Search by name
नाम
 
     
स. क्र.पंजीयन क्र.नामपिता का नामपता
1 BMT 00001श्री बुधारू लालगोवर्धनथान खम्हरिया थान खम्हरिया BEMETARA SAJA
2 BMT 00002श्री रामचंद्रनानकुरामकुम्हारपारा थान खम्हरिया थान खम्हरिया BEMETARA SAJA
3 BMT 00003श्री कंगालुरामश्री नेदुरामकुम्हारपारा थान खम्हरिया थान खम्हरिया BEMETARA SAJA
4 BMT 00004श्री वेदरामसामेकुम्हारपारा थान खम्हरिया थान खम्हरिया BEMETARA SAJA
5 BMT 00005श्री श्रवण कुमारजुडावनकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
6 BMT 00006श्री रजवारामश्री चंदुराम 
7 BMT 00007श्री होरिलालश्री घनारामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
8 BMT 00008श्री सुखनंदनश्री जयरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
9 BMT 00009श्री जयरामश्री रामनाथकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
10 BMT 00010श्री रघुनंदनश्री जयरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
11 BMT 00011श्री दरबारी रामदुकालुरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
12 BMT 00012श्री त्रिलोचन रामबंदुरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
13 BMT 00013श्री गोपाल कुम्हारदुलारीकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
14 BMT 00014श्री गोपाल कुम्हारफनदुकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
15 BMT 00015श्री शिवप्रतापबंदुरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
16 BMT 00016श्री नानुक रामरामनाथकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
17 BMT 00017श्री मनीरामदुलारीरामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
18 BMT 00018श्री ओकाररामपुन्नी रामकुम्हारपारा थानखम्हरिया थानखम्हरिया BEMETARA SAJA
19 BMT 00019श्री रामकुमारपुनीराम 
20 BMT 00020श्री केशो कुंभकारपटवारीथान खम्हरिया खम्हरिया BEMETARA SAJA
21 BMT 00021श्री तखत रामबल्दु 
22 BMT 00022श्री लोचन कुंभकारबंटुराम 
23 BMT 00023श्री दौवा कुंभकारफंदु राम 
24 BMT 00024श्री धन्नु कुंभकारलोचन 
25 BMT 00025श्री प्रतापरामतिहारू 
26 BMT 00026श्री कुशालरामफगुराम 
27 BMT 00027श्री कमलेशविष्णु राम 
28 BMT 00028श्री चैतरामदुकालुराम 
29 BMT 00029श्री सुशीलकुमारगोवर्धन 
30 BMT 00030श्री संतोषश्री जेठु 
31 BMT 00031श्री चंदनरामलोचनराम 
32 BMT 00032श्री राजेशहुलास 
33 BMT 00033श्री शिवचरणकंटु 
34 BMT 00034श्री रामस्वरूपशिवचरन 
35 BMT 00035श्री मोतिरामपटवारी 
36 BMT 00036श्री नरेशलतखोर 
37 BMT 00037श्री सुरेश कुमारलतखोर 
38 BMT 00038श्री किशुनजगदीश 
39 BMT 00039श्री विष्णुकुमारशिवलाल 
40 BMT 00040श्री रमेशरामखिलावन 
41 BMT 00041श्री छोटेलालरामाधार प्रजापति 
42 BMT 00042श्री परमधारीरामाधार 
43 BMT 00043श्री रामाधारलालु प्रजापति 
44 BMT 00044श्री राधेश्यामस्व.उदलराम 
45 BMT 00045श्री रामखेलावनबिसनाथ 
46 BMT 00046श्री थानारामजग्गु कुम्हार 
47 BMT 00047श्री सुकालु रामजग्गु राम 
48 BMT 00048श्री रूपेन्द्र कुम्हारखम्हन 
49 BMT 00049श्री रेखु रामभगऊ राम 
50 BMT 00050श्री राकेशभगऊ राम 
51 BMT 00051श्री भगऊ कुम्हारसदाराम 
52 BMT 00052श्री जगऊरामघुन्हाराम 
53 BMT 00053श्री गणेशु चक्रधारीदुलारी 
54 BMT 00054श्री मिलनफेहरा कुम्हार 
55 BMT 00055श्री मन्नुमिलु कुम्हार 
56 BMT 00056श्री शोभितभगेलु राम 
57 BMT 00057श्री मंगलु पाडे़छन्नु पाडे़ 
58 BMT 00058श्री छोटूगुहा कुम्हार 
