJD00263श्री गैंदुरामनीलू राम 
264 RJD00264श्री मति रत्ना बाईगया राम 
265 RJD00265श्री गयारामनीलु राम 
266 RJD00266श्री सागर गयाराम 
267 RJD00267श्री प्रताप राम कुंभकारपीलुराम 
268 RJD00268श्री ईश्वर कुंभकारबीसरूराम 
269 RJD00269श्री घनश्याम पाडेस्व. कंवलराम 
270 RJD00270श्री जग्गु कुंभकारईश्वर कुंभकार 
271 RJD00271श्री शिवकुमारफेकरू राम 
272 RJD00272श्री गोविन्द लतखोर चक्रधारी 
273 RJD00273श्री सालिक रामगजानंद कुंभकार 
274 RJD00274श्री किर्तनगौतम चक्रधारी 
275 RJD00275श्री अंजोरी रामस्व. आशाराम 
276 RJD00276श्री प्यारे लालस्व. पीलु राम 
277 RJD00277श्री संतराम कुंभकारदिनाराम कुंभकार 
278 RJD00278श्री किशोर प्रजापतिगयाराम 
279 RJD00279श्री पल्टन कुंभकारपूरन कुंभकार 
280 RJD00280श्री गंगारामप्रभु कुम्हार 
281 RJD00281श्री बुधारूरामधुरसिंह कुम्हार 
282 RJD00282श्री प्रेमलालझुलसिंह 
283 RJD00283श्री शोभितझुलसिंह कुम्हार 
284 RJD00284श्री इन्द्र कुम्हारविसउ राम 
285 RJD00285श्री राम गोपालप्रभु कुम्हार 
286 RJD00286श्री मति कुमारी बाईशिवकुमार 
287 RJD00287श्री कन्हैयादसरू कुंभकार 
288 RJD00288श्री राजेन्द्ररामसिंह कुम्हार 
289 RJD00289श्री जिरालालविश्राम कुम्हार 
290 RJD00290श्री धनुष रामबिसउ कुम्हार 
291 RJD00291श्री लखनमनवाराम कुम्हार 
292 RJD00292श्री सीतारामबृजलाल कुम्हार 
293 RJD00293श्री विसनाथबिरजू कुम्हार 
294 RJD00294श्री भोजरामझुलसिंह कुम्हार 
295 RJD00295श्री पवन कुम्हाररामसिंह 
296 RJD00296श्री दिनेश कुम्हारविश्राम कुम्हार 
297 RJD00297श्री राकेश कुम्हाररामसिंह कुम्हार 
298 RJD00298श्री शिव कुम्हारछेदीलाल कुम्हार 
299 RJD00299श्री बिशेसर कुम्हारबिरजु कुम्हार 
300 RJD00300श्री अशोक कुम्हारकुंजलाल 
301 RJD00301श्री संतोष कुम्हारकुंजलाल कुम्हार 
302 RJD00302श्री अचन लालडोगर राम 
303 RJD00303श्री रमेशचन्द्रीखम 
304 RJD00304श्री बसंत लालखेमु लाल कुंभकार 
305 RJD00305श्री भोला रामभैया राम कुंभकार 
306 RJD00306श्री सागर रामस्व. दयालु राम 
307 RJD00307श्री नेतरामहेमु राम 
308 RJD00308श्री हेमु रामभैया राम 
309 RJD00309श्री भुवनेश्वरखेमू राम कुंभकार 
310 RJD00310श्री खेमु रामहुलास 
311 RJD00311श्री रघुनाथहुलास 
312 RJD00312श्री चन्द्रिखमकुशाल कुम्हार 
313 RJD00313श्री संतोष कुमारहेमू राम कुम्हार 
314 RJD00314श्री टीकमरामभैया राम कुंभकार 
315 RJD00315श्री परसरामहेमूराम कुम्हार 
316 RJD00316श्री रामनारायणमेकूराम कुम्हार 
317 RJD00317श्री छबीलालशिवचरण 
318 RJD00318श्री बृजलालसगु राम कुम्हार 
319 RJD00319श्री परमानंद कुंभकारसंतराम 
320 RJD00320श्री शैलेश कुंभकारडोंगरराम 
321 RJD00321श्री डोंगर रामहुलास राम 
322 RJD00322श्री पुरन लालइतवारी पाडे 
323 RJD00323श्री रवि कुमारमेघुराम कुंभकार 
324 RJD00324श्री राजकुमार कुंभकारस्व.मेघु राम 
325 RJD00325श्री मति पुनिया बाईस्व भुवन कुंभकार 
326 RJD00326श्री रिकेश कुमारडोंगरराम 
327 RJD00327श्री विष्णु पाडेबेनीराम 
328 RJD00328श्री सरजुस्व. श्री बेनीराम 
329 RJD00329श्री मति चंदा बाईस्व. रमेश पाडें 
330 RJD00330श्री मति जयचंदश्री बेनी राम 
331 RJD00331श्री शंकर पाडेजगदीश पाडें 
332 RJD00332श्री राकेश पाडेजगदीश पाडे 
333 RJD00333श्री शैलेन्द्रझग्गू राम कुंभकार 
334 RJD00334श्री तुका पाडेरंजीत पाडे 
335 RJD00335श्री राजु पाडेपितांबर पाडे 
336 RJD00336श्री शिवकुमारजगदीश पाडे 
337 RJD00337श्री विनोद कुंभकारसंतराम 
338 RJD00338श्री संतराम कुंभकारझग्गर पाडे 
339 RJD00339श्री पवन कुमारसंतराम 
340 RJD00340श्री मति रेखा बाईस्व. सालिक राम 
341 RJD00341श्री विश्राम कुम्हारबीरजु कुम्हार 
342 RJD00342श्री राजकुमारसियाराम 
343 RJD00343श्री गणेश चैतराम 
344 RJD00344श्री रामखिलावनविश्वनाथ 
345 RJD00345श्री समारूसियाराम 
346 RJD00346श्री प्रीतमचैॅतराम 
347 RJD00347श्री अंजोरी कुंभकारस्व. समसिंह 
348 RJD00348श्री जयराम कुंभकारगरीबाराम 
349 RJD00349श्री हरिश कुमारश्री जयराम 
350 RJD00350श्री देवप्रसादजगदेव राम 
351 RJD00351श्री जितेन्द्र कुमारश्री जगदीश 
352 RJD00352श्री गिरिश कुमारजगदेव राम 
353 RJD00353श्री जगदेव रामस्व. अलाल राम 
354 RJD00354श्री जगदीश पाडेस्व. रामनाथ 
355 RJD00355श्री नागेश्वरजगदेव राम 
356 RJD00356श्री कृपारामअकलु राम 
357 RJD00357श्री अशोक कुमारस्व. उदेराम 
358 RJD00358श्री राजेश कुमारपंचु राम 
359 RJD00359श्री रतन लालबिसाल राम 
360 RJD00360श्री भुनेश पाडेपरदेशी 
361 RJD00361श्री परदेशी रामस्व. रामनाथ 
362 RJD00362श्री गोकुल रामस्व. बिसाल राम 
363 RJD00363श्री राकेश कुमारगोकुलराम 
364 RJD00364श्री रेवाराम कुंभकारगोकुल राम 
365 RJD00365श्री पन्ना लालस्व. बिसाल 
366 RJD00366श्री पतरामस्व. अतुलु राम 
367 RJD00367श्री हरि रामस्व. महरसिंह 
368 RJD00368श्री गोपालहरिराम 
369 RJD00369श्री पंचुरामस्व. उदेराम पाडे 
370 RJD00370श्री लक्ष्मण पाडेस्व. उदेराम 
371 RJD00371श्री गंगा रामअगनुराम 
372 RJD00372श्री अगनु रामस्व. उदेराम पाडे 
373 RJD00373श्री महेन्द्र कुमारस्व0 जनकलाल 
374 RJD00374श्री शंकरलालस्व. जनकलाल 
375 RJD00375श्री सुदर्शनस्व. रामनाथ 
376 RJD00376श्री टूसन लालजगदीश पाडे 
377 RJD00377श्री विजय कुमारफिरतु राम 
378 RJD00378श्री राजेश कुमारफिरतु कुंभकार 
379 RJD00379श्री प्रेमलाल कुंभकारफिरतु राम 
380 RJD00380श्री फिरतुराम कुंभस्व. विशाल राम 
381 RJD00381श्री ताम्रध्वजजगत राम 
382 RJD00382श्री संजय कुमारजगतराम 
383 RJD00383श्री टीकालाल कुंभजगतराम 
384 RJD00384श्री चतुर सिंहजगतराम 
385 RJD00385श्री जगत रामस्व. पुनऊ राम 
386 RJD00386श्री दीपक कुमाररतन लाल 
387 RJD00387श्री नरेंद्र चक्रधारीसुखलाल 
388 RJD00388श्री कौशल कुंभकाररोहित कुंभकार 
389 RJD00389श्री लीलाधरलेख राम कुंभकार 
390 RJD00390श्री गंगु राम भोंदू राम कुंभकार 
391 RJD00391श्री ओंकार प्रसादसुकालु राम 
392 RJD00392श्री रोहित लालविशाल कुंभकार 
393 RJD00393श्री सियारामफिरू राम कुंभकार 
394 RJD00394श्री भरत लालखेदू कुंभकार 
395 RJD00395श्री हरिराम कुंभकारओंकार प्रसाद 
396 RJD00396श्री नरेश कुंभकाररोहित कुंभकार 
397 RJD00397श्री जनक लालनत्थु लाल कुंभकार 
398 RJD00398श्री लेख रामबहुर सिंह कुंभकार 
399 RJD00399श्री राधेश्यामओंकार प्रसाद कुंभकार 
400 RJD00400श्री डोमन लालगंगूराम कुंभकार 
401 RJD00401श्री होमन लालछबीलाल कुंभकार 
402 RJD00402श्री योगेश कुमारपुनित राम कुंभकार 
403 RJD00403श्री खेपू रामलक्ष्मण कुंभकार 
404 RJD00404श्री भगवान राम मीलू राम कुंभकार 
405 RJD00405श्री टीकेश्वर कुमारथानसिंग कुंभकार 
406 RJD00406श्री थानसिंग कुंभकारराधेलाल कुंभकार 
407 RJD00407श्री हरिरामकार्तिक राम 
408 RJD00408श्री उदेलालराधेलाल 
409 RJD00409श्री राधेश्यामछबिल कुंभकार 
410 RJD00410श्री लतखोरजेठू राम 
411 RJD00411श्री छबिलालराधेलाल 
412 RJD00412श्री छबिल रामबहुरसिंह कुंभकार 
413 RJD00413श्री कुंजबिहारीथानसिंग कुंभकार 
414 RJD00414श्री शत्रुहन कुंभकारलेखराम कुंभकार 
415 RJD00415श्री कुशल कुंभकाररोहित कुंभकार 
416 RJD00416श्री रूपलाल कुंभकारखेदू राम कुंभकार 
417 RJD00417श्री लच्छन रामअमोल कुभकार 
418 RJD00418श्री अंगद रामभारत राम 
419 RJD00419श्री राजेन्द्र कुमारलच्छन राम कुंभकार 
420 RJD00420श्री बलराम कुंभकारश्री बैसाखू कुंभकार 
421 RJD00421श्री टामेश्वर कुंभकारनाथुराम कुंभकार 
422 RJD00422श्री घासीराम कुंभकारमनराखन 
423 RJD00423श्री भोला रामजेठूराम 
424 RJD00424श्री रवि कुंभकारभोलाराम कुंभकार 
425 RJD00425श्री पल्टन कुंभकारमेहतरू 
426 RJD00426श्री फिरोज कुंभकारधनीराम कुंभकार 
427 RJD00427श्री दुर्गेश कुंभकारमोतीराम कुंभकार 
428 RJD00428श्री सुकालु रामश्यामलाल कुंभकार 
429 RJD00429श्री तुकाराम कुंभकारशिवनंदन कुंभकार 
430 RJD00430श्री संतोष कुंभकाररामकिशन 
431 RJD00431श्री रामकिशननिहाली राम कुंभकार 
432 RJD00432श्री छबीलाल कुंभकारमंगलुराम कुंभकार 
433 RJD00433श्री सरोज कुंभकारधनीराम कुंभकार 
434 RJD00434श्री मिथलेश कुंभकारशिवलाल कुंभकार 
435 RJD00435श्री बलदेव कुंभकारकिर्तन कुंभकार 
436 RJD00436श्री भारत रामकादू राम 
437 RJD00437श्री भजन राम कुंभकारअंकालू राम 
438 RJD00438श्री कन्हैया कुंभकारस्व0 सोनु राम 
439 RJD00439श्री हेमंत कुमाररामकिशन कुंभकार 
440 RJD00440श्री सतीश कुमारगंगाराम कुंभकार 
441 RJD00441श्री रामबिसाल कुंभकारबुधारू राम 
442 RJD00442श्री यशवंत कुंभकारशंकरलाल कुंभकार 
443 RJD00443श्री दुर्गेश कुंभकारबैसाखू कुंभकार 
444 RJD00444श्री प्रभुराम कुंभकारधरमसिंग 
445 RJD00445श्री मुकेश कुमारप्रभुराम 
446 RJD00446श्री सरजु रामधरमसिंग 
447 RJD00447श्री शिवकुमारसरजु राम कुंभकार 
448 RJD00448श्री संजय कुमारभजन लाल कुंभकार 
449 RJD00449श्री जीवन कुंभकारलखन कुंभकार 
450 RJD00450श्री दुम्मन लालश्यामलाल कुंभकार 
451 RJD00451श्री श्यामलालअकालु राम कुंभकार 
452 RJD00452श्री दशरथ लालस्व. जयलाल कुंभकार 
453 RJD00453श्री मति दुकला बाईस्व. जयलाल 
454 RJD00454श्री तोमेश्वर कुंभकारसेवक राम 
455 RJD00455श्री दिलीप कुमारसोनुराम कुंभकार 
456 RJD00456श्री देवानंदस्व. आनंदी कुंभकार 
457 RJD00457श्री मति मनोरमा नंदकुमार कुंभकार 
458 RJD00458श्री बलवंत कुंभकारस्व. झगरू कुंभकार 
459 RJD00459श्री हृदयरामस्व.झगरू कुंभकार 
460 RJD00460श्री राजकुमारस्व. कादु राम कुंभकार 
461 RJD00461श्री मति बसंती बाईअधारी राम 
462 RJD00462श्री रामगोपालहरिराम कुंभकार 
463 RJD00463श्री मति विमलाबाईस्व. रामसिंग 
464 RJD00464श्री कृपाराम कुंभकारशिवनंदन 