59 BMT 00059श्री सेऊक रामगुहा कुम्हार 
60 BMT 00060श्री रूपेशमालिक राम 
61 BMT 00061श्री संतरीसेऊक राम 
62 BMT 00062श्री संतोषसेऊक राम 
63 BMT 00063श्री परदेशीसेवाराम कुम्हार 
64 BMT 00064श्री हरिशचन्द्र्रश्री पंच राम 
65 BMT 00065श्री जानुश्री हिरा राम 
66 BMT 00066श्री शिवकुमारश्री सूखू राम 
67 BMT 00067श्री इतवारी रामथीरा राम 
68 BMT 00068श्री धनुष रामश्री कन्हैया 
69 BMT 00069श्री धनवा रामश्री कन्हैया 
70 BMT 00070श्री गणेशश्री धजा राम 
71 BMT 00071श्री भोज रामश्री मान 
72 BMT 00072श्री ईश्वरीश्री सोन कुम्हार 
73 BMT 00073श्री सन्तु रामश्री दौवा राम 
74 BMT 00074श्री विजयश्री जीवन राम 
75 BMT 00075श्री मति सुनीतिश्री अशोक 
76 BMT 00076श्री नरेन्द्रश्री जकहा राम 
77 BMT 00077श्री सोन सिगश्री भुखन 
78 BMT 00078श्री रमेंशश्री भुुखन 
79 BMT 00079श्री भगोलाश्री भैया राम 
80 BMT 00080श्री महेतरश्री धनी राम 
81 BMT 00081श्री परदेशीश्री भगोला राम 
82 BMT 00082श्री कौशलश्री बाबु राम 
83 BMT 00083श्री दिनेशश्री कोैशल 
84 BMT 00084श्री महेतरूश्री धनी राम 
85 BMT 00085श्री जगदीशश्री ढेलु राम 
86 BMT 00086श्री इतवारीश्री बाबु राम 
87 BMT 00087श्री प्रेमश्री पुसु राम 
88 BMT 00088श्री धनवाश्री शुरूराम 
89 BMT 00089श्री प्रभु रामश्री रामप्रसाद 
90 BMT 00090श्री मति रामेश्वरीदादु राम पाडे 
91 BMT 00091श्री नंद कुमाररमऊ राम 
92 BMT 00092श्री कन्हैया कुमरदौवा राम 
93 BMT 00093श्री रामकुमारबोरसिंह कुम्हार 
94 BMT 00094श्री नारद रामरामकुमार 
95 BMT 00095श्री मति परागबाईरमऊ राम 
96 BMT 00096श्री तखत रामस्व. लतेल राम 
97 BMT 00097श्री पवन कुमारबेदु राम 
98 BMT 00098श्री भूषण कुम्हारपंचराम 
99 BMT 00099श्री दल्लु रामउमेद सिंह 
100 BMT 00100श्री मति कौशिल्याबलदाऊ 
101 BMT 00101श्री मति अगनी बाईबाबू लाल 
102 BMT 00102श्री राजकुमारनाथू राम 
103 BMT 00103श्री मनहरणपरसु राम 
104 BMT 00104श्री दाऊफेरहा राम 
105 BMT 00105श्री गोवर्धनरजन कुम्हार 
106 BMT 00106श्री रजनफिरन्ता 
107 BMT 00107श्री मति दुरपतिराजकुमार 
108 BMT 00108श्री परदेशीफिरन्ता कुम्हार 
109 BMT 00109श्री नाथू रामपरसूराम 
110 BMT 00110श्री बाबु लालपरसु राम 
111 BMT 00111श्री मकेलु रामरामाधार 
112 BMT 00112श्री दुकलहीनदाऊराम 
113 BMT 00113श्री भगेलु रामरामाधार 
114 BMT 00114श्री मति हेंमीन बाईनाथु राम 
115 BMT 00115श्री बृजलालजोहन 
116 BMT 00116श्री बलरामस्व. खेदू राम 
117 BMT 00117श्री गिरधरकलीराम 
118 BMT 00118श्री कलीरामस्व. श्री सुद्‌धु राम 
119 BMT 00119श्री मनहरण श्री गजानंद 
120 BMT 00120श्रीमति उमाबाईस्व.श्री सीताराम 
121 BMT 00121श्री विसौहाराम श्री परेदशी रामखंडसरा, पीपर चौक खंडसरा BEMETARA BEMETARA
122 BMT 00122श्रीमति गायत्री बाई खंडसरा, पुराना पुलिस चोकी खंडसरा BEMETARA BEMETARA
123 BMT 00123श्री सनत कुम्हार श्री दौआरामखंडसरा पुराना पुलिस चौकी के पास खंडसरा BEMETARA BEMETARA
124 BMT 00124श्री अमरनाथस्व.कार्तिक रामखंडसरा पुराण पुलिस चौकी के पास खंडसरा BEMETARA BEMETARA
125 BMT 00125श्री ललीत कुमारसीता रामखंडसरा, पीपर चौक खंडसरा BEMETARA BEMETARA
126 BMT 00126श्री समारू रामकुंवर सिंगखंडसरा, पीपर चौक खंडसरा BEMETARA BEMETARA
127 BMT 00127श्री शिव कुमारश्री कुवंर सिंगखंडसरा, पीपर चौक खंडसरा BEMETARA BEMETARA
128 BMT 00128श्री गंजानंद श्री स्व.कार्तिक रामखंडसरा, पीपर चौक खंडसरा BEMETARA BEMETARA
129 BMT 00129श्री लभ रामश्री पुसउ कुम्हारआबादीपारा, ओटेबंद बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
130 BMT 00130श्री गंगु कुम्हारश्री खोरबाहराकुम्हारपारा, ओटेबंद बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
131 BMT 00131श्री खोरबाहराश्री मानू कुम्हारकुम्हारपारा, ओटेबंद बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
132 BMT 00132श्री बनवालीश्री भुकू कुम्हारआबादीपारा पथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
133 BMT 00133श्री रामनारायणश्री साधे राम कुम्हारआबादीपारा, पथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
134 BMT 00134श्री टेटूकु राम श्री साधे राम आबादीपारा पथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
135 BMT 00135श्री मलेशश्री साधू रामआबादीपारा, पथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
136 BMT 00136श्री साधूराम बनवाली कुम्हारआबादीपारा, पथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
137 BMT 00137श्री संत राम कुम्हारश्री बनवाली रामपथर्रा जिया BEMETARA BEMETARA
138 BMT 00138श्री चतुरश्री खेरबाहरा कुम्हारकुम्हारपारा, ओटेबंद बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
139 BMT 00139श्री रमेशश्री लभ राम कुम्हारआबादीपारा ओटेबंद बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
140 BMT 00140श्री धज्जू कुम्हारश्री दशरथ कुम्हारओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
141 BMT 00141श्री दशरथ श्री पुसउ कुम्हारओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
142 BMT 00142श्री माखन कुम्हारश्री रामप्रसादओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
143 BMT 00143श्री हेमलाल श्री पुसउ कुम्हारओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
144 BMT 00144श्री कमलेशश्री लभ रामओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
145 BMT 00145श्री कौश्लश्री हेमलालओटेबंद, कुम्हारपारा बेमेतरा BEMETARA BEMETARA
146 BMT 00146श्री अशोकश्री दौवा राम कुम्हारझाल, आबादीपारा झाल BEMETARA BEMETARA
147 BMT 00147श्री दौवा कुम्हारश्री केजउ रामझाल, आबादीपारा झाल BEMETARA BEMETARA
148 BMT 00148श्री सतीश कुमार श्री दया रामझाल, आबादीपारा झाल BEMETARA BEMETARA
149 BMT 00149श्री मनहरणश्री केजउ रामझाल, आबादीपारा झाल BEMETARA BEMETARA
150 BMT 00150श्री दया रामकेजउ रामझाल झाल BEMETARA BEMETARA
151 BMT 00151श्री संतोष श्री दया रामझाल, आबादी पारा झाल BEMETARA BEMETARA
152 BMT 00152श्री संजय श्री दया राम कुम्हारझाल आबादी पारा झाल BEMETARA BEMETARA
153 BMT 00153श्री अजयश्री दया राम कुम्हारझाल, आबादी पारा झाल BEMETARA BEMETARA
154 BMT 00154श्री रमेशश्री मीलन कुम्हारधनगांव , कुम्हार पारा अधियार खोर BEMETARA BEMETARA
155 BMT 00155श्री रामकिशनश्री मीलनधनगांव ,कुम्हार पारा अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
156 BMT 00156श्री नरेशश्री मीलनधनगांव, कुम्हार पारा अधियार खोर BEMETARA BEMETARA
157 BMT 00157श्री रामाधारश्री बिसौहा कुम्हारखैरी हिन्दू पारा नांदल BEMETARA BEMETARA
158 BMT 00158श्री नंद कुमारखुबलु रामधनगांव, कुम्हारपारा आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
159 BMT 00159श्री दिपक कुमारबबलाकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