465 RJD00465श्री गोविंद कुंभकारनिहाली कुंभकार 
466 RJD00466श्री मति चैति बाईमेहतरू कुंभकार 
467 RJD00467श्री प्रीतम लालश्री नाथुराम 
468 RJD00468श्री देवलालस्व. इतवारी कुंभकार 
469 RJD00469श्री रामनारायणस्व. सोनूराम 
470 RJD00470श्री सुन्हेर कुंभकारतुलसी कुंभकार 
471 RJD00471श्री मोती रामरघुनाथ 
472 RJD00472श्री भक्तु रामअधारी कुंभकार 
473 RJD00473श्री धनीरामसखाराम कुंभकार 
474 RJD00474श्री दीनू रामपुना राम कुंभकार 
475 RJD00475श्री रवि कुंभकारस्व. मंगलु राम 
476 RJD00476श्री मनराखनमिठ्‌ठू राम 
477 RJD00477श्री मति परमीलाअधारीराम 
478 RJD00478श्री पल्टु कुंभकारमेहतरू कुंभकार 
479 RJD00479श्री नंदलाल कुंभकारसोनू राम कुंभकार 
480 RJD00480श्री विजय कुमारभक्तु राम कुंभकार 
481 RJD00481श्री यशवंत कुंभकारभक्तुराम कुंभकार 
482 RJD00482श्री बाबूरामसुकलु राम 
483 RJD00483श्री संतोष कुभकारधनसिंग 
484 RJD00484श्री मति रामबाईरामाधिन 
485 RJD00485श्री विनोद कुमाररामाधिन 
486 RJD00486श्री ज्ञानेश्वर प्रसादस्व. रामखिलावन 
487 RJD00487श्री कौशल कुमारलखनलला 
488 RJD00488श्री चन्द्रशेखरलखनलाल कुंभकार 
489 RJD00489श्री अशोक कुमारकिर्तन कुंभकार 
490 RJD00490श्री जागेश्वरडेहर लाल 
491 RJD00491श्री बसंत रामअधारी राम 
492 RJD00492श्री मति उमा बाई प्रजापतिश्री रामनाथ 
493 RJD00493श्री रामूलालस्व. रामनाथ प्रजापति 
494 RJD00494श्री तेजकमाररामुलाल प्रजापति 
495 RJD00495श्री मति ललिता रामूलाल प्रजापति 
496 RJD00496श्री जगतपालस्व. द्वारिका प्रसाद 
497 RJD00497श्री विजय प्रजापतिजगतपाल प्रजापति 
498 RJD00498कुमारी आशाजगतपाल प्रजापति 
499 RJD00499श्री दिलीप प्रजापतितालहन 
500 RJD00500श्री रामसंजीवनसुरजू राम 
501 RJD00501श्री पवन कुमारराम संजीवन 
502 RJD00502श्री राकेश प्रजापतिराम संजीवन 
503 RJD00503श्री टीकम प्रजापति सुरजु प्रजापति 
504 RJD00504श्री भागीराम प्रजाबीरबल प्रजापति 
505 RJD00505श्री बलरामस्व. बीरबल प्रजापति 
506 RJD00506श्री रामरतनबीरबल प्रजापति 
507 RJD00507श्री प्रेमलाल प्रजापतिबहोरन प्रजापति 
508 RJD00508श्री निरेन्द्र प्रजापतिबहोरन प्रजापति 
509 RJD00509श्री रोशन प्रजापतिकृष्णा प्रजापति 
510 RJD00510श्री नन्हु प्रजापतिकृष्णा प्रजापति 
511 RJD00511श्री मति मीना प्रजापति स्व. कृष्णा 
512 RJD00512श्री गोविन्दा प्रजापतिस्व. कृष्णा 
513 RJD00513श्री तीजु रामरामसखा 
514 RJD00514श्री रामसखामंगल कुम्हार 
515 RJD00515श्री गुरूदीनमेवाराम 
516 RJD00516श्री प्रमोद कुमारगुरूछीन 
517 RJD00517श्री जितेन्द्रखोरबहरा 
518 RJD00518श्री इन्द्रकलाखोरबहरा 
519 RJD00519श्री सुनील कुमाररमेश कुमार 
520 RJD00520श्री विरेन्द्र प्रजापति रमेश प्रजापति 
521 RJD00521श्री राजा प्रजापतिस्व. किशोरी 
522 RJD00522श्री मति कौशलस्व. किशोरी 
523 RJD00523श्री गणेश प्रजापतिसहदेव प्रजापति 
524 RJD00524श्री मति राधा बाईस्व. रामगोपाल 
525 RJD00525श्री शत्रुहन प्रजापतिहेमुराम 
526 RJD00526श्री प्रहलाद प्रजापतिहेमु राम 
527 RJD00527श्री मति ठगिया रामकिशुन 
528 RJD00528श्री देवराज प्रजापतिगोरेलाल 
529 RJD00529श्री सालिक रामबीरबल 
530 RJD00530श्री श्याममंगरू प्रजापति 
531 RJD00531श्री मंगरू रामठाकुर राम 
532 RJD00532श्री मति कमलाबीरबल प्रजापति 
533 RJD00533कुमारी मैना प्रजापतिबीरबल 
534 RJD00534श्री मति मोम बाईगोरेलाल 
535 RJD00535श्री अनिल प्रजापतिरमेश 
536 RJD00536श्री पुरनलालसुरजु प्रजापति 
537 RJD00537श्री सुभाष प्रजापतिसुरजु प्रजापति 
538 RJD00538श्री हेम कुमारसुखदेव 
539 RJD00539श्री सुखदेवडमरू प्रजापति 
540 RJD00540श्री मुन्नालालसुखदेव 
541 RJD00541श्री दिनेश कुमारसुखदेव 
542 RJD00542श्री हनुमानगोविंद 
543 RJD00543श्री गणेशराममाता राम प्रजापति 
544 RJD00544श्री ताल्हन प्रजापतिदुर्गा प्रसाद 
545 RJD00545श्री मति शकुन बाईदुर्गा प्रसाद 
546 RJD00546श्री सुरूछीनसुखरू प्रजापति 
547 RJD00547श्री संतोष प्रजापतिसुरजदीन 
548 RJD00548श्री दुबेशसुरूछीन 
549 RJD00549श्री श्रवणहेमू प्रजापति 
550 RJD00550कु. शारदा प्रजापतिदुर्गा प्रसाद (निरस्त) 
551 RJD00551कु. छायारानीदुर्गा प्रसाद (निरस्त) 
552 RJD00552श्री भोजराम प्रजापतिहनुमान 
553 RJD00553श्री उत्तम प्रजापतिहनुमान 
554 RJD00554श्री परसुलालमोती लाल 
555 RJD00555श्री उदय प्रजापतिमोतीलाल 
556 RJD00556श्री मति बुधियामोतीलाल 
557 RJD00557श्री मति शशीकलास्व. सुरेश 
558 RJD00558श्री मति संध्याप्रेमलाल 
559 RJD00559श्री मति कुसुमबहोरन 
560 RJD00560श्री हेमचंदहीरालाल प्रजापति 
561 RJD00561श्री अनिल प्रजापतिहीरालाल 
562 RJD00562श्री हीरालालकुंजलाल 
563 RJD00563NULLNULL 
564 RJD00564श्री मति मुन्नीनरेन्द्र 
565 RJD00565श्री खिलावनबरातु राम 
566 RJD00566श्री मति सीताखिलावन प्रजापति 
567 RJD00567श्री शेषनारायणभारतलाल कुम्हार 
568 RJD00568श्री दुर्गेश कुमारभारतलाल 
569 RJD00569श्री घसिया रामहगरू राम 
570 RJD00570श्री राकेशतीजु राम 
571 RJD00571श्री दिलीप कुंभकारमोहन लाल 
572 RJD00572श्री जंगलु रामस्व. लखन लाल 
573 RJD00573श्री चमरू रामरामलाल 
574 RJD00574श्री नंदलालस्व. बृजलाल 
575 RJD00575श्री मोहनलालस्व. लंभु कुभकार 
576 RJD00576श्री फागु राममोहनलाल 
577 RJD00577श्री जोहनझगरू 
578 RJD00578श्री जयशरणस्व. मंगल राम 
579 RJD00579श्री परदेशी रामस्व. तुला राम 
580 RJD00580श्री मति फुलेश्वर बाईसोनु राम 
581 RJD00581श्री सोनु राम कुंभकारचिन्ताराम 
582 RJD00582कुमारी रूखमणिस्व. बालाराम 
583 RJD00583श्री यशवंत कुमारनरेश कुंभकार 
584 RJD00584श्री मंगलु रामसुखी राम प्रजापति 
585 RJD00585श्री किशोरी लालस्व. रामअवतार 
586 RJD00586श्री चोलाराम प्रजापतिस्व. रामअवतार 
587 RJD00587श्री चमन प्रजापतिडमरू प्रजापति 
588 RJD00588श्री मति आशा बाईश्री भारत लाल 
589 RJD00589श्री मति बुधियारिनप्रकाश कुंभकार 
590 RJD00590श्री समारू कुंभकारस्व. रामलाल 
591 RJD00591श्री विनोद कुम्हारसमारू 
592 RJD00592श्री सुरेन्द्र कुमारनरेश कुमार 
593 RJD00593श्री प्रकाश कुंभकारसंपत कुंभकार 
594 RJD00594श्री राजकुमारभुवन लाल 
595 RJD00595श्री भुवन कुंभकारगणपत कुंभकार 
596 RJD00596श्री मति बसंतीमनोज कुंभकार 
597 RJD00597श्री जीवनलालसंपत 
598 RJD00598श्री मति जानकी बाईस्व. फंकर 
599 RJD00599श्री बंशी रामस्व. चमरा 
600 RJD00600श्री वेद कुमारकरन कुमार 
601 RJD00601श्री करन कुमार दानीस्व. पल्टु राम 
602 RJD00602श्री मति मुन्नी बाईकरन कुमार प्रजापति 
603 RJD00603श्री बाके लालराम किशुन 
604 RJD00604श्री रमेश कुमार प्रजापतिस्व. नन्दु 
605 RJD00605श्री परदेशी ईश्वरी प्रजापति 
606 RJD00606श्री नन्कु रामभीरू राम प्रजापति 
607 RJD00607श्री मति राजकुमारीईदलाल प्रजापति 
608 RJD00608श्री मति रंभा बाईविनोद कुमार 
609 RJD00609श्री मति चन्द्रिका बाईपुनऊ राम 
610 RJD00610श्री शिवशंकर प्रजापतिबरसाती लाल 
611 RJD00611श्री मति मीना प्रजापति लखन पजापति 
612 RJD00612श्री दीपक प्रजापतिनारायण 
613 RJD00613श्री नारायण प्रजापतिस्व.रामगुलाल 
614 RJD00614श्री सीतारामस्व. महावीर 
615 RJD00615श्री लक्ष्मण प्रजापतिगिरधारी प्रजापति 
616 RJD00616श्री गिरधारी प्रजापतिविश्राम प्रजापति 
617 RJD00617श्री जितेन्द्र कुमारप्यारे लाल 
618 RJD00618श्री जीतु प्रजापतिप्यारेलाल 
619 RJD00619श्री अर्जुन प्रजापतिसुरजु प्रजापति 
620 RJD00620श्री रामनारायणस्व. बरसाती लाल 
621 RJD00621श्री दिनेश कुमार प्रजापतिरामनारायण 
622 RJD00622श्री माखन लालस्व. भरतलाल 
623 RJD00623श्री मति नेमा बाईस्व. राजु लाल 
624 RJD00624श्री मति बेदु बाई प्रजापतिमोती लाल 
625 RJD00625श्री पुरूषोत्तम कुंभकारचरण कुंभकार 
626 RJD00626श्री चरण कुभकार रामअवतार 
627 RJD00627श्री पितांबर प्रजापतिअर्जुन लाल 
628 RJD00628श्री रघुनाथ प्रजापतितालहन 
629 RJD00629श्री सुदामा प्रजापतिस्व. नारायण 
630 RJD00630श्री मोरध्वजस्व. श्याम सुंदर 
631 RJD00631श्री मोहन लालस्व0 भारत लाल 
632 RJD00632श्री मति गुलाबा बाईस्व. रामअवतार 
633 RJD00633श्री रेवालालस्व. रामअवतार 
634 RJD00634श्री धरम कुमारस्व. पल्टु राम 
635 RJD00635श्री छोटेलालस्व. मोहन लाल 
636 RJD00636श्री लिखन प्रजापतिस्व. कंजु प्रजापति 
637 RJD00637श्री विजय कुमारस्व. गोविंद 
638 RJD00638श्री लक्ष्मण प्रजापतिसीताराम 
639 RJD00639श्री मति नीरा बाईहरिलाल 
640 RJD00640श्री शिवकुमारहरिलाल 
641 RJD00641श्री केशव रामभैयालाल 
642 RJD00642श्री चोवारामकेशव प्रजापति 
643 RJD00643श्री नारायणमोती लाल प्रजापति 
644 RJD00644श्री अर्जुन लालस्व. हरप्रसाद 
645 RJD00645श्री धन्नु लाल प्रजापतिस्व. सीताराम 
646 RJD00646श्री संतोष कुमारसमारू राम 
647 RJD00647श्री यशवंत कुमार प्रजापतिसमारू राम 
648 RJD00648श्री राम प्रजापति चरण राम प्रजापति 
649 RJD00649श्री महेश प्रजापतिस्व. भारत प्रजापति 
650 RJD00650श्री रामु प्रजापतिसीताराम प्रजापति 
651 RJD00651श्री घनश्याम कुम्हारस्व रामदयाल 
652 RJD00652श्री कृपा राम कुम्हारघनश्याम कुम्हार 
653 RJD00653श्री अवधेश कुम्हारघनश्याम कुम्हार 
654 RJD00654श्री मोहन कुमार प्रजापतिसीताराम 
655 RJD00655श्री अशोक कुमारस्व. राजकुमार 
656 RJD00656श्री राकेश कुमारस्व राजकुमार 
657 RJD00657श्री मति रामसत्तीस्व. राजकुमार 
658 RJD00658श्री राजेन्द्र कुमारस्व. टहल राम 
659 RJD00659श्री राजकुमार प्रजापति दुलार प्रजापति 
660 RJD00660श्री चिन्ताराम कुम्हाररामअवतार 
661 RJD00661श्री मनोहर लालचिन्ताराम प्रजापति 
662 RJD00662श्री मुकेश कुमारचिन्ता राम कुम्हार 
663 RJD00663श्री प्रवीण कुमारश्री शिवशंकर 
664 RJD00664श्री देवेन्द्र कुमारशिवशंकर 
665 RJD00665श्री मति इंद्राणी बाईस्व. पुनऊ राम 
666 RJD00666श्री रामु लालचन्दुलाल प्रजापति 
667 RJD00667श्री दौबाहा प्रजापतिबरातु प्रजापति 
668 RJD00668श्री बरातु राम प्रजापतिबुल्लु प्रजापति 
669 RJD00669श्री मति लक्ष्मी बाईस्व. राजु लाल 
670 RJD00670श्री चन्दु लाल स्व. लखन लाल 
671 RJD00671श्री कन्हैया लालचन्दु लाल 
672 RJD00672श्री राजेश प्रजापतिस्व.ईश्वर प्रजापति 
673 RJD00673श्री मति शोभा बाईतुलसी राम 
674 RJD00674श्री किशोरी प्रजापतिस्व. हरप्रसाद 
675 RJD00675श्री महेश प्रजापतिस्व. सहदेव प्रजापति 
676 RJD00676श्री कृष्ण कुमारकेशरी प्रजापति 
677 RJD00677श्री प्रकाश प्रजापतिकृष्ण कुमार प्रजापति 
678 RJD00678श्री शंकर प्रजापतिसहदेव प्रजापति 
679 RJD00679श्री राजु प्रजापतिशंकरलाल प्रजापति 
680 RJD00680श्री तुलसी प्रजापतिश्यामलाल प्रजापति 
681 RJD00681श्री मुलचंद प्रजापतिश्यामलाल प्रजापति 
682 RJD00682श्री मनोज प्रजापतिदुलार प्रजापति 
683 RJD00683श्री कार्तिक प्रजापतिप्यारेलाल प्रजापति 
684 RJD00684श्री मनोहर लालरामखिलावन प्रजापति 
685 RJD00685श्री भारत लालश्री रामखिलावन 
686 RJD00686श्री खेमलालरामनारायण 
687 RJD00687श्री श्यामलाल प्रजापतिस्व. हरप्रसाद 
688 RJD00688श्री संतोष प्रजापतिनारायण लाल 
689 RJD00689श्री जीवनलाल प्रजापतिभेयालाल 
690 RJD00690श्री नारायण लालश्री भैयालाल 
691 RJD00691श्री मति गौकरण बाईस्व. धन्नु लाल 
692 RJD00692श्री तुलसी रामगिरधारी लाल प्रजापति 
693 RJD00693श्री डेहररामस्व. सरजु प्रजापति 
694 RJD00694श्री दिनेश कुमारस्व. ईश्वर लाल 
695 RJD00695श्री विजय प्रजापतिकिशोरी प्रजापति 
696 RJD00696श्री छेदीलाल प्रजापतिहरप्रसाद प्रजापति 
697 RJD00697श्री रामकिशुन प्रजापतिहरप्रसाद प्रजापति 
698 RJD00698श्री विजय कुमारस्व0 रामभाऊ कुम्हार 
699 RJD00699श्री मति राजवंतिनस्व0 बुधारू राम 
700 RJD00700श्री जनक रामतुला राम 
701 RJD00701श्री मति कौशल्यास्व. बालाराम 
702 RJD00702श्री कृष्ण कुमारस्व. बालाराम 
703 RJD00703श्री तुलसी रामनरेश कुंभकार 
704 RJD00704श्री राजन लालभोंदु लाल 
705 RJD00705श्री नरेश कुम्हारभोंदु राम कुम्हार 
706 RJD00706श्री दुलार सिंगस्व. पुना राम 
707 RJD00707श्री जीवन कुभकारलतखोर 
708 RJD00708श्री राधे लालस्व. लखनलाल 
709 RJD00709श्री अंकालु रामस्व. हगरू राम 
710 RJD00710श्री मति जानकी बाईदौलत राम 
711 RJD00711श्री पंचराम पाडेचमरा राम 
712 RJD00712श्री मति नीरा बाईस्व. हेमु लाल 
713 RJD00713श्री तुलसीरामस्व. समारू राम 
714 RJD00714श्री दिलीप कुमारस्व. समारू कुम्हार 
715 RJD00715श्री अशोक कुम्हारस्व. रामभाठा कुम्हार 
716 RJD00716श्री मनोज कुंभकारश्री गणपत कुंभकार 
717 RJD00717श्री अजय कुम्हारस्व. रामभाऊ कुम्हार 
718 RJD00718श्री राजेन्द्र कुंम्हारस्व रामभाऊ कुम्हार 
719 RJD00719श्री दामोदर पाडेस्व. जयराम पाडे 
720 RJD00720श्री मति जोहतरीन बाईदामोदर पाडे 
721 RJD00721श्री सुरजमलदामोदर पाडे 
722 RJD00722श्री मति उषा बाईसुरजमल पाडे 
723 RJD00723श्री प्रमोद पाडेदामोदर पाडे 
724 RJD00724श्री मति कमलेश्वरीप्रमोद पाडे 
725 RJD00725श्री प्रीतम पाडेदामोदर पाडे 
726 RJD00726श्री बुधराम पाडेमोहन कुम्हार 
727 RJD00727श्री राम कुम्हारबुधराम 
728 RJD00728श्री मति गीताबाईश्री राम कुम्हार 
729 RJD00729श्री रमेश कुमारस्व. रामलाल 
730 RJD00730श्री रामकुमारमनराखन लाल 
731 RJD00731श्री खिलेशमनराखन लाल 
732 RJD00732श्री मनराखन लाल मेहत्तर 
733 RJD00733श्री प्रकाश हिन्सा राम 
734 RJD00734श्री तुलसीराममंशा राम 
735 RJD00735श्री चरण सिंहकार्तिक राम 
736 RJD00736श्री निरंजनरामरतन 
737 RJD00737श्री विजय कुमार हिंसा राम 
738 RJD00738श्री तुलसी रामकार्तिक राम 
739 RJD00739श्री गिरजुरामलखन 
740 RJD00740श्री भुखन लालसोनऊ 
741 RJD00741श्री कुस रामबाबु लाल 
742 RJD00742श्री कार्तिक रामबाबूलाल 
743 RJD00743श्री संतोषकांशी राम 
744 RJD00744श्री हेमन लालकन्हैया लाल 
745 RJD00745श्री हेमलालकन्हैया लाल 
746 RJD00746श्री बसंत पाडेझडी राम पाडे 
747 RJD00747श्री रोहित पाडेबसंत पाडे 
748 RJD00748श्री मति संतोषीस्व. तुका राम पाडे 
749 RJD00749श्री मति लीलासोनऊ 
750 RJD00750श्री मति सोनाई बाईॅश्री उमराव 
751 RJD00751श्री राकमुमार पाडेमारसिंग पाडे 
752 RJD00752श्री राजकुमारस्व. टुरू राम 
753 RJD00753श्री मति राधिका बाईराजकुमार 
754 RJD00754श्री तेजराम कुम्हारमंशाराम कुम्हार 
755 RJD00755श्री संतोष कुमारस्व. मंशा राम 
756 RJD00756श्री मति देवकी बाईतेजराम 
757 RJD00757श्री मति रावित्रि बाईसंतोष कुमार 
758 RJD00758श्री सोनऊस्व. जेठु राम पाडे 
759 RJD00759श्री मति सौगंध बाईसोनऊ राम 
760 RJD00760श्री मति दंशारीबसंत कुम्हार 
761 RJD00761श्री बीसनाथ पाडेस्व. मनी राम 
762 RJD00762श्री मति कोनिबाईबीसनाथ पाडे 
763 RJD00763श्री विष्णु प्रसादबुध्दिमान पाडे 
764 RJD00764श्री रेखलालगणपत 
765 RJD00765श्री परसरामजेठु राम पाडे 
766 RJD00766श्री मति रूखमणि बाईपरसराम 
767 RJD00767श्री संतोष पाडेजेठु राम 
768 RJD00768श्री जगोती पाडेश्री संतोष पाडे 
769 RJD00769श्री मति सावित्री पाडेजेठु राम पाडे 
770 RJD00770श्री रामप्रसाद पाडेफिरतु पाडे 
771 RJD00771श्री सुरेश पाडेरामप्रसाद पाडे 
772 RJD00772श्री गोपाल दासखेलन राम कुम्हार 
773 RJD00773श्री निसाद रामभैयाराम 
774 RJD00774श्री मति गंगोत्री बाईविसाद राम 
775 RJD00775श्री डामेश्वर कुमारगरीब राम 
776 RJD00776श्री मति जोहनी बाईगरीब राम 
777 RJD00777श्री गरीब रामस्व. दयालु राम कुम्हार 
778 RJD00778श्री नंदलालस्व. पुरूषोत्तम 
779 RJD00779श्री तुला रामस्व. तीजु राम 
780 RJD00780श्री विष्णु रामतुला राम 
781 RJD00781श्री वासुदेवतुला राम 
782 RJD00782श्री दिलीपजयलाल 
783 RJD00783श्री दुलेश कुम्हारद्वारका 
784 RJD00784श्री मति नरबदिया बाईमोती राम 
785 RJD00785श्री अंचलरामकुम्हार 
786 RJD00786श्री मति ललेश्वरी बाईखेमलाल 
787 RJD00787श्री खेमलालगनपत राम 
788 RJD00788श्री मति लमेश्वरी बाईरेखलाल 
789 RJD00789श्री मति धानबाईगनपतराम 
790 RJD00790श्री मति कुंति बाईमथुरा प्रसाद 
791 RJD00791श्री मति भारतीबुध्दू राम 
792 RJD00792श्री बुध्दु राम पाडेस्व. दयालु राम 
793 RJD00793श्री धनंजय पाडेबाबुलाल पाडे 
794 RJD00794श्री मति प्रभा पाडेधनंजय पाडे 
795 RJD00795श्री कोमल रामस्व तुलु राम 
796 RJD00796श्री सरजु रामकोमल राम 
797 RJD00797श्री मति महेश्वरीश्री सरजु राम 
798 RJD00798श्री दीपक कुमार खेलन राम 
799 RJD00799श्री संतुरामदेवराम 
800 RJD00800श्री खीलेश्वरी बाईदिनेश कुमार 
801 RJD00801श्री प्रताप कुमारछबीलाल 
802 RJD00802श्री नरसिंहकोंदा राम 
803 RJD00803श्री दीनेश कुमारविरसिंह 
804 RJD00804श्री छबीलालअजोरा 
805 RJD00805श्री मति हेम बाईछबीलाल 
806 RJD00806श्री मति हेमलता बाईसंतु राम 
807 RJD00807श्री महेतरू रामलतखोर राम कुम्हार 
808 RJD00808श्री रोहित कुंभकारहरिशचन्द्र कुंभकार 
809 RJD00809श्री मति मोनाविष्णु पाडे 
810 RJD00810श्री मति गीता बाईवासुदेव 
811 RJD00811श्री पल्टु रामलबरा कुम्हार 
812 RJD00812श्री मति पुष्पा कुंभकारकेवल राम 
813 RJD00813श्री मति अंजु कुंभकारढालसिंग कुंभकार 
814 RJD00814श्री केवल राम कुंभकारभगत राम 
815 RJD00815श्री झडी राम कुंभकारकार्तिक राम 
816 RJD00816श्री ऐन कुमारमेहतरू राम 
817 RJD00817श्री हेमलालजनकलाल कुम्हार 
818 RJD00818श्री ढालसिंग कुंभकारजगनू राम 
819 RJD00819श्री अंगद लालजनक लाल कुम्हार 
820 RJD00820श्री गोपाल कुंभकारआनंद कुम्हार 
821 RJD00821श्री नारायण कुंभकारसुखी राम 
822 RJD00822श्री रीखीरामसीता राम कुम्हार 
823 RJD00823श्री सुबीरामतीजऊ राम 
824 RJD00824श्री जनक लाल कुंभकारआनंद कुम्हार 
825 RJD00825श्री लुकेश्वर कुम्हारस्व. खोरबहरा राम 
826 RJD00826श्री त्रिभुवन कुंभकारभगत राम कुंभकार 
827 RJD00827श्री रामाधार धनीराम 
828 RJD00828श्री मति मानकी बाईधनीराम 
829 RJD00829श्री रामबिलासधनीराम 
830 RJD00830श्री रिखीरामस्व. कृतराम 
831 RJD00831श्री रिखीरामस्व. मिलन कुम्हार 
832 RJD00832श्री मति भारती कुम्हारनोहर कुम्हार 
833 RJD00833श्री नोहररिखी राम कुम्हार 
834 RJD00834श्री मति प्यारी बाईरिखी राम कुम्हार 
835 RJD00835श्री परदेशनीनकार्तिक कुम्हार 
836 RJD00836श्री अशोक कुम्हारकार्तिक 
837 RJD00837श्री मति मीना कुम्हारअशोक कुम्हार 
838 RJD00838श्री अगरहिजसुकलाल 
839 RJD00839श्री वीरसिंहकोंदा राम 
840 RJD00840श्री संतोष कुमारदेवाराम 
841 RJD00841श्री कन्हैया लालपुरूषोत्तम 
842 RJD00842श्री आनंद रामकन्हैया लाल 
843 RJD00843श्री यादवलालपोषण लाल कुम्हार 
844 RJD00844श्री मति भागबतीस्व. सरजु राम 
845 RJD00845श्री मति विमला बाईखेलन राम पाडे 
846 RJD00846श्री अघनु रामफगुवा राम 
847 RJD00847श्री तिलक पाडेस्व. हेमंत 
848 RJD00848श्री मति बिरनबाईस्व. हेमंत 
849 RJD00849श्री संतोष कुमारझुमुुक लाल 
850 RJD00850श्री मति छोटीबाईसीता राम कुंभकार 
851 RJD00851श्री मति सरोजकमलेश कुंभकार 
852 RJD00852श्री मति लक्ष्मी बाई स्व. कार्तिक 
853 RJD00853श्री रमेश कुंभकाररामप्रसाद कुंभकार 
854 RJD00854श्री उमरावभुवनेश्वर 
855 RJD00855श्री सोनऊ रामभुवनेश्वर 
856 RJD00856श्री बलरामकृतराम 
857 RJD00857श्री छेदी लालरेवाराम 
858 RJD00858श्री केजु रामविशाल राम 
859 RJD00859श्री तरूणकेजू राम कुंभकार 
860 RJD00860श्री पारसमणीकिशुन लाल 
861 RJD00861श्री ढालसिंगस्व. परदेशी राम कुम्हार 
862 RJD00862श्री मनोज कुमारकिशुन लाल कुम्हार 
863 RJD00863श्री नारद कुम्हारलिखन कुम्हार 