160 BMT 00160श्री बीरबलबबला कुम्हारकुम्हारपारा, धनगांव अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
161 BMT 00161श्री महेश कुमारसुखी रामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
162 BMT 00162श्री पल्टनभगउ कुम्हारकुम्हारपारा, धनगांव अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
163 BMT 00163श्री गणेश रामभगउ रामकुम्हारपारा, धनगांव अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
164 BMT 00164श्री अनिलरामचरण कुम्हरकुम्हारपारा, धनगांव अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
165 BMT 00165श्री सुदामाखूबलु कुम्हारकुम्हारपारा, धनगांव अंधियार खोर BEMETARA BEMETARA
166 BMT 00166श्री प्रशांत पल्टन कुम्हारधनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
167 BMT 00167श्री रोशनसुदामा कुम्हारकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
168 BMT 00168श्री दयालुसुखीरामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
169 BMT 00169श्री सुखीरामभगेला कुम्हारधनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
170 BMT 00170श्री भगउरामप्रसादकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
171 BMT 00171श्री भुवनगणेश कुम्हारकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
172 BMT 00172श्रीमति देवकी बाईधनीरामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
173 BMT 00173श्री रामचरणसुखी रामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
174 BMT 00174श्री कृष्णाखुबलु रामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
175 BMT 00175श्री सुदर्शनसुखी रामकुम्हारपारा, धनगांव आँधियार खोर BEMETARA BEMETARA
176 BMT 00176श्री सनत कुमारगौकरण चक्र0संतोषी वार्ड न. ०१, देवकर देवकर BEMETARA BEMETARA
177 BMT 00177श्री मन्नु लालस्व.पंचरामदेवकर , महादेव पारा वार्ड 6 देवकर BEMETARA SAJA
178 BMT 00178श्री मनोहरस्व. पंचरामदेवकर , महादेव पारा वार्ड 6 देवकर BEMETARA SAJA
179 BMT 00179श्री भोला रामफुलसिंगराखी जोबा देवकर BEMETARA SAJA
180 BMT 00180श्री ताराचंदकिशुन लालदेवकर पांडे पारा वार्ड ०६ देवकर BEMETARA SAJA
181 BMT 00181श्री ईश्वरी लालकिशुन लालदेवकर पांडे पारा वार्ड ०६ देवकर BEMETARA SAJA
182 BMT 00182--NULL 
183 BMT 00183--NULL 
184 BMT 00184श्री माखन लालस्व. बिसुनदेवकर पांडे पारा वार्ड ०६ देवकर BEMETARA SAJA
185 BMT 00185श्री पुनीत रामपुर्रू रामदेवकर पांडे पारा वार्ड ०६ देवकर BEMETARA SAJA
186 BMT 00186श्री अंकलहा रामस्व. कुवंरराखी वनिका पारा देवकर BEMETARA SAJA
187 BMT 00187श्री दुकलहा रामलक्ष्मणराखी , जोबा पारा देवकर BEMETARA SAJA
188 BMT 00188श्री राकेशदुकलहारामराखी जोबा पारा देवकर BEMETARA SAJA
189 BMT 00189श्री तिहारू रामरामस्नेहीमनियारी पांडे पारा मनियारी BEMETARA BERLA
190 BMT 00190श्री सुकालुलक्ष्मण रामराखी जोबापारा देवकर BEMETARA SAJA
191 BMT 00191श्री सुकलुलक्ष्मण रामराखी जोबा पारा देवकर BEMETARA SAJA
192 BMT 00192श्री तुलसी मर तरा इंडसरा BEMETARA BEMETARA
193 BMT 00193श्री छठी लाल कुम्हारसरवन कुम्हारमदराली,महा माया पारा बदनारा BEMETARA NAWAGARH
194 BMT 00194श्री गंगु रामबितुक राम कुम्हारमनियारी BEMETARA BERLA
195 BMT 00195श्री तखत रामप्रताप कुम्हारमनियारी BEMETARA BERLA
196 BMT 00196श्री दया रामबनु रामडगनिया कुम्हार पारा देवकर BEMETARA BERLA
197 BMT 00197श्री श्याम कुमारगौकरणसंतोषी वार्ड १ देवकर देवकर BEMETARA SAJA