864 RJD00864श्री घनश्याम कुम्हारनारद कुम्हार 
865 RJD00865श्री नरेन्द्र कुम्हारनारद कुम्हार 
866 RJD00866श्री भागवत कुम्हारस्व.विसराम पाडे 
867 RJD00867श्री मति गोमति बाईस्व. विसराम पाडे 
868 RJD00868श्री नरेश कुमारकुलंजन 
869 RJD00869श्री मति दशोदानरेश कुमार 
870 RJD00870श्री राजेश कुलंजन राम 
871 RJD00871श्री मति शांतिराजेश 
872 RJD00872श्री विरेन्द्रनम्मु 
873 RJD00873श्री मति सावित्रीविरेन्द्र 
874 RJD00874श्री भंजनबोधन 
875 RJD00875श्री ओंकार कुम्हारकालु राम 
876 RJD00876श्री मंगलु रामपरसु राम 
877 RJD00877श्री राधेलालपरसु राम 
878 RJD00878श्री मुकेश कुमारबैसाखु कुम्हार 
879 RJD00879श्री बालमुकुंदसुखेन 
880 RJD00880श्री बिसरामनम्मु कुम्हार 
881 RJD00881श्री रोहितरामशोभाराम कुम्हार 
882 RJD00882श्री गोवर्धन कुम्हाररामधिन कुम्हार 
883 RJD00883श्री टुमनलाल कुंभकारओंकार नाथ 
884 RJD00884श्री गंगा रामजयलाल कुम्हार 
885 RJD00885श्री बिसौहा रामनम्मु 
886 RJD00886श्री मनोहरनोहर 
887 RJD00887श्री तिजऊ कुम्हारप्रेमलाल 
888 RJD00888श्री कृष्ण कुमार छोटु राम 
889 RJD00889श्री रामधीन कुम्हारदुलार कुम्हार 
890 RJD00890श्री भगवानी रामपरसु राम 
891 RJD00891श्री श्यामलालप्रेमलाल 
892 RJD00892श्री मति सुरजागोविंद 
893 RJD00893श्री गोविंद कुम्हारदयालु 
894 RJD00894श्री तिलक राम कुंभकाररोहित कुंभकार 
895 RJD00895श्री मति चंदन बाईढुलस राम 
896 RJD00896श्री यादव कुम्हारछोटु राम 
897 RJD00897श्री गोविद रामईतवारी राम 
898 RJD00898श्री मति दीपका बाईमहेन्द्र 
899 RJD00899श्री झनकेश्वरप्रदीप कुंभकार 
900 RJD00900श्री महेन्द्रप्रदीप कुमार 
901 RJD00901श्री ढागेश्वर कुम्हारमोतीलाल 
902 RJD00902श्री कामता कुम्हारपुनीत राम 
903 RJD00903श्री राम कुमारजयलाल 
904 RJD00904श्री बोधी रामभुरूराम 
905 RJD00905श्री केशवनोहरू 
906 RJD00906श्री एवन रामरामकुमार 
907 RJD00907श्री सेवारामशोभाराम 
908 RJD00908श्री भरोसा कुम्हारसुखेन 
909 RJD00909श्री मकसुदन कुम्हारभरोसा 
910 RJD00910श्री लिकेश कुम्हारचुनु राम 
911 RJD00911श्री माखन लालशोभाराम 
912 RJD00912श्री बैसाखूभुरू राम 
913 RJD00913श्री हरिशरणजयलाल 
914 RJD00914श्री चैतु रामइन्दल 
915 RJD00915श्री छोटु राम कुम्हारभुरू राम 
916 RJD00916श्री छननु लालदुर्गेश 
917 RJD00917श्री इतवारीझुमुक 
918 RJD00918श्री चोवाराम कुम्हारचुनु राम 
919 RJD00919श्री नंदलालमहेश 
920 RJD00920श्री तामेश्वरगणेश 
921 RJD00921श्री निरेश कुमारबालमुकुंद 
922 RJD00922श्री शेषनारायणदुर्गेश 
923 RJD00923श्री किशुनलालस्व. परदेशी राम 
924 RJD00924श्री घनश्याम कुंभकारस्व. लालु राम 
925 RJD00925श्री मति लक्ष्मी बाई किशुन लाल 
926 RJD00926श्री मति हुलसी बाईढालसिंग 
927 RJD00927श्री मति ललेशर बाईनारद 
928 RJD00928श्री मति सावित्रि कुम्हारघनश्याम 
929 RJD00929श्री मति कमलेश्वरीनरेन्द्र कुम्हार 
930 RJD00930श्री नरेन्द्र कुम्हारमोती राम 
931 RJD00931श्री हिरामन कुम्हारमनी कुम्हार 
932 RJD00932श्री मति संतोषी कुम्हारहिरामन पाडे 
933 RJD00933श्री कुलंजन पाडेस्व.पल्टन 
934 RJD00934श्री संतू पाडेबुधराम पाडे 
935 RJD00935श्री मति पुनिन बाईसंतुपाडे 
936 RJD00936श्री पुरनलालसंतू पाडे 
937 RJD00937श्री नेतू रामचरणलाल 
938 RJD00938श्री मंति चंदा बाईनेतु राम कुम्हार 
939 RJD00939श्री मति इंदर बाइस्व. ईश्वर पाडे 
940 RJD00940श्री महेन्द्र कुमारबाबूलाल 
941 RJD00941श्री रामनारायणरामरतन 
942 RJD00942श्री बलदेवरामसुक 
943 RJD00943श्री देवनाथरामप्यारा 
944 RJD00944श्री सुरेशरामजी 
945 RJD00945श्री रामजीरामसुख 
946 RJD00946श्री शिवकुमारस्व0 बिसाहु राम 
947 RJD00947श्री जनपतअमारू 
948 RJD00948श्री खिलावन प्रसाद पाडेमथुरा प्रसाद 
949 RJD00949श्री पुनऊ राममन्होर 
950 RJD00950श्री मथुरा प्रसादपुनऊ राम 
951 RJD00951श्री मनोज कुमारबुध्दिमान 
952 RJD00952श्री बुध्दिमानराम्हु 
953 RJD00953श्री राजेश प्रजापतिस्व. परदेशी प्रजापति 
954 RJD00954श्री बालकृष्णस्व. सकरू राम 
955 RJD00955श्री मति कांति बाईस्व परदेशी 
956 RJD00956श्री पंचरामस्व सकरू राम प्रजापति 
957 RJD00957श्री सुरेन्द्र कुमारप्रेमलाल प्रजापति 
958 RJD00958श्री विजय कुमारस्व. देवनाथ 
959 RJD00959श्री गुलाब रामबिसौहा राम 
960 RJD00960श्री मति पुरनिया बाईरामाधीन कुंभकार 
961 RJD00961श्री परमानंद कुंभकारस्व. बाबुलाल 
962 RJD00962श्री जंगलुरामस्व. रामाधार 
963 RJD00963श्री सुरेश स्व. अगनु राम 
964 RJD00964श्री मति सावित्रि बाईभैया राम 
965 RJD00965श्री जोहन लालस्व. अगनु राम 
966 RJD00966श्री गणेशचैतराम 
967 RJD00967श्री रामखिलावनविश्वनाथ 
968 RJD00968श्री मुन्नासिया राम 
969 RJD00969श्री मति वेद कुंवरगैंदलाल 
970 RJD00970श्री प्रीतमचैॅतराम 
971 RJD00971श्री राम कुमारस्व. सांवत राम 
972 RJD00972श्री भैया रामस्व. बिसाल 
973 RJD00973श्री मनोजश्याम लाल 
974 RJD00974श्री श्याम लालस्व. जोगी राम 
975 RJD00975श्री अशोकस्व.जेठु राम 
976 RJD00976श्री मति प्रभामहेन्द्र 
977 RJD00977श्री मति नीरारविकुमार 
978 RJD00978श्री राधेलालस्व. कचरू राम 
979 RJD00979श्री मति रामकलीअशोक 
980 RJD00980श्री अमरू कुंभकारसावंत कुंभकार 
981 RJD00981श्री शंकर कुंभकारअमरू कुंभकार 
982 RJD00982श्री शंभु कुंभकारअमरू कुंभकार 
983 RJD00983श्री विरेन्द्र कुंभकारअमरू कुंभकार 
984 RJD00984श्री मति शिवकुमारीस्व झाडू राम कुंभकार 
985 RJD00985श्री मति उर्मिला कुंभकारदयालु कुंभकार 
986 RJD00986श्री मति सरोजनी बाईनरसिंग कुंभकार 
987 RJD00987श्री मति संगीता कुंभकारराम कुंभकार 
988 RJD00988श्री मति कामनी बाईस्व बुधरू पाडे 
989 RJD00989श्री सुरजरूपलाल 
990 RJD00990श्री रवि कुमारभजन लाल 
991 RJD00991श्री रिखीरामसोनु राम कुंभकार 
992 RJD00992श्री महेन्द्रभजन लाल 
993 RJD00993श्री विरेन्द्र कुंभकारगुलाब कुंभकार 
994 RJD00994श्री पवन कुंभकारबिसाल कुभकार 
995 RJD00995श्री बिसाल कुंभकारस्व. मुनी राम 
996 RJD00996श्री महेश रामस्व0 दसरू राम 
997 RJD00997श्री भिखारी रामस्व.साधु राम 
998 RJD00998श्री लिखन रामस्व. समारू 
999 RJD00999श्री राम्हुगुहरी 
1000 RJD01000श्री कुंवरियाराम्हु 
1001 RJD01001श्री रामसिंहगुहरी राम 
1002 RJD01002श्री रोहित कुमारस्व. भुखऊ राम 
1003 RJD01003श्री दिलीप कुमारस्व. जेठु राम 
1004 RJD01004श्री बलदाऊस्व.रामचरण कुंभकार 
1005 RJD01005श्री मति गायत्री बाईहेमंत कुंभकार 
1006 RJD01006श्री मति द्रोपति बाईधुनारी कुंभकार 
1007 RJD01007श्री गणेश कुंभकारस्व. बाबूलाल 
1008 RJD01008श्री मति सरस्वती बाईकन्हैया कुंभकार 
1009 RJD01009श्री मति अनिता बाईविनोद कुंभकार 
1010 RJD01010श्री युवराज कुंभकारघासु राम कुंभकार 
1011 RJD01011श्री घासु राम कुंभकारस्व. गौतम कुंभ. 
1012 RJD01012श्री विनोद कुंभकारयुवराज कुंभकार 
1013 RJD01013श्री मति सावित्रि कुंभकारयुवराज कुंभकार 
1014 RJD01014श्री किशोर कुंभकारयुवराज कुंभकार 
1015 RJD01015श्री परदेशी कुंभकारसमारू राम 
1016 RJD01016श्री मति सुनिता बाईगरीब राम 
1017 RJD01017श्री महेश रामस्व. कली राम 
1018 RJD01018श्री लीलाधरझाडु राम कुंभकार 
1019 RJD01019श्री फकीर चंदबसंत कुमार 
1020 RJD01020श्री ताराचंदबसंत कुमार 
1021 RJD01021श्री बल्लु कुंभकारश्यामलाल कुंभकार 
1022 RJD01022श्री महेन्द्र कुंभकारस्व. बाबूलाल कुंभकार 
1023 RJD01023श्री मति सीता कुंभकारमहेन्द्र कुंभकार 
1024 RJD01024श्री तोमेश्वर कुंभकारमहेश कुंभकार 
1025 RJD01025श्री कृष्णा कुंभकारस्व. रामचरण 
1026 RJD01026श्री मति रंभा कुंभकारस्व. विशा कुंभकार 
1027 RJD01027श्री मति अनुराधाबलदाऊ कुंभकार 
1028 RJD01028श्री मति कुल कुवंरस्व. कालि कुंभकार 
1029 RJD01029श्री मति कमला बाईरघवर कुंभकार 
1030 RJD01030श्री मति जुगरी रघ्घु राम 
1031 RJD01031श्री मति अनिता बाईगरीब कुंभकार 
1032 RJD01032श्री मति सावित्रि बाईराधेलाल कुंभकार 
1033 RJD01033श्री राकेश कुंभकारखोरबहरा कुंभकार 
1034 RJD01034श्री मति कांती बाईश्री सुकालू 
1035 RJD01035श्री फकीरा कुंभकारकेहरराम कुंभकार 
1036 RJD01036श्री केहरराम कुंभकारस्व. लाल दास 
1037 RJD01037श्री विसालिक रामस्व. मुनी राम 
1038 RJD01038श्री किशोर कुंभकारबिसाल कुंभकार 
1039 RJD01039श्री फगुवा रामस्व. घासिया राम 
1040 RJD01040श्री परदेश कुंभकारमंगलु राम 
1041 RJD01041श्री भजनस्व. बिसंभर 
1042 RJD01042श्री राजेश कुमारझाडू राम 
1043 RJD01043श्री मति चंपा बाईभजन लाल 
1044 RJD01044श्री मति रजनीशिव 
1045 RJD01045श्री रघ्घु कुंभकारस्व.रामरतन 
1046 RJD01046श्री झाडू रामजेठू राम 
1047 RJD01047श्री राजेन्द्रमकसुदन 
1048 RJD01048श्री गैंदलालझाडूराम 
1049 RJD01049श्री रामआसरास्व.घूरासिंग 
1050 RJD01050श्री मति विमला बाईस्व. श्याम कुंभकार 
1051 RJD01051श्री मति अमृता बाई लीलाधर 
1052 RJD01052श्री मति शांति बाईश्री लल्लु राम 
1053 RJD01053श्री मति कला बाईश्री मनोज 
1054 RJD01054श्री मनोज कुंभ्कारबिसरू राम 
1055 RJD01055श्री मुकेश कुंभकारबिसरू राम 
1056 RJD01056श्री मति नीरा बाईबिसरू राम 
1057 RJD01057श्री मति संतोषी बाईबिसरू राम 
1058 RJD01058श्री मति महेतरीनपूर्णनंद 
1059 RJD01059श्री गनेशी बाईनोहर 
1060 RJD01060श्री मंगला रामस्व. बिसाल 
1061 RJD01061श्री मोहन कुंभकारसुकालु कुंभकार 
1062 RJD01062श्री मति अनसुइया बाईधनेश 
1063 RJD01063श्री मति पुनिया कुंभकारपरदेश कुंभकार 
1064 RJD01064श्री मति प्रभामहेन्द्र 
1065 RJD01065श्री लल्लु रामझाडू राम 
1066 RJD01066श्री बिल्लु रामबाबुलाल कुंभकार 
1067 RJD01067श्री मति चमेली बाईस्व.फुदुक कुंभकार 