198 BMT 00198श्री पुनीत रामकृष्ण कुमारपांडे पारा डगनिया देवकर BEMETARA SAJA
199 BMT 00199श्री शतानंदप्रभु चक्रधारीतरकोरी शैल पुर BEMETARA BERLA
200 BMT 00200श्री नन्द रामदुकालु रामनवागढ़ महा माया पारा नवागढ़ BEMETARA NAWAGARH
201 BMT 00201श्री कार्तिक रामदुखवा राम 
202 BMT 00202श्री राकेश रोशननन्द लाल 
203 BMT 00203श्री गणेश रामपीला राम 
204 BMT 00204श्री ईश्वरलेडगा राम 
205 BMT 00205श्री मंगल कुम्भकारबली राम 
206 BMT 00206श्री सुरेश कुमारेतेज राम 
207 BMT 00207श्री केशरनंद राम 
208 BMT 00208श्री महेश कुमारलेडगा राम 
209 BMT 00209श्री लेडगा रामदुकालु राम 
210 BMT 00210श्री तिलक रामगणेश राम 
211 BMT 00211श्री लीला रामतिजउ राम 
212 BMT 00212श्री तिजउ रामकली राम 
213 BMT 00213श्री नंतवा रामकली राम 
214 BMT 00214श्री शंकर लालनेतवा राम 
215 BMT 00215श्री कुंवर बली राम 
216 BMT 00216श्री राजकुमारकार्तिक राम 
217 BMT 00217श्री राजेश कुमारकार्तिक राम 
218 BMT 00218श्री विश्राम दुखवा राम 
219 BMT 00219श्री सनत कुमारबिस राम 
220 BMT 00220श्री सरवनगणेश कुमार 
221 BMT 00221श्री पिला रामदुकालू राम 
222 BMT 00222श्री सुनीलमंगल सिंग 
223 BMT 00223श्री बिसौहा रामकली राम 
224 BMT 00224श्री अशोकरामाधार 
225 BMT 00225श्री महेत्तरमनराखन 
226 BMT 00226श्री मति दुरपतिरमेश कुमार 
227 BMT 00227श्री राजकुमारफेरू राम 
228 BMT 00228श्री राजु कुम्भकारफेरू राम 
229 BMT 00229श्री संजीतफेरू राम 
230 BMT 00230श्री फेरू रामकली राम 
231 BMT 00231श्री बिसहत रामप्रताप कुम्भकार 
232 BMT 00232श्री सुखरामजय राम 
233 BMT 00233श्री फगेश कुमारबली राम 
234 BMT 00234श्री पुरू लालजय लाल 
235 BMT 00235श्री गिरधारीकिशुन लाल 
236 BMT 00236श्री गुलाबगोपाल कुंभकार 
237 BMT 00237श्री भीखम लालप्रताप कुंभकार 
238 BMT 00238श्री रज्जु कुम्भकारफनदु राम 
239 BMT 00239श्री हेमन्त कुमारफोटरहा राम 
240 BMT 00240श्री हिरामनबृज लाल 
241 BMT 00241श्री शिवकुमारसंतोष कुमार 
242 BMT 00242श्री सीता रामअघनु राम 
243 BMT 00243श्री पाहरू रामरामदयाल 
244 BMT 00244श्री किशनपाहरू राम 
245 BMT 00245श्री कैलाशरामदयाल 
246 BMT 00246श्री शंकरलालरामदयाल 
247 BMT 00247श्री महादेवरामचन्द्र 
248 BMT 00248श्री शरद कुमारकुशल राम 
249 BMT 00249श्री अशोक कुमारजगदीश 
250 BMT 00250श्री पंचु राम़ित्रलोकचंद 
251 BMT 00251श्री पिंटुसुरेश कुमार 
252 BMT 00252श्री संजयसुरेश कुमार 
253 BMT 00253श्री रामवतारबंशी लाल 
254 BMT 00254श्री कालु रामराम लाल 
255 BMT 00255श्री सत्यनारायणशोभा राम 
256 BMT 00256श्री विनोद कुमारगोवर्धन 
257 BMT 00257श्री राकेश कुमारकिशुन लाल 
258 BMT 00258श्री नंद कुमारजगदीश 
259 BMT 00259श्री सत्यनारायणकिशुन लाल 
260 BMT 00260श्री रविकुमारकिशुन लाल 
261 BMT 00261श्री रमायणकालु राम 
262 BMT 00262श्री योगेश कुमारमनी राम 
263 BMT 00263श्री सेवक राममनीराम 
264 BMT 00264श्री छेलु रामस्व परेटन लाल 
265 BMT 00265श्री गुलावंत रामगोपाल कुम्भकार 
266 BMT 00266श्री ईश्वरगोविंद राम 
267 BMT 00267श्री कमलेश कुमारगोविंद 
268 BMT 00268श्री करन हिरदेराम चक्रधारी 
269 BMT 00269श्री धनी रामस्व पुनउ राम 
270 BMT 00270श्री रमेंश कुमारधनी राम 
271 BMT 00271श्री पुनित रामधनसाय 
272 BMT 00272श्री धनसायपुनउ राम 
273 BMT 00273श्री हिरदे रामस्व पुनउ राम 
274 BMT 00274श्री कमल नारायणपरसादी राम 
275 BMT 00275श्री लेखरामधनसाय 
276 BMT 00276श्री मोहन लालसखाराम 
277 BMT 00277श्री खेलावनस्व मिलउ राम 
278 BMT 00278श्री सुरज कुमारगनेश राम 
279 BMT 00279श्री शिवकुमारसोनउ राम 
280 BMT 00280श्री द्वारिकासोनउ राम 
281 BMT 00281श्री नंदकुमारजुडवन कुभकार 
282 BMT 00282श्री एवन कुमारजुडावन कुुंभकार 
283 BMT 00283श्री महेंश रामरामभरोस 
284 BMT 00284श्री संतोषकार्तिक राम 
285 BMT 00285श्री रामचरणशुद्‌धू राम 
286 BMT 00286श्री ईदल रामरिखी राम 
287 BMT 00287श्री रिखी रामरामचरण 
288 BMT 00288श्री रोहितरामचरण 
289 BMT 00289श्री शिवकुमाररामचरण 
290 BMT 00290श्री तुका रामस्व जगदीश 
291 BMT 00291श्री रामकुमारस्व जगदीश 
292 BMT 00292श्री राजकुमारदुखित राम 
293 BMT 00293श्री रमेशरगुहरी राम 
294 BMT 00294श्री भवन बिसरू राम 
295 BMT 00295श्री परदेशीजोगी राम 
296 BMT 00296श्री राजेन्द्रपरदेशी 
297 BMT 00297श्री ढाल स्रिंगपरदेशी राम 
298 BMT 00298श्री माधवश्याम लाल 
299 BMT 00299श्री वेंकटेश्वररमेंश 
300 BMT 00300श्री सुरेश कुमारफिरत राम 
301 BMT 00301श्री पुनीतबिसरू राम 
302 BMT 00302श्री पवन कुमारबिसरू राम 
303 BMT 00303श्री फिरत रामकेजउ राम 
304 BMT 00304श्री वासुदेवस्व जोहन 
305 BMT00305श्री राजेश कुमार श्री पुनीत राम 
306 BMT00306श्री अर्जुन पांडेश्री सेवक राम 
307 BMT00307श्री शंकर चक्रधारीस्व. श्री अजीत 
308 BMT00308श्री राजकुमारश्री चैतूराम 
309 BMT00309श्री जीवन श्री राजकुमार 
310 BMT00310श्री चोवा कुम्भकारश्री लेख राम 
311 BMT00311श्री लेखरामश्री जीवन कुंभकार 
312 BMT00312श्री हेमकुमारश्री शिवकुमार 
313 BMT00313श्री सुरेश कुमारश्री रामावतार प्रजापति 
314 BMT00314श्री कन्हैया चक्रधारीश्री खिलावन चक्र. 
315 BMT00315श्री श्यामलाल श्री मोतीलाल कुंभकार 
316 BMT00316श्री हेमकुमार श्री सीताराम चक्रधारी 
317 BMT00317श्री भुखु चक्रधारीश्री हीरू चक्रधारी 
318 BMT00318श्री कमलेश चकधारीश्री भुखुराम 
319 BMT00319श्री दशरू चक्रधारीश्री बन्ठू चक्रधारी 
320 BMT00320श्री खेदुराम चक्रधारीश्री सुदूराम 
321 BMT00321श्री मनिराम चकध््रारी श्री भागवतराम 
322 BMT00322श्री तुलाराम चक्रधारीश्री गणेशराम 
323 BMT00323श्री जगेश्वर चक्रधारीश्री भागवत चक्र. 
324 BMT00324श्री टीकाराम चक्रधारीश्री सुध्दुराम 
325 BMT00325श्री गणेशराम चक्रधारीश्री सुध्दुराम 
326 BMT00326श्री रामकुमार चक्रधारीश्री समयराम 
327 BMT00327श्री संतराम श्री धनऊ राम 
328 BMT00328श्री धनऊ राम श्री कार्तिक राम 
329 BMT00329श्री बुधारू श्री कार्तिकराम 
330 BMT00330श्री नाथु श्री परसु राम 
331 BMT00331श्रीमति रम्हीन स्व. श्री पुसु 
332 BMT00332श्री रमेश श्री पुनु राम 
333 BMT00333श्री मनोज श्री पुनु राम 
334 BMT00334श्री खेलन स्व.श्री दयाराम 
335 BMT00335श्री पुनुराम स्व. श्री दयाराम 
336 BMT00336श्री सुन्दललाल श्री खेलनराम 
337 BMT00337श्री सीताराम श्री अजीतराम 
338 BMT00338श्री मनहरण श्री परसुराम 
339 BMT00339श्री बाबु लालपरसु राम 
340 BMT00340श्री दुलौरीन स्व. श्री जैताराम 
341 BMT00341श्री राम कुमारश्री दुकालू राम 
342 BMT00342श्री सुरेश कुमारश्री रामाधार 
343 BMT00343श्री अंगद राम चक्रधारीश्री बलभद्री चक्रधारी 
344 BMT00344श्री नकुल राम चक्रधारीश्री बलभद्री चक्रधारी 
345 BMT00345श्री इन्द्रजीतश्री सुरेश चक्रधारी 
346 BMT00346श्री संतोष कुमारश्री जगतराम चक्रधारी 
347 BMT00347श्री बंशीलालश्री बलभद्री चक्रधारी 