1068 RJD01068श्री बिन्ची कुंभकारस्व. गोरखा कुंभकार 
1069 RJD01069श्री मति कानुनाकालु राम कुंभकार 
1070 RJD01070श्री कुन्दनफगुवा 
1071 RJD01071श्री मोहन कुंभकारस्व. शिवचरण पाडे 
1072 RJD01072श्री मति दुर्गा बाईबल्ला कुंभकार 
1073 RJD01073श्री मति दसोदिया बाईविजय कुंभकार 
1074 RJD01074श्री मति कांति कुंभकारबाराती कुंभकार 
1075 RJD01075श्री राहुल चक्रधारीजगदीश कुंभकार 
1076 RJD01076श्री संदीप चक्रधारीजगदीश कुंभकार 
1077 RJD01077श्री मति नीरा बाईजगदीश चक्रधारी 
1078 RJD01078श्री जगदीशस्व. रंभु 
1079 RJD01079श्री मनहरण चक्रधारीबिसरू राम 
1080 RJD01080श्री प्रेमलाल कुंभकारबाबूलाल कुंभकार 
1081 RJD01081श्री रघ्घु रामस्व. मंगल राम 
1082 RJD01082श्री देवनाथस्व. बिसम्भर 
1083 RJD01083श्री भुखा रामबैसाखू राम 
1084 RJD01084श्री नागेन्द्रस्व. बाबूलाल कुंभकार 
1085 RJD01085श्री शांति रामदेवनाथ 
1086 RJD01086श्री शिवस्व. कचरू बोदलु कुंभकार 
1087 RJD01087श्री गजानंदस्व0 विशाल कुंभकार 
1088 RJD01088श्री अशोक कुंभकारस्व. ईतवारी 
1089 RJD01089श्री गंगाराम कुंभकारस्व. बाराती 
1090 RJD01090श्री नरेश कुंभकारस्व. लालु राम 
1091 RJD01091श्री धनेश झाडू राम 
1092 RJD01092कुमारी निरा कुंभकारस्व. इतवारी राम 
1093 RJD01093श्री पप्पु कुंभकारस्व. ईतवारी 
1094 RJD01094श्री मति संतोषीधनुष कुंभकार 
1095 RJD01095श्री मति बिसाहीन केहरराम कुंभकार 
1096 RJD01096श्री धनश्याम कुंभकारस्व. ईतवारी 
1097 RJD01097श्री मति प्रेमलता कुंभकारफकीरा कुंभकार 
1098 RJD01098श्री कमल कुंभकारफेरहा राम कुंभकार 
1099 RJD01099श्री कुमार कुंभकारतिजऊराम 
1100 RJD01100श्री तिजऊ रामस्व. पुरू 
1101 RJD01101श्री घनश्याम कुंभकारस्व. लालु राम 
1102 RJD01102श्री मोहन लालस्व. अगनु राम 
1103 RJD01103श्री मकसुदन कुंभकारबराती 
1104 RJD01104श्री मंगलु कुंभकारस्व. कालु राम 
1105 RJD01105श्री मति मालतीश्री संतोष कुंभकार 
1106 RJD01106श्री मति पुष्पा बाईअशोक कुंभकार 
1107 RJD01107श्री मति निर्मला बाईस्व. लालु राम 
1108 RJD01108श्री सुकालुस्व.बिसंभर कुंभकार 
1109 RJD01109श्री मति उषा बाईश्री नरेश कुंभकार 
1110 RJD01110श्री मति लक्ष्मी बाईस्व. इतवारी 
1111 RJD01111श्री संतोष कुंभकारस्व. ईतवारी 
1112 RJD01112श्री मति सती बाईराजेश कुंभकार 
1113 RJD01113श्री मति राधा बाईरामकुमार 
1114 RJD01114श्री गैंदलालस्व. अगनू राम 
1115 RJD01115श्री इतवारी रामस्व0 बिसाल 
1116 RJD01116श्री मति सजनी बाईमहेश कुमार 
1117 RJD01117श्री मति चंपा बाईस्व बराती राम 
1118 RJD01118श्री पूर्ण सिंगबोहर 
1119 RJD01119श्री मति रूखमीन बाईरूपलाल 
1120 RJD01120श्री मति राधिका बाईसुरज 
1121 RJD01121श्री रूपलालस्व. बाबूलाल 
1122 RJD01122श्री केदार लालस्व. रंभू 
1123 RJD01123श्री सुखी रामस्व. सोनसाय 
1124 RJD01124श्री कमल बाईबसंत कुम्हार 
1125 RJD01125श्री बसंत कुमारस्व. प्रेमसुख 
1126 RJD01126श्री रमेशझाडू राम 
1127 RJD01127श्री भागवतरामआसरा 
1128 RJD01128श्री फागू रामस्व. मंगल राम 
1129 RJD01129श्री मातादीन कुम्हारमहेश काल 
1130 RJD01130श्री रोहित कुंभकारमेघनाथ 
1131 RJD01131श्री नरसिंगस्व. कार्तिक राम 
1132 RJD01132श्री फेरसिंगगिरधारी 
1133 RJD01133श्री सोहन कुंभकारचिन्ता कुंभकार 
1134 RJD01134श्री हिरारामस्व. चिन्ता राम 
1135 RJD01135श्री टिकम कुंभकारस्व. चिन्ता राम 
1136 RJD01136श्री अशोकस्व. दयालु राम 
1137 RJD01137श्री मनहरणमेघनाथ 
1138 RJD01138श्री रोशनलालरामाहीन 
1139 RJD01139श्री रम्महनरामाहीन 
1140 RJD01140श्री रामसिंगस्व. रामरतन 
1141 RJD01141श्री कुमार कुंभकारस्व. ईतवारी 
1142 RJD01142श्री सरजु रामरोशनलाल 
1143 RJD01143श्री सदाराममेघनाथ 
1144 RJD01144श्री दयारामनोहर लाल 
1145 RJD01145श्री कोदुरामफेरसिंग कुंभकार 
1146 RJD01146श्री भुषण राममातादीन कुम्हार 
1147 RJD01147श्री रूमलालस्व. सुकलाल कुम्हार 
1148 RJD01148श्री लोकेश कुमारदयाराम 
1149 RJD01149श्री तामेश्वररूमलाल कुम्हार 
1150 RJD01150श्री प्रहलाद सिंहशत्रुहन लाल 
1151 RJD01151श्री शत्रुहन लालास्व. फेरू राम कुंभकार 
1152 RJD01152श्री लक्ष्मण कुंभकारहीराराम कुंभकार 
1153 RJD01153श्री भागवत रामलक्ष्मण राम कुंभकार 
1154 RJD01154श्री बुध्दु राम कुंभकारलक्ष्मण कुंभकार 
1155 RJD01155श्री मानसिंगपंचराम 
1156 RJD01156श्री जीवन लालस्व. श्री द्वारिका 
1157 RJD01157श्री मति सुमन बाईस्व. श्री द्वारिका 
1158 RJD01158श्री सोहन लालरामदयाल 
1159 RJD01159श्री रमेश कुमार अंजोरी राम 
1160 RJD01160श्री अंजोरीपरगनिया राम 
1161 RJD01161श्री मति सीता बाईअंजोरी राम 
1162 RJD01162श्री मति बिंदा बाईरमेश कुमार 
1163 RJD01163श्री मति गैदी बाईअंजोरी कुंभकार 
1164 RJD01164श्री अंकालु रामशिकारी राम 
1165 RJD01165श्री लाला रामचैनसिंग 
1166 RJD01166श्री मति हिरा बाईदिलीप 
1167 RJD01167श्री दिलीपकुंवर सिंग 
1168 RJD01168श्री कार्तिक रामबुद्‌धु राम 
1169 RJD01169श्री मति लीलाप्रकाश 
1170 RJD01170श्री प्रकाशस्व. जगदीश 
1171 RJD01171श्री मति रम्हीन बाईस्व. मानसिंग 
1172 RJD01172श्री मति कुमारी बाईभरत लाल 
1173 RJD01173श्री ओम प्रकाशमदन कुंभकार 
1174 RJD01174श्री अरूणस्व. कुंवरसिंग 
1175 RJD01175श्री मति गैद बाईकुंवर कुंभकार 
1176 RJD01176श्री मति बेलसियाराम कुमार 
1177 RJD01177श्री बिजेलालमथुरा कुंभकार 
1178 RJD01178श्री मति मथुरा स्व. पदुम कुंभकार 
1179 RJD01179श्री पंचुरामसांवत राम 
1180 RJD01180श्री मदनस्व. कुंवर सिंग 
1181 RJD01181श्री मति रामेश्वरीअरूण कुंभकार 
1182 RJD01182श्री सुखदेवमदन कुंभकार 
1183 RJD01183श्री भागवतप्रमलाल 
1184 RJD01184श्री हुलास राम़प्रेमलाल 
1185 RJD01185श्री नारायण कुंभ्कारप्रेमलाल 
1186 RJD01186श्री प्रेमलालबल्दु राम 
1187 RJD01187श्री कुम लालगोकुल 
1188 RJD01188श्री मति दुरपतिसुरित राम 
1189 RJD01189श्री कोल्हु रामस्व. पदुम लाल 
1190 RJD01190श्री गोकुल रामस्व. पदुम लाल 
1191 RJD01191श्री रूपेशशिकारी राम 
1192 RJD01192श्री बृज कुंभकारशिकारी राम 
1193 RJD01193श्री मति उगेश्वरीजोहन पाडें 
1194 RJD01194श्री मति चंदर बाईबसंत कुंभकार 
1195 RJD01195श्री बसंत कुंभकारस्व. बाबु लाल 
1196 RJD01196श्री दयालु रामस्व. श्री झीटु राम कुम्हार 
1197 RJD01197श्री रज्जु रामस्व. श्री झीटु राम कुम्हार 
1198 RJD01198श्री विष्णु प्रजापतिसुदामा प्रजापति 
1199 RJD01199श्री गजानंद प्रजापजिमहेश प्रजापति 
1200 RJD01200श्री मति इंदिरा बाईपीलु राम 
1201 RJD01201श्री मति कुंवरिया बाईमकसुदन कुंभकार 
1202 RJD01202श्री उदित नारायणमकसुदन 
1203 RJD01203श्री मति सुषमाराजेन्द्र कुंभकार 
1204 RJD01204श्री मति रोशनी बाईसंतु राम 
1205 RJD01205श्री देवती बाईमनोज कुम्हार 
1206 RJD01206श्री संतुरामश्यामलाल 
1207 RJD01207श्री मति पप्पु कुंभकारस्व श्री इतवारी 
1208 RJD01208श्री मति रूखमणी बाईश्री घनश्याम 
1209 RJD01209श्री गणेश कुंभकारस्व. श्री चिंता राम 
1210 RJD01210श्री मति गीता बाईगणेश कुंभकार 
1211 RJD01211श्री राधेश्याम कुंभस्व. चिन्ता राम कुंभकार 
1212 RJD01212श्री मति पूर्णिमा बाईराधेश्याम कुंभकार 
1213 RJD01213श्री कुंदन कुंभकारस्व.श्री चिंताराम 
1214 RJD01214श्री मति दीपिका बाईकुंदल लाल कुंभकार 
1215 RJD01215श्री तुलसी कुंभकार स्व. चिन्ताराम 
1216 RJD01216श्री हरिचन्दबसंत कुम्हार 
1217 RJD01217श्री मति गायत्री बाईहेमंत कुंभकार 
1218 RJD01218श्री गणेश कुंभकारस्व. श्री भुखऊ 
1219 RJD01219श्री मति नंदिनी बाईरोहित कुम्हार 
1220 RJD01220श्री सीताराम कुंभकारस्व. श्री दौवा राम 
1221 RJD01221श्री मति पुनिया बाईसीता राम पाडे 
1222 RJD01222श्री मति गुलपियापवन कुंभकार 
1223 RJD01223श्री मति भावनाकिशोर कुंभकार 
1224 RJD01224श्री मति वेद बाईभिखारी राम 
1225 RJD01225श्री सोम कुम्हारमोहन कुम्हार 
1226 RJD01226श्री रमेश कुंभकारछगन कुंभकार 
1227 RJD01227श्री मति निर्मला बाईस्व. श्री छगन लाल 
1228 RJD01228श्री मति गायत्री बाईगंगा राम कुंभकार 
1229 RJD01229श्री मति बिसाहीनसुरेश कुंभकार 
1230 RJD01230श्री जगन्नाथस्व. श्री अगनु राम 
1231 RJD01231श्री मति दुलेश्वरीजगन्नाथ 
1232 RJD01232श्री राजकुमाररूपलाल 
1233 RJD01233श्री बिसरूबलवंत 
1234 RJD01234श्री नरेश कुमारबुगु राम 
1235 RJD01235श्री बुंशु रामस्व. श्री रामु कुम्हार 
1236 RJD01236श्री मोतीलालस्व. श्री समारू राम 
1237 RJD01237श्री राजकुमार रामदुलार प्रजापति 
1238 RJD01238श्री मनोज प्रजापतिरामदुलाल प्रजापति 
1239 RJD01239श्री अशोक कुमारश्रवण कुमार 
1240 RJD01240श्री श्रवणगुलाम 
1241 RJD01241श्री मति सुमन सरितामधुर राम चक्रधारी 
1242 RJD01242श्री मति धनेश्वरीरोहित कुम्हार 
1243 RJD01243श्री अजर सिंहललुवा राम 
1244 RJD01244श्री मति केरी बाईललुवा राम 
1245 RJD01245श्री मति यमुना बाईश्याम चरण 
1246 RJD01246श्री श्यामचरणललुवा राम 
1247 RJD01247श्री चन्द्रशेखर कुमारबनवारी राम 
1248 RJD01248श्री मति ललेश्वरीचन्द्रशेखर 
1249 RJD01249श्री मति लीना बाई चक्रधारीउमेश कुमार 
1250 RJD01250श्री गनपतगजानंद चक्रधारी 
1251 RJD01251श्री शत्रोहण लालकवल राम 
1252 RJD01252श्री मति छोटीबाईमिलऊ 
1253 RJD01253श्री टिकेश चक्रधारीआनंद 
1254 RJD01254श्री नोहर चक्रधारीगोविन्द चक्रधारी 
1255 RJD01255श्री आनंद चक्रधारीचैन चक्रधारी 
1256 RJD01256श्री बोधन लालभारत लाल 
1257 RJD01257श्री चरण कुम्हारश्री राम औजार 
1258 RJD01258श्री मति गुलाबा बाईभारत लाल 
1259 RJD01259श्री महेन्द्र कुमारस्व. भारत लाल 
1260 RJD01260श्री महारू राम नेतामधनुराम नेताम 
1261 RJD01261श्री संतोष कुंभकारहेगु राम 