348 BMT00348श्री नवदीप कुमारश्री सुरेश चक्रधारी 
349 BMT00349श्री जगदीश प्रसादश्री बशीलाल 
350 BMT00350श्री कृष्णाश्री श्यामलाल 
351 BMT00351श्री ओंकार चक्रधारीश्री ठोला राम चक्रधारी 
352 BMT00352श्री ढोलारामश्री शंकर चक्रधारी 
353 BMT00353श्री शंकरलाल चक्रधारीश्री जयश्री  
354 BMT00354श्री श्यामलालश्री हीरू 
355 BMT00355श्री बलरामश्री श्यामलाल 
356 BMT00356श्री सोहनलालश्री बलभद्री चक्रधारी 
357 BMT00357श्री द्वारिका चक्रधारीस्व. श्री जगूेशर 
358 BMT00358श्री केवल कुमारस्व. श्री जगेशर 
359 BMT00359श्री टिकेन्द्रस्व. श्री जगेशर 
360 BMT00360श्री भैरव प्रसादश्री जेठूराम 
361 BMT00361श्री लखनस्व. जगेशर चक्रधारी 
362 BMT00362श्री शिवकुमार श्री रामचरण 
363 BMT00363श्री रिखी रामरामचरण 
364 BMT00364श्री रामचरण श्री शुद्धु राम 
365 BMT00365श्री मोहन लालश्री रखाराम 
366 BMT00366श्री रोहितश्री रामचरण 
367 BMT00367श्री तकाराम श्री जगदीश 
368 BMT00368श्री रामकुमार श्री जगदीश 
369 BMT00369श्री महेश कुमार श्री रामभरोसा 
370 BMT00370श्री संतोष श्री कार्तिक राम 
371 BMT00371श्री डेरहा रामश्री ग्रगाराम 
372 BMT00372श्री राजेश्वर श्री राममिलन 
373 BMT00373श्रीमति सरोज श्री बल्लूराम 
374 BMT00374श्री रघुवीर श्री हुलास 
375 BMT00375श्री धनेश श्री रघुबीर 
376 BMT00376श्री धनउ रामश्री रघुवीर 
377 BMT00377श्री रामकुमारश्री कुशवाराम 
378 BMT00378श्री गोपाल श्री भकलू 
379 BMT00379श्री शिवचरण श्री भकलू 
380 BMT00380श्री रामगुलाल श्री कुशला 
381 BMT00381श्री रघुनंदन पाड़ेश्री लालमन पाड़े 
382 BMT00382श्री शिवनंदन श्री मंगल प्रजापति 
383 BMT00383श्री पुष्पेन्द्र कुम्भकारश्री सुन्दरलाल 
384 BMT00384श्री अमुत लालश्री ठाकुर दीन 
385 BMT00385श्री पारस कुम्हारश्री बसामन 
386 BMT00386श्री रामदयालश्री छोटेलाल 
387 BMT00387श्री सोमनाथश्री मोहन चक्रधारी 
388 BMT00388श्री बाबु लाल श्री जगन्नाथ प्रजापति 
389 BMT00389श्री प्रहलाद प्रजापति श्री बाबूलाल 
390 BMT00390श्री भाईलालश्री ननका पसाद 
391 BMT00391श्री जंगली प्रसादश्री गलबलिया 
392 BMT00392श्री काली चरण स्व. श्री रामसहाय 
393 BMT00393श्री लालमणीस्व. श्री समन कुम्हार 
394 BMT00394श्री रामप्रसाद पाड़ेश्री रामविशाल पाड़े 
395 BMT00395श्री नारायण पाड़ेश्री शिवलाल पाड़े 
396 BMT00396श्री विष्णु पाड़श्री शिवलाल पाड़े 
397 BMT00397श्री रामसहाय श्री बृजलाल 
398 BMT00398श्री रामकुमार श्री बिसाहू राम 
399 BMT00399श्री कृष्ण कुम्भकारश्री कन्हैया 
400 BMT00400श्री भगेला राम श्री गेदू राम 
401 BMT00401श्री कुंजलाल श्री बुजलाल 
402 BMT00402श्री राजरूप श्री मोती लाल 
403 BMT00403श्री भरत लाल श्री बृजलाल 
404 BMT00404श्री विश्वनाथ श्री बसामन 
405 BMT00405श्री नीलकंठस्व. श्री भूखन चक्रधारी 
406 BMT00406श्री लीलाधर चक्रधारीस्व.श्री भूखन 
407 BMT00407श्री तिजउ रामस्व.श्री भुखन चक्र. 
408 BMT00408श्री भोजरामश्री कार्तिक राम 
409 BMT00409श्री घनश्याम चक्रधारीश्री रूगूराम 
410 BMT00410श्री नेतरामश्री रोहित कुमार 
411 BMT00411श्री प्रेमकुमारश्री रिखी राम 
412 BMT00412श्री सेवक रामश्री रामनाथ 
413 BMT00413श्री खिलावनश्री महेत्तर चक्रधारी 
414 BMT00414श्री नीलकंठभूखन चक्रधारी 
415 BMT00415श्री भूपेन्द्र कुमारश्री नीलकंठ क. 
416 BMT00416श्री संतोषश्री दसरथ पांडे 
417 BMT00417श्री दिलीप पांडेश्री इतवारी राम 
418 BMT00418श्री भाऊ राम पांडेश्री फेरहा राम े 
419 BMT00419श्री रमेश पांडेश्री कन्हैया पोडे 
420 BMT00420श्री रामयण पांडेश्री धनुष पांडे 
421 BMT00421श्री अशोक पांडेश्री दसरथ पांडे 
422 BMT00422श्री राधेश्याम पांडेश्री धनवा पांडे 
423 BMT00423श्री प्रमोद पांडेश्री दसरथ पांडे 
424 BMT00424श्री नरोत्तम कुम्हारश्री तखत राम 
425 BMT00425श्री रतन पांडेश्री भगवानी पांडे 
426 BMT00426श्री भागवानी पांडेश्री मनहरण पांडे 
427 BMT00427श्री परगनिहाश्री बिसराम 
428 BMT00428श्री मनहरण श्री रामधिनNULL 
429 BMT00429श्री राहित पांडेश्री प्रताप पांडे 
430 BMT00430श्री गणेश रामपांडेश्री बिसराम पांडे 
431 BMT00431श्री राधेश्यामश्री बिसनाथ 
432 BMT00432श्री राकेश कुमारश्री राधेश्याम 
433 BMT00433श्री घनश्यामश्री बिसनाथ 
434 BMT00434श्री कुमारपांडेश्री मदन लाल 
435 BMT00435श्री लम्बोदरश्री सुन्दर लाल 
436 BMT00436श्री राजू कुम्हारश्री गंगुराम 
437 BMT00437श्री दामोदर कुम्हारश्री रामसनि 
438 BMT00438श्री रामसेनेहीश्री बित्तु कम्हार 
439 BMT00439श्री दिवान चक्रधारीश्री भढाई 
440 BMT00440श्री अशेक कुभकारश्री खेमूराम 
441 BMT00441श्री अरूण कुमारश्री खेमे कुभकार 
442 BMT00442श्री गणेशश्री काातिैक 
443 BMT00443श्री कैलाशश्री गणेश कुम्हार 
444 BMT00444श्री पुन्नु पांड़ेश्री सखराम पांडे 
445 BMT00445श्री नरसिंहश्री बलभद्री 
446 BMT00446श्री अभिलाषश्री पुन्नु पांडे़ 
447 BMT00447श्री चन्देश पांडेश्री पुन्नु पांडे 
448 BMT00448श्री भनेश्वरश्री सामरतन 
449 BMT00449श्री हरिरामश्री बिसाहू राम 
450 BMT00450श्री अश्वन कुमारश्रीजीवनलाल 
451 BMT00451श्री जीवनलालश्री बिसाहू राम 
452 BMT00452श्री योगेश कुमारश्री जीवन लाल 
453 BMT00453श्री मनोज कुमारश्री चैतराम 
454 BMT00454श्री चैतरामश्री बिसाहू राम 
455 BMT00455श्री कोमल कुंभकारश्री चैतराम 
456 BMT00456श्री गोविन्द कुंभकारश्री कोमल 
457 BMT00457श्री जलेश्वरश्री कोमल 
458 BMT00458श्री शत्रुहन रामॅगैदूराम 
459 BMT00459श्री निशकिांत प्रजा.चतुरराम 
460 BMT00460श्री रामसहाय प्रजा.बृजलाल 
461 BMT00461श्री रोहित कुमारकुंजलाल 
462 BMT00462श्री दुर्गेश प्रजा.शत्रुहन राम 
463 BMT00463श्री चतुररामगैदूराम प्रजा. 
464 BMT00464श्री ओमप्रकाश प्र्रजा.कुजराम 
465 BMT00465श्री विनोदश्री ुफगना 
466 BMT00466श्री रज्जूु चक्रधारी घुन्हा चक्र. 
467 BMT00467श्री गुहरीराम मोहन 
468 BMT00468श्री तेजराम चक्रधारीश्री बलराम चक्रधारीखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
469 BMT00469श्री रेखराम चक्रधारीस्व. श्री सुद्धूरामखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
470 BMT00470श्री प्रेमलाल चक्रधारीश्री बलराम चक्रधारीखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
471 BMT00471श्री देवेंद्र कुमारश्री रेखराम चक्रधारी खुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
472 BMT00472श्री आशिष कुमार चक्रधारीश्री समारू चक्रधारीखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
473 BMT00473श्री दिलीप चक्रधारीश्री महेश चक्रधारीखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
474 BMT00474श्री ईश्वर चक्रधारीश्री महेश चक्रधारीखुड़मुड़ी पारा वार्ड न. ४ भिंभौरी BEMETARA BERLA
475 BMT00475श्री रमा चक्रधारीश्री समारू चक्रधारीखुड़मुड़ी भिंभौरी BEMETARA BERLA
476 BMT00476दिवाकर निमजेमनोहर निमजे 


Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0