1262 RJD01262श्री जितेन्द्र महादेव प्रजापति 
1263 RJD01263श्री मति लक्ष्मी बाईश्री रामदयाल 
1264 RJD01264श्री प्रकाशइन्द्र लाल 
1265 RJD01265श्री लक्ष्मणचिता राम 
1266 RJD01266श्री मति केशकलीश्री चिता राम 
1267 RJD01267श्री मति गुडिया बाईतीजु राम 
1268 RJD01268श्री रामकुमारचिंता राम 
1269 RJD01269श्री चितामणीश्री कुमोर कुमार 
1270 RJD01270श्री सुरेश कुमारश्री श्याम लाल 
1271 RJD01271श्री श्याम लालकंधई राम 
1272 RJD01272श्री मति कुशुमरमेंश कुमार 
1273 RJD01273श्री ंसंतोबी रामसखा 
1274 RJD01274श्री मति उर्मिलासुरेश कुमार 
1275 RJD01275श्री मति रामबाईरामसखा 
1276 RJD01276श्री मति सोनबाईछोटेलाल 
1277 RJD01277श्री मति मुन्नी बाईश्याम लाल 
1278 RJD01278श्री उर्मिला बाईरमेंश कुमार 
1279 RJD01279श्री विश्वनाथकुंज राम 
1280 RJD01280श्री अगेश कुमारसमारू राम 
1281 RJD01281श्री कुमार सायसमारू राम 
1282 RJD01282श्री मुकेश कुमारकिशन राम 
1283 RJD01283श्री नरेद्र कुमारसांवत राम 
1284 RJD01284श्री सांवतराम्हु राम 
1285 RJD01285श्री शंकर लालविसाहु राम 
1286 RJD01286श्री लखन लालअमारू राम 
1287 RJD01287श्री गीता रामगोवर्धन लाल 
1288 RJD01288श्री सोहन लालरामदयाल 
1289 RJD01289श्री तुलसी रामस्व भुनेश्वर 
1290 RJD01290श्री दयालु रामझिटु राम 
1291 RJD01291श्री मति गंगोत्री बाईगीता राम 
1292 RJD01292श्री मति रमशिलाबीर सिंग 
1293 RJD01293श्री मति लतादेवीविष्णु प्र्रसाद 
1294 RJD01294श्री मति इन्द्र बाईसरजु राम 
1295 RJD01295श्री दौवा रामरमेश्वर चक्रधारी 
1296 RJD01296श्री चंद्रकुमारसमय लाल 
1297 RJD01297श्री रूप राममाखन लाल 
1298 RJD01298श्री हीरा लालमनी राम 
1299 RJD01299श्री राकेश रूप राम 
1300 RJD01300श्री किशोरकुमारस्व नारायण 
1301 RJD01301श्री यशवंतसमारू राम 
1302 RJD01302श्री भारत लालउदे राम 
1303 RJD01303कुमारी मालतीनारद प्रसाद 
1304 RJD01304ेकुमारी यशुकिशुन 
1305 RJD01305श्री पुर्णानंदकेजु राम 
1306 RJD01306श्री भागवत राममाखन लाल 
1307 RJD01307श्री मति शैलेन्द्रीतुलसी राम 
1308 RJD01308श्री मति ईदर बाईदिनदयाल 
1309 RJD01309ेकुमारी यामनीश्री नारद कुम्भकार 
1310 RJD01310कुमारी भारतीढालसिंग 
1311 RJD01311श्री बली रामश्री मनोहर 
1312 RJD01312श्री मति सुमन बाईबैसाखु राम 
1313 RJD01313श्री किशुन लालतुला राम 
1314 RJD01314श्री देवी लालमनोहर लाल 
1315 RJD01315श्री बीरसिंहस्व टहलु राम 
1316 RJD01316श्री बाबु लालस्व दयालु राम 
1317 RJD01317श्री गणेश कुमारस्व बाबु लाल 
1318 RJD01318श्री गोपालथानु राम 
1319 RJD01319श्री रोहित कुमारस्व भुखऊ राम 
1320 RJD01320श्री रामकुमारस्व सावंत राम 
1321 RJD01321श्री भिखारी साधु राम 
1322 RJD01322श्री अशोककुुमारस्व जेठु राम 
1323 RJD01323श्री बिसरू रामस्व बलवंत राम 
1324 RJD01324श्री चुरावनदुकाल राम 
1325 RJD01325श्री चम्पालालशिववप्रसाद 
1326 RJD01326श्री दुखुवा राममेहतर 
1327 RJD01327श्री द्वारिका प्रसादलतखोर 
1328 RJD01328श्री नेमलाल लतखोर 
1329 RJD01329श्री लतखोरदुलारू राम 
1330 RJD01330श्री जगेश्वरहृदय राम 
1331 RJD01331श्री उदे रामराजा राम 
1332 RJD01332श्री परदेशी रामउदय राम 
1333 RJD01333श्री रामचन्द्रभैया लाल 
1334 RJD01334श्री खुब लालभैया लाल 
1335 RJD01335श्री जगत रामअंकालु राम 
1336 RJD01336श्री बलरामजगत राम 
1337 RJD01337श्री वजेन्द्र कुमारजगतराम कुंभकार 
1338 RJD01338श्री लोचन सिंहजगत राम 
1339 RJD01339श्री नेहरू रामजगत राम 
1340 RJD01340श्री नेत राम लतखोर 
1341 RJD01341श्री शिवचरणराजा राम 
1342 RJD01342श्री रूपु रामशिवचरण 
1343 RJD01343श्री सुरेश कुमारशिवचरण 
1344 RJD01344श्री परस रामरूप राम 
1345 RJD01345श्री भारत रामपरस राम 
1346 RJD01346श्री कुलपतझाडु राम 
1347 RJD01347श्री बनवारीस्व लखन लाल 
1348 RJD01348श्री मति रत्नाश्री संत राम 
1349 RJD01349श्री विरेन्द्रमन्नु 
1350 RJD01350श्री मन्नुबिहारी लाल 
1351 RJD01351श्री महेश कुमार मदन लाल 
1352 RJD01352श्रीमति गैदी बाई आनंद कुमार 
1353 RJD01353श्रीमति रूखमनीमहेश कुमार 
1354 RJD01354श्री सुकदेव जगन्नाथ 
1355 RJD01355श्रीमति बिसरी बाई किशुन कुम्हार 
1356 RJD01356श्री जितेन्द्रकिशुन कुम्हार 
1357 RJD01357श्री देवेन्द्रकिशुन कुम्हार 
1358 RJD01358श्री बालकुमारी जितेन्द्र 
1359 RJD01359श्री किशुनस्व. तुलाराम 
1360 RJD01360श्री महेश स्व. दुकालू 
1361 RJD01361श्री तिलक हेमंत कुभकार 
1362 RJD01362श्री यशवंतपंचराम 
1363 RJD01363श्रीमति कचरी बाई नन्दलाल 
1364 RJD01364श्री भोलारामकृपाराम 
1365 RJD01365श्रीमति दुर्गा बाईभोलाराम 
1366 RJD01366श्री रामकुमारबिसाहूराम 
1367 RJD01367श्रीमति प्रमीला बाईरामकुमार 
1368 RJD01368श्रीमति शकुन बाईबिसाहूराम 
1369 RJD01369श्री मुकेशभीखम कुम्हार 
1370 RJD01370श्रीमति प्रेमा बाईयादव लाल 
1371 RJD01371श्रीमति सोनिया बाईउदेराम 
1372 RJD01372श्री उदेरामस्व भुनेश्वर 
1373 RJD01373श्री गणेशउदेराम 
1374 RJD01374कु इन्दुउदेराम 
1375 RJD01375श्री घनश्यामतुलाराम 
1376 RJD01376श्रीमति गायत्री बाईघनश्याम 
1377 RJD01377श्रीमति पुष्पा बाईमन्नु राम 
1378 RJD01378श्रीमति मालती बाईसुरेश कुमार 
1379 RJD01379श्री चैतरामस्व चरण लाल 
1380 RJD01380श्रीमति चंद्रिका बाईचैतराम 
1381 RJD01381श्रीमति कुंता बाईचैतराम 
1382 RJD01382श्री मति राजोबाईयुगलकिशोर 
1383 RJD01383श्री मति शकुनबाईहिरा लाल 
1384 RJD01384श्री रामकुमारबल्लू राम 
1385 RJD01385श्री कृष्णा रामश्री महेतरू राम 
1386 RJD01386श्री धनसिंगश्री अग्रहिज 
1387 RJD01387श्री देवनाथश्री अग्रहिज 
1388 RJD01388श्री रोमन लालश्री कुमार 
1389 RJD01389श्री तुमन लाल श्री राम 
1390 RJD01390श्री फलेश्वरश्री राम 
1391 RJD01391श्री जयलालश्री दुुलार 
1392 RJD01392श्री शेखर श्री भजन राम 
1393 RJD01393श्री दुुर्गेश स्व. श्री मोतीलाल 
1394 RJD01394श्री विश्वकुमार श्री प्रेमलाल 
1395 RJD01395श्री चतुरसिंह श्री अंचल 
1396 RJD01396श्री राकेश श्री रामाधीन 
1397 RJD01397श्री सावन श्री मोती लाल 
1398 RJD01398श्री चुरामन श्री सीताराम 
1399 RJD01399श्री रोहित कुमार श्री जयराम 
1400 RJD01400श्री देवकुमार श्री सीताराम 
1401 RJD01401श्री लालचंद श्री सीताराम 
1402 RJD01402श्री नारदराम श्री सीताराम 
1403 RJD01403श्रीमति धनेश्वरी श्री सीताराम 
1404 RJD01404श्रीमति फगनी बाई बाल मुकुंद 
1405 RJD01405श्रीमति राजेश्वरीसुरेश 
1406 RJD01406श्रीमति तुलेश्वरीचतुुरसिंह 
1407 RJD01407श्रीमति सुशीलारोहित 
1408 RJD01408श्रीमति लता कुंभकारलिकेश 
1409 RJD01409श्रीमति वेशलताचोवाराम 
1410 RJD01410श्रीमति द्रोपति बाईबिसराम 
1411 RJD01411श्रीमति नेमीन बाई यादवराम 
1412 RJD01412श्रीमति अनिता बाई शेषनारायण 
1413 RJD01413श्रीमति शुशीलाश्यामलाल 
1414 RJD01414श्रीमति अनिता बाईदुलेश 
1415 RJD01415श्रीमति शुशीलाश्यामलाल 
1416 RJD01416श्रीमति प्रर्मिलाविश्वकुमार 
1417 RJD01417श्रीमति सतरूपातिजऊराम 
1418 RJD01418श्रीमति चंद्रिका बाई मकसुदन 
1419 RJD01419श्रीमति शिवबतीरामकुमार 
1420 RJD01420श्रीमति सावित्रीएमन कुमार 
1421 RJD01421श्रीमति उर्मिला श्री सेवाराम 
1422 RJD01422श्रीमति सोहद्रा श्री विसौहाराम 
1423 RJD01423श्रीमति गंगोत्री श्री सावन 
1424 RJD01424श्रीमति दुलारी श्री दुर्गेश 
1425 RJD01425श्रीमति पुष्पा श्री ठगेश्वर 
1426 RJD01426श्रीमति रूखमनी श्री मंगलूराम 
1427 RJD01427श्री असवनस्व. रामकुमार 
1428 RJD01428श्री हुकुम लालश्री बुधराम 
1429 RJD01429श्री राजेशश्री देवकुमार 
1430 RJD01430श्री गैंदलालश्री रामरतन 
1431 RJD01431श्री दुर्गेशश्री सीताराम 
1432 RJD01432श्री रोशनश्री गैंदलाल 
1433 RJD01433श्री दशरथस्व. टेटकूराम 
1434 RJD01434श्री प्रहलादस्व. कुंभलाल 
1435 RJD01435श्री श्याम लालश्री पंचम 
1436 RJD01436श्री शंकरश्री पंचम 
1437 RJD01437श्री कमलेशस्व. लच्छन 
1438 RJD01438श्री रामेशरश्री रामसंजीवन 
1439 RJD01439श्री सुरेशस्व. दुकालू कुंभकार 
1440 RJD01440श्री लक्ष्मण श्री रामसजीवन 
1441 RJD01441श्री पुरन लालस्व. मनोहर 
1442 RJD01442श्री समय लालश्री बिसेसर 
1443 RJD01443श्री सुन्दरूस्व. नोहर 
1444 RJD01444श्री ओमलालश्री धुर सिंह 
1445 RJD01445श्री श्याम करणश्री देवी लाल 
1446 RJD01446श्री तुकारामश्री नत्थू राम 
1447 RJD01447श्री लोक रामश्री बिसौहा राम 
1448 RJD01448श्री महेन्द्रस्व. कुंभ लाल 
1449 RJD01449श्री अशोकश्री रामकुमार 
1450 RJD01450श्री सुरेशस्व. बिजेलाल 
1451 RJD01451श्री धनेशस्व. बिजे लाल 
1452 RJD01452श्री चैतु रामस्व. दुकालू 
1453 RJD01453श्री सदल रामश्री धनीराम 
1454 RJD01454श्रीमती सोनियाश्री बिसौहा 
1455 RJD01455श्रीमती देवकुंवरश्री दयालू राम 
1456 RJD01456श्रीमती ुसुकलहीनश्री बोधी राम 
1457 RJD01457श्रीमती ओंम बाईश्री कृष्ण कुमार 
1458 RJD01458श्रीमती सुको बाईश्री गिरधारी 
1459 RJD01459श्रीमती बैजंगीश्री प्रहलाद 
1460 RJD01460श्रीमती निर्मलाश्री पुरानिक 
1461 RJD01461श्री रीखी रामश्री बिसौहा राम 
1462 RJD01462श्रीमती अनिताश्री मिलन 
1463 RJD01463श्रीमती दया बाईश्री कुंभ लाल 
1464 RJD01464श्रीमती कुलेश्वरीश्री गनपत 
1465 RJD01465श्रीमती संतोषीश्री लोक राम 
1466 RJD01466श्रीमती निराबाईश्री परसात्तम 
1467 RJD01467श्रीमती रेवतीश्री महेन्द्र 
1468 RJD01468श्रीमती मंगलीनश्री बिसौहा राम 
1469 RJD01469श्रीमती सतरूपाश्री नरेश कुमार 
1470 RJD01470श्रीमती बुधाबाईश्री देवी लाल 
1471 RJD01471श्रीमती शांतिबाईश्री धनसिंग 
1472 RJD01472श्रीमती राजकुमारीश्री सुरेश 
1473 RJD01473श्रीमती गंगाश्री श्यामकरण 
1474 RJD01474श्रीमती भुनेश्वरीश्री चैतूराम 
1475 RJD01478श्रीमती श्यामवतीश्री श्याम लाल 
1476 RJD01479श्रीमती तामेश्वरीश्री धनेश 
1477 RJD01480श्रीमती दशमतश्री सुन्दरू 
1478 RJD01481श्रीमती कुमारीश्री रमेशर 
1479 RJD01482श्रीमती अमरिकास्व. लच्छन 
1480 RJD01483श्रीमती सावित्रीस्व. जनक 
1481 RJD01484श्रीमती कमलेश्वरीश्री मेघनाथ 
1482 RJD01485श्रीमती सवानाश्री बखरिया 
1483 RJD01486श्रीमती प्रभादेवीश्री मनोज 
1484 RJD01487श्रीमती त्रिवेणीश्री रूप लाल 
1485 RJD01488श्रीमती सुरेखाश्री सुरेश 
1486 RJD01489श्रीमती घसनिनश्री दुखुवा राम 
1487 RJD01490श्रीमती उषाश्री ओम लाल 
1488 RJD01491श्रीमती संगीताश्री दुखुवा 
1489 RJD01492श्रीमती अनिताश्री रिखीराम 
1490 RJD01493श्री देवी लालस्व. बिसाहू 
1491 RJD01494श्री बलकरणस्व. समय लाल 
1492 RJD01495श्री कमलेशश्री श्याम लाल 
1493 RJD01496श्री पुरानिकस्व. दयालू 
1494 RJD01497श्री डोमनस्व. लच्छन 
1495 RJD01498श्री मनोजश्री दिनदयाल 
1496 RJD01499श्री नरेशस्व. बिजेलाल 
1497 RJD01500श्री कृष्णस्व. दयालू 
1498 RJD01501श्री मदनस्व. नोहर 
1499 RJD01502श्री दीनदयालस्व. चन्दू 
1500 RJD01503श्री पुरूषोत्तमश्री कुभलाल 
1501 RJD01504श्री चंद्रपालश्री दुखूवा 
1502 RJD01505श्री परमानंदस्व. गिरधारी 
1503 RJD01506श्री गनपतस्व. गिरधारी 
1504 RJD01507श्री मिलनश्री राम कुमार 
1505 RJD01508श्री हेमलालश्री रामकुमार 
1506 RJD01509श्री रामकुमारस्व. मनोहर 
1507 RJD01510श्री बिसौहास्व. टेटकू राम 
1508 RJD01511श्री धनसींगस्व. मयाराम 
1509 RJD01512श्री शत्रुघ्न लालश्री कादूराम 
1510 RJD01513श्री नत्थू रामश्री जोधन राम 
1511 RJD01514श्री बिसौहा रामश्री झिगुट राम 
1512 RJD01515श्री दाऊ रामश्री कार्तिक राम 
1513 RJD01516श्री गोविंद रामश्री कार्तिक राम 
1514 RJD01517श्री दुलेश्वरश्री बिसौहा राम 
1515 RJD01518श्री कार्तिकश्री मंगले राम 
1516 RJD01519श्री चेतन लालश्री शत्रुघ्न 
1517 RJD01520श्री राकेश कुमारश्री शत्रुघ्न 
1518 RJD01521श्री मोहन लालस्व. लखन 
1519 RJD01522श्री सोमनाथस्व. लखन 
1520 RJD01523श्री छबीलालश्री मोहन लाल 
1521 RJD01524श्री कुलेश्वरश्री रमेश कुमार 
1522 RJD01525श्रीमती सुनिताश्री बलकरण 
1523 RJD01526श्री रामकैलाशश्री मदन लाल 
1524 RJD01527श्री राजू कुंभकारश्री चम्पा लाल 
1525 RJD01528श्री मनोज कुमारश्री राम कुमार 
1526 RJD01529श्रीमती रोशनीश्री अशोक कुमार 
1527 RJD01530श्रीमती सतरूपाश्री लक्ष्मण 
1528 RJD01531श्रीमती राधिकाश्री महेन्द्र कुमार 
1529 RJD01532श्रीमती दुलसियाश्री धरमलाल 
1530 RJD01533श्रीमती लच्छनीश्री रामकुमार 
1531 RJD01534श्रीमती केकतीश्री हेमलाल 
1532 RJD01535श्रीमती सावित्रीश्री राजेन्द्र 
1533 RJD01536श्रीमती लताश्री राजू लाल 
1534 RJD01537श्रीमती जयश्रीश्री रामकैलाश 
1535 RJD01538श्रीमती शोगनश्री मदन 
1536 RJD01539श्रीमती टेटकीस्व. समयलाल 
1537 RJD01540श्रीमती सुशीलाश्री शंकर 
1538 RJD01541श्री गोकुलश्री चुरावन 
1539 RJD01542श्रीमती जामबाईश्री चुरावन 
1540 RJD01543श्रीमती अंकलहीनश्री दशरथ 
1541 RJD01544श्री राजेन्द्रश्री चम्पा लाल 
1542 RJD01545श्री धरमलालश्री सुन्दर 
1543 RJD01546श्री संतरामश्री दशरथ 
1544 RJD01547श्री द्वारकाश्री चैतराम 
1545 RJD01548श्री यदुनन्दनश्री सालिक राम 
1546 RJD01549श्री घनश्यामश्री अंकालू 
1547 RJD01550श्री संतोषश्री अंकालू 
1548 RJD01551श्री संतूश्री अंकालू कुंभकार 
1549 RJD01552श्रीमती भुनेश्वरीश्री संतोष 
1550 RJD01553श्रीमती खिलेश्वरीश्री चेतन 
1551 RJD01554श्रीमती नर्बद बाईशत्रुघ्न 
1552 RJD01555श्रीमती पूर्णिमाश्री राकेश 
1553 RJD01556श्रीमती गौतरहीनश्री नत्थूराम 
1554 RJD01557श्रीमती आशाश्री तुकाराम 
1555 RJD01558श्रीमती डेरहीनश्री बिसौहा 
1556 RJD01559श्रीमती संगीताश्री दुलेश्वर 
1557 RJD01560श्रीमती दुलारीश्री लखन लाल 
1558 RJD01561श्रीमती सरस्वतीश्री मोहन 
1559 RJD01562श्रीमती महेश्वरीश्री सोमनाथ 
1560 RJD01563श्रीमती दशरी बाईश्री गोविन्दा 
1561 RJD01564श्रीमती गीता बाईश्री कार्तिक 
1562 RJD01565श्री कार्तिकस्व. आनंद राम 
1563 RJD01566श्री मोहनश्री दुलार सिंह 
1564 RJD01567श्री प्रेमलालश्री गंगाराम 
1565 RJD01568श्री सांवतश्री बुधराम 
1566 RJD01569श्री भुषणस्व. दशरू राम 
1567 RJD01570श्री कमलनारायणचैतराम 
1568 RJD01571श्री गोपालश्री सोनदु राम 
1569 RJD01572श्री मनोजस्व. गुक्ता राम 
1570 RJD01573श्री कन्हैयास्व. सुखराम 
1571 RJD01574श्री मनोहरस्व. दशरू राम 
1572 RJD01575श्री दीवानश्री चैतराम 
1573 RJD01576श्री विरेन्द्रश्री कार्तिक 
1574 RJD01577श्री अजयस्व. बाबूलाल 
1575 RJD01578श्री सन्तोषस्व. बाबूलाल 
1576 RJD01579श्री रूपचन्द्रनिरंजन 
1577 RJD01580श्री जयप्रकाशस्व. बलीराम 
1578 RJD01581श्री लच्छण रामस्व. अमोल सिंह 
1579 RJD01582श्री अगद रामस्व. भारत 
1580 RJD01583श्री चिन्तास्व. परदेशी 
1581 RJD01584श्री पवनस्व. मिलनराम 
1582 RJD01585श्री पंचरामश्री दशरथ 
1583 RJD01586श्री ओम प्रकाशस्व. बलीराम 
1584 RJD01587श्री रूपलालश्री दुखुवा 
1585 RJD01588श्री रूपलालश्री खेदूराम 
1586 RJD01589श्री भरतलालश्री खेदूराम 
1587 RJD01590श्री सुदामास्व. नारायण 
1588 RJD01591श्री कमलेशश्री टीकम प्रजापति 
1589 RJD01592श्री मुकेशश्री जीवन प्रजापति 
1590 RJD01593श्री प्रवीणश्री गरूदीन प्रजापति 
1591 RJD01594श्री श्यामसुदरश्री सुदामा 
1592 RJD01595कु. पूजा प्रजापतिश्री दुर्गा प्रसाद 
1593 RJD01596श्री हेमन कुमारश्री सुदामा 
1594 RJD01597श्री टिकमश्री सुरजू प्रजापति 
1595 RJD01598श्री रूस्तमश्री रामू प्रजापति 
1596 RJD01599श्री रामू पजापतिश्री सीताराम 
1597 RJD01600श्री जगदीशश्री गुरूदीन प्रजापति 
1598 RJD01601श्री मुकेशश्री शंकर लाल 
1599 RJD01602श्री कोमलश्री महेश 
1600 RJD01603श्री गजानंदश्री महेश 
1601 RJD01604श्री सन्तुराम श्री श्यामलाल 
1602 RJD01605श्री शेषनारायण श्री भिखारी 
1603 RJD01606श्री नरेन्द्र श्री दयालू राम 
1604 RJD01607श्रीमति हरकुवर श्री रामकुमार 
1605 RJD01608श्रीमति कलीन बाईश्री रामरतन 
1606 RJD01609श्रीमति जामबाईस्व. श्री दयालू 
1607 RJD01610श्रीमति लल्लीबाईस्व. श्री बुधराम 
1608 RJD01611श्रीमति नगीन बाईस्व. श्री तीजू 
1609 RJD01612श्रीमति अंजूबाई स्व. श्री रामसिंग 
1610 RJD01613श्रीमति रामकली श्री रामपाल 
1611 RJD01614श्रीमति मायाबाई श्री राधेराम 
1612 RJD01615श्रीमति पिंकी श्री नारायण 
1613 RJD01616श्रीमति कांती श्री ठंड़हा राम 
1614 RJD01617श्रीमति सरिताश्री भागवत 
1615 RJD01618श्रीमति दुर्गा श्री बाबूलाल 
1616 RJD01619श्रीमति द्रापति श्री गुनारी राम 
1617 RJD01620श्रीमति जुगरी श्री रघ्घुराम 
1618 RJD01621श्रीमति प्रेमबाई श्री फग्गूराम 
1619 RJD01622श्रीमति रैनबाई श्री प्रीतम 
1620 RJD01623श्रीमति पिंकी श्री जितेन्द्र 
1621 RJD01624श्रीमति सरीताश्री मिलेश 
1622 RJD01625श्रीमति किरण श्री विनोद 
1623 RJD01626श्रीमति राजेश्वरी श्री सुरेश 
1624 RJD01627श्रीमति अमृता श्री पोषण 
1625 RJD01628श्रीमति मंगलीन श्री समारू 
1626 RJD01629श्री गणेश श्री बाबूलाल 
1627 RJD01630श्री मनीष श्री रामपाल 
1628 RJD01631श्री नितेश श्री बसंत 
1629 RJD01632श्री नारायण स्व. श्री दयालू 
1630 RJD01633श्री इ्रश्वर श्री बुधराम 
1631 RJD01634श्री विनोद श्री फगगूुराम 
1632 RJD01635श्री भागवत स्व. श्री नथलू 
1633 RJD01636श्री अजय श्री मदन कुम्भकार 
1634 RJD01637श्री गोपी स्व. श्री तीजू राम 
1635 RJD01638श्री लखन श्री बिसम्भर 
1636 RJD01639श्री मिथलेश श्री बिसालिक 
1637 RJD01640श्री मोहन श्री सुकालू राम 
1638 RJD01641श्री गोविद श्री नागेन्द्र 
1639 RJD01642श्री कुमार रामश्री तीजउ राम 
1640 RJD01643श्री शत्रुहन श्री धनवाराम 
1641 RJD01644श्री नारायण स्व. श्री खोरबाहरा 
1642 RJD01645श्री कोमल श्री रामखिलावन 
1643 RJD01646श्री पोषण श्री रामखिलावन 
1644 RJD01647श्री जितेन्द्र श्री समारू 
1645 RJD01648श्री खेमचन्द्र श्री रामकुमार 
1646 RJD01649श्री लक्षमण श्री प्रितम 
1647 RJD01650श्री विनोदस्व. श्री विसालिक 
1648 RJD01651श्री डेरहीन बाई श्री प्रितम 
1649 RJD01652श्री राजेश श्री खोरबाहरा 
1650 RJD01653श्री अशोक श्री सुकालू राम 
1651 RJD01654श्री झनकलाल श्री छोटराम 
1652 RJD01655श्री देवनाथश्री अग्रहिज 
1653 RJD01656श्री घनसिंग श्री अग्रहिज 
1654 RJD01657श्री चन्द्रभान श्री रामकिशुन 
1655 RJD01658श्री मोहन लाल श्री रामकिशुन 
1656 RJD01659श्री शत्रुहन लाल श्री रामकिशुन 
1657 RJD01660श्री मनोजश्री गनपत 
1658 RJD01661श्री सोहन श्री पंचम कुम्भकार 
1659 RJD01662श्री पुनीतश्री गंगाराम 
1660 RJD01663श्री अरविंद श्री लालबहादुर 
1661 RJD01664श्री संजय कुमारश्री सियाराम 
1662 RJD01665श्री सेवक चक्रधारी श्री गंगाराम 
1663 RJD01666श्री छोटेलाल श्री सुन्दरलाल 
1664 RJD01667श्री इन्द्रभानश्री सुन्दर लाल 
1665 RJD01668श्री राजेश स्व. श्री रामेश 
1666 RJD01669श्री बैजनाथ श्री सुन्दरलाल 
1667 RJD01670श्री विधायक श्री रामकुुमार 
1668 RJD01671श्री रामनारायण श्री लक्ष्मण 
1669 RJD01672श्री बिसुन रामश्री अंकालु राम 
1670 RJD01673श्री बिरंग सिंह श्री छत्तर सिंह 
1671 RJD01674श्री गीतरामश्री विसाल कुम्भकार 
1672 RJD01675श्री पदुमसिंह श्री रामसाय 
1673 RJD01676श्री यशोदा रामश्री रामभरोस 
1674 RJD01677श्री उमेंदी रामश्री चमरा राम 
1675 RJD01678श्री मोहारी राम श्री चमरा राम 
1676 RJD01679श्री चुन्नू लाल श्री सुजान 
1677 RJD01680श्री दिलीप श्री मंगलू राम 
1678 RJD01681श्री सोहर लाल श्री रामभरोस 
1679 RJD01682श्री किर्तन लालस्व.श्री झगरू 
1680 RJD01683श्री श्रवण श्री काशीराम 
1681 RJD01684श्री कुमीद लाल श्री सुकालू राम 
1682 RJD01685श्री रमेश कुमार श्री उमेंदी राम 
1683 RJD01686श्री बंसल सिंहश्री अंकालू राम 
1684 RJD01687श्री नोहर सिंह श्री सदा राम 
1685 RJD01688श्रीमति जगेश्वरी कुमारधनसिंह 
1686 RJD01689श्री सीमा कुम्हार देवनाथ 
1687 RJD01690श्रीमति सोनंती बाईबुधमिना पांड़े 
1688 RJD01691श्रीमति चमेली बाईअगेश कुमार 
1689 RJD01692श्रीमति सीमा बाईनरसिंह कुभकार 
1690 RJD01693श्रीमति ललिता बाईश्री संतोष कुम्हार 
1691 RJD01694श्रीमति भूमिकाबाईश्री दुकालू राम 
1692 RJD01695श्रीमति धानबाईश्री मनहरण 
1693 RJD01696श्रीमति सरस्वती बाईश्री महेश राम 
1694 RJD01697श्रीमति निर्मला बाईआशोेक कुम्हार 
1695 RJD01698श्रीमति बिमला बाईशंकर लाल 
1696 RJD01699श्रीमति कुमारी बाईदयालू राम 
1697 RJD01700श्रीमति अंजनी बाईदयालू राम 
1698 RJD01701श्रीमति भुनेश्वरी देवनारायण 
1699 RJD01702श्रीमति अंजनी बाईअंगद 
1700 RJD01703श्रीमति पदमा बाईश्री मनोज कुमार 
1701 RJD01704श्री चम्पूलाल सुरेश कुमार 
1702 RJD01705श्री लोमन कुमारसावंत राम 
1703 RJD01706श्री गीता राम संवात राम 
1704 RJD01707श्री सरजू राम गोर्वधन लाल 
1705 RJD01708श्री देवनारायण स्व.झीटूराम 
1706 RJD01709श्री दुकालू राम समारू राम 
1707 RJD01710श्री ठाकुर रामखेंमलाल 
1708 RJD01711श्री किर्तन कुमाररज्जू राम 
1709 RJD01712श्री एमन लालरज्जूराम 
1710 RJD01713श्री अशोक कुूुमारगोवर्धन लाल 
1711 RJD01714श्री कमलेश्वर खेमलाल 
1712 RJD01715श्री तरूणशंकर लाल 
1713 RJD01716श्री राजेश प्रजापतिबंसत प्रजापति 
1714 RJD01717श्री दुर्गा प्रजापतिबंसत प्रजापति 
1715 RJD01718श्री प्रवीन कुमारमोहन लाल 
1716 RJD01719श्री भाऊ राम मोहन लाल 
1717 RJD01720श्री भीषम चक्रधारीमोहन लाल 
1718 RJD01721श्री मोहन लाल स्व.इतवारी 
1719 RJD01722श्री हीरा लालरामअवतार प्रजापति 
1720 RJD01723श्री राम अवतार प्रजापतिस्व. बंसत लाल 
1721 RJD01724श्री अमृत प्रजापतिराम अवतार 
1722 RJD01725श्री द्वारका राम रेल्हू राम 
1723 RJD01726श्री मोहन लालबाबूलाल 
1724 RJD01727श्री बाबूलाल श्री दुबलू राम 
1725 RJD01728श्री जगरू स्व. श्री प्योरेलाल 
1726 RJD01729श्री राजारामश्री समारू लाल 
1727 RJD01730श्री राजबहोरन श्री लालमन 
1728 RJD01731श्री कैलाश श्री गंगा प्रजापति 
1729 RJD01732श्री रामसजिवन श्री चंदूराम 
1730 RJD01733श्री जमुना प्रसादश्री खन्हाई 
1731 RJD01734श्री विमलेश श्री जमुना प्रसाद 
1732 RJD01735श्री दिपक श्री जमुना प्रसाद 
1733 RJD01736श्री अनुसुईया प्रसादस्व. श्री कन्हैया 
1734 RJD01737श्री गंगा प्रसादस्व. श्री कन्हैया 
1735 RJD01738श्री देवनाथश्री रामगोपाल 
1736 RJD01739श्री विरेन्द्र प्रजापतिश्री छोटेलाल 
1737 RJD01740श्री निवास प्रजापतिश्री जगभान प्रजापति 
1738 RJD01741श्री जगभान कुम्हारश्री इतवारी राम 
1739 RJD01742श्री लल्लू प्रजापाति श्री रामदयाल प्रजापति 
1740 RJD01743श्री लिटू प्रजापति श्री जेठू राम 
1741 RJD01744श्री रतन लाल श्री रघुराई कुम्हार 
1742 RJD01745श्री भगवानदीनश्री जूठूराम 
1743 RJD01746श्री रामप्रकाश श्री जेठूराम 
1744 RJD01747श्री मुन्नालालश्री जेठूराम 
1745 RJD01748श्री धर्मेन्द्र श्री रामलोटन 
1746 RJD01749श्री बजरंगरघुराई 
1747 RJD01750श्री कमलेश जेठू राम 
1748 RJD01751श्री मनहरण बसावन 
1749 RJD01752श्री जगन्नाथईतवारी 
1750 RJD01753श्री बुलाकी राम अनूप 
1751 RJD01754श्री धनेश बिसहत 
1752 RJD01755श्री तिहारूभूखन 
1753 RJD01756श्री श्यामलालविसहुवा 
1754 RJD01757श्रीमति प्रमीलाभुनेश्वर 
1755 RJD01758श्री दौवा रामरमेसर 
1756 RJD01759श्री रमेशकंवल राम 
1757 RJD01760श्री रामसजीवनसमयलाल 
1758 RJD01761श्री कार्तिक पंचराम 
1759 RJD01762श्री अघन स्व.प्यारे लाल 
1760 RJD01763श्री ओमप्रकाशविसम्भर 
1761 RJD01764श्री चंद्रकुमारसमयस लाल 
1762 RJD01765श्री हरप्रसादगोवर्धन 
1763 RJD01766श्री प्रेमू कुम्हारबिसौहा 
1764 RJD01767श्री संतोष बिसहत 
1765 RJD01768श्री गोवर्धन दाऊ राम 
1766 RJD01769श्री कमल प्रसादगोवर्धन 
1767 RJD01770श्री ईश्वरबुलाकी 
1768 RJD01771श्री बुधारूभूखन 
1769 RJD01772श्री चंन्द्रभान श्यामलाल 
1770 RJD01773श्री रामलाल 
1771 RJD01774श्री कुन्दनश्री चन्दुराम 
1772 RJD01775श्रीमति रीनाश्री जगत राम 
1773 RJD01776श्री महेशश्री सुखरी 
1774 RJD01777श्री चिन्ता रामश्री भूखन लाल 
1775 RJD01778श्री पूरन प्रजा.श्री मनोहर 
1776 RJD01779श्री सुमितश्री रामअवतार 
1777 RJD01780श्री अशोकश्री देवनारायण 
1778 RJD01781श्रीमति बिसन्तीन बाईश्री महेश 
1779 RJD01782श्री उमेश कुमारश्री गंगाराम 
1780 RJD01783श्री सुरेश कुमारश्री अश्वनी 
1781 RJD01784श्रीमति डोमेश्वारीश्री अश्वनी 
1782 RJD01785श्री हेमकुमारश्री स्व. रामकुमार 
1783 RJD01786श्रीमति राधाबाईश्री गोविंद राम 
1784 RJD01787श्री दयाशंकरश्री बोधीराम राम 
1785 RJD01788श्रीमति गीता बाईश्री बोधीरा 
1786 RJD01789श्रीमति आशाबाईश्री निरेश राम 
1787 RJD01790श्री गुंलशन कुमारश्री ईतवारीराम 
1788 RJD01791श्रीमति शारदा बाईश्री तिलक राम 
1789 RJD01792श्रीमति चन्द्रिका कुम्हारश्री सोहन 
1790 RJD01793श्री गणेश रामश्री गैदू राम 
1791 RJD01794श्रीमति भारतीश्री कैलाश 
1792 RJD01795श्रीमति हेमिन बाईश्री माखन लाल 
1793 RJD01796श्री भेषकुमारश्री ओकारनाथ 
1794 RJD01797श्रीमति पुष्पा बाईश्री भेषकुमार 
1795 RJD01798श्रीमति सुनिता बाईश्री टोकेश्वर 
1796 RJD01799श्री अश्वनी कुमारश्री बैसाखू राम 
1797 RJD01800श्रीमति बबीता बाईश्री कृष्णा कुमार 
1798 RJD01801श्री अल्का बाईश्री झनकलाल 
1799 RJD01802श्रीमति सुशीला बाईश्री छोटूराम 
1800 RJD01803श्रीमति तीजन बाईश्री ईतवारी 
1801 RJD01804श्रीमति नोनका बाईश्री टूम्मन लाल 
1802 RJD01805श्रीमति प्रतिमा बाईश्री सुरेश 
1803 RJD01806श्रीमति राधाबाईश्री अशोक कुमार 
1804 RJD01807श्री रोशन कुमारश्री हरिशरण 
1805 RJD01808श्रीमति बिंदिया बाईश्री निर्मल कुमार 
1806 RJD01809NULLNULL 
1807 RJD01810श्रीमति चुन्नी बाईश्री गंगा बाई 
1808 RJD01811श्री कैलाश कुभकारश्री रोहित कुभकार 
1809 RJD01812श्री सुरेन्द्रसिंहश्री केशव सिंह 
1810 RJD01813श्री रविन्द्रसिंहNULL 
1811 RJD01814श्री आशेक कुमारश्री पुनीत राम 
1812 RJD01815श्री भूपेन्द्र कुमारश्री तिलोक राम 
1813 RJD01816श्री कोमलसिंहश्री नारायणन 
1814 RJD01817श्री नवधरश्री सदाराम 
1815 RJD01818श्री राधेश्यामस्व.रामाराम 
1816 RJD01819श्री गुलालसिंहश्री कलमदास 
1817 RJD01820श्री श्यामलालस्व.सुगंध सिंह 
1818 RJD01821श्री परसरामश्री कुमलाल 
1819 RJD01822श्री बखरियाश्री कुंभकार 
1820 RJD01823श्री धनुष चक्रधारीश्री कवल चक्रधारी 
1821 RJD01824श्री संजय चक्रधारीश्री गोवकर्धन 
1822 RJD01825श्री कामता चक्रधारीश्री पंचराम 
1823 RJD01826श्रीमति चंद्रिकश्री अगनू राम 
1824 RJD01827श्रीमति सुनीता बाईश्री संतोष 
1825 RJD01828श्रीमति सरस्वती बाईश्री रमंश 
1826 RJD01829श्री विजयालक्ष्मीश्री चंद्रकुमार 
1827 RJD01830श्री सुनीता बाईश्री कामता चक्रधारी 
1828 RJD01831श्री गणेशियाश्री बुधारू 
1829 RJD01832श्री पुष्पा बाईश्री परसराम 
1830 RJD01833श्रीमति गायत्राी कुभकारश्री संजय 
1831 RJD01834श्री उमाकुमारीश्री बुधरू चक्रधारी 
1832 RJD01835श्री हेमलताश्री कार्तिकराम 
1833 RJD01836श्रीी शत्रुध्न लालश्री बंशीलाल 
1834 RJD01837श्री विनोदश्री बिसालिक 
1835 RJD01838श्री वासुदेवस्व.हेमू राम 
1836 RJD01839श्री सोहनकुमारस्व. बहुरसिंह 
1837 RJD01840श्री भरतलालश्री मानसिंह 
1838 RJD01841श्री रामकुमारश्री श्यामचरण 
1839 RJD01842श्रीमति रूनाबाईश्री सुखनंदन 
1840 RJD01843श्री सुरीतश्री कोल्हू 
1841 RJD01844श्री रामेश्वरीश्री अरूण कुेमार 
1842 RJD01845श्री सुखनंदनश्री मदन कुभकार 
1843 RJD01846श्री उमेश प्रजापतिश्री बैद्यानाथ 
1844 RJD01847श्री हरीशंकर प्रजापतिश्री बैद्यनाथ 
1845 RJD01848श्री बैद्यनाथ प्रजापतिस्व. छबिलाल 
1846 RJD01849श्री चन्देश कुभकारश्री रामप्रताप 
1847 RJD01850श्रीमति मिथिला बाईस्व.श्री प्रेमलाल 
1848 RJD01851श्रीमति बेदिया कुभकारस्व. तिहारू 
1849 RJD01852श्री कंचत कुभंकारस्व दामोदर 
1850 RJD01853श्रीमति सुन्दरी कुभकारस्व.टेमन 
1851 RJD01854श्री धर्मेन्द्रश्री फगुना राम 
1852 RJD01855श्री बद्री प्र्रसादश्री श्यामलाल 
1853 RJD01856श्रीमति पार्वतीस्व.सोमनाथ 
1854 RJD01857श्री होरीलालश्री दुर्जनराम 
1855 RJD01858श्री मोहन कुभकारस्व पंचम कुभेकार 
1856 RJD01859श्री संतोष कुम्हारश्री विश्राम कुम्हार 
1857 RJD01860श्री संतोष कुम्हार/श्री विश्राम कुम्हारNULL 
1858 RJD0279Aश्री जीवराखनउत्बल सिंह कुम्हार 
1859 RJD0861दिवाकर निमजे  
1860 RJD1847श्री उमेश प्रजापतिश्री बैद्यानाथ 
1861 RJD1848श्री हरीशंकर प्रजापतिश्री बैद्यनाथ 
1862 RJD1849श्री बैद्यनाथ प्रजापतिस्व. छबिलाल 
1863 RJD1850श्री चन्देश कुभकारश्री रामप्रताप 
1864 RJD1851श्रीमति मिथिला बाईस्व.श्री प्रेमलाल 
1865 RJD1852श्रीमति बेदिया कुभकारस्व. तिहारू 
1866 RJD1853श्री कंचत कुभंकारस्व दामोदर 
1867 RJD1854श्रीमति सुन्दरी कुभकारस्व.टेमन 
1868 RJD1855श्री धर्मेन्द्रश्री फगुना राम 
1869 RJD1856श्री बद्री प्र्रसादश्री श्यामलाल 
1870 RJD1857श्रीमति पार्वती स्व.सोमनाथ 
1871 RJD1858श्री होरीलालश्री दुर्जनराम 
1872 RJD1859श्री मोहन कुभकारस्व पंचम कुभेकार 
1873 RJD1860श्री संतोष कुम्हारश्री विश्राम कुम्हार 


Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0