पंजीयन क्रंनाम पिता का नाम पता स्थानतिथि
1 GYB00002श्री बुध्दराम पांडे श्री घनारामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/09/2013
2 GYB00004श्री बसंत कुमारस्व.अमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
3 GYB00005श्री नन्दकूमानरअमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
4 GYB00006श्री सूदामारामराजारामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND05/09/2017
5 GYB00007श्री राधेलालप्रेमलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
6 GYB00008श्री शकरलालस्व.अमरसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/09/2013
7 GYB00009श्री परदेशीरामफूलसिहपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND05/09/2017
8 GYB00014श्री चन्दुलालस्व.प्रेमलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
9 GYB00015श्री अहिलकुमारबुधरूरामपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/09/2013
10 GYB00016श्री रिखेश्वरश्यामलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
11 GYB00017श्री द्वारिका चक्र.श्यामलालपाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
12 GYB00019श्री किशुन कु.फुलसिह कु.पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
13 GYB00020श्रीमति.जानकी पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
14 GYB00022श्री संन्तराम चक.अमरसिहमोहल्ला कुम्हार पारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
15 GYB00026श्री बुधरूरामउदेराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
16 GYB00030श्री कृष्ण चक्र.सदामा चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
17 GYB00031श्री छत्रपालकल्याण चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
18 GYB00032श्री पुरूषोत्तम चक्र.सुदामामोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA GARIYABAND05/09/2017
19 GYB00034श्री जितेन्द कुमारनन्हेलालमोहल्ला कुम्हार पारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
20 GYB00038श्री तुकेश्वर चक्ररामजी चक्र.मोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
21 GYB00039श्री धर्मेन्द कुमारबलदाऊराममोहल्ला कुम्हारपारा पाण्डुका panduka GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
22 GYB00043श्री मदनलालललतूराममोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद खुर्द सोरिद खुर्द GARIYABAND CHHURA ghursa Fingeshwar18/09/2016
23 GYB00044श्री दखेश कुमारश्यामलालमोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद खुर्द सोरिद खुर्द GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
24 GYB00046श्री प्रहलाद चक्र.लल्लूराममोहल्ला गांधी चौक कुम्हारपारा कोपरा kopra GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
25 GYB00047श्री मकुन्दराम मेहरलालकोपरा kopra GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
26 GYB00048श्री गणेशराम अर्जुनलालखेली बजरंग नगर लोहरसी GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
27 GYB00049श्री कुलेशवर चंदलालखेली बजरंग नगर लोहरसी GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
28 GYB00050श्री दादूराम चक्र.जयलालकोपरा कुम्हारपारा kopra GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
29 GYB00053श्री भोलाराम चक्र.सुखीरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
30 GYB00054श्री हरीशराम चक्र.चूरणरामकोपरा साड्डा चौक कोपरा GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
31 GYB00055श्री कृपाराम चक्र.चूरणरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
32 GYB00056श्रीमति कुमारी कोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
33 GYB00057श्री संतोष कुमार नेहरूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
34 GYB00058श्री लक्ष्मीनारायणसुदधुरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
35 GYB00060श्री सुदधुराम चक्र.समारूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
36 GYB00061श्री बैशाखूरामनेहरूरामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
37 GYB00062श्री श्यामलाल चक्र.बहुरसिंहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
38 GYB00063श्री जगन्नाथ चक्र.रेखनकोपरा पैरी नगर कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
39 GYB00065श्री कामता प्रसादफेरण लालकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
40 GYB00068श्री संतोष चक्र.गैदरामछुरा मोहल्ला भगतसिह छुरा GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/09/2013
41 GYB00070श्री गीताराम चक्रजगदीशकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
42 GYB00072श्री संताषकुमार रामसिहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
43 GYB00073श्री निरंकार रामूलालधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
44 GYB00074श्री तुलसीराम नोहर रामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
45 GYB00076श्री दुल्लूराम कोन्दारामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
46 GYB00077श्री राजेन्दकुमारदुल्लूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
47 GYB00079श्री चन्दुरामसुकालूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
48 GYB00080श्री नरेश कुमारकिशुनरामबारूला बाजार पारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
49 GYB00081श्री संन्तराम चक्र.रामसिंहबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
50 GYB00084श्री शिव प्रसाद छबिलालबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
51 GYB00088श्री बोधी रामनोहररामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
52 GYB00089श्री नलदराम दुकालु राम बारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND11/09/2013
53 GYB00090श्री रामेश्वरलखन लालबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
54 GYB00091श्री दुखूराम चक्र.फूलसिंगबारूला कुम्हारपारा भाटापारा GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
55 GYB00092श्री परदेशीरामदुखूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND ghursa Fingeshwar18/09/2016
56 GYB00093श्री ओमसिगदुकालूरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
57 GYB00094श्री भुवनेश्वर चन्दुरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
58 GYB00095श्री लोचन कुमारनरेशकुमारबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
59 GYB00096श्री कृष्ण राम.बिरसिंगबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
60 GYB00097श्री रमेन्दकूमारस्व.कलीरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
61 GYB00098श्री गणेश राम नोहर रामपीपरछेड़ी मोहल्ला - उपरपरा पीपरछेड़ी GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
62 GYB00099श्री यशवंत कुमार रामूलालधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
63 GYB00100श्रीमति गीता बारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
64 GYB00102श्री चरणसिहमहेत्तरूरामआमदी गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND11/09/2013
65 GYB00103श्री सान्तुराम झीटूरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
66 GYB00107श्री उदेराम चक्र.रामेश्वरधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
67 GYB00111श्री लतेलूराम गोकुल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
68 GYB00112श्री लखनलालधनसायगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
69 GYB00114श्री निरंजन चक्रचिंन्तारामfingeshwar GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
70 GYB00115श्री बृजमोहन चक्र.रामेश्वरधवलपुर मोहल्ला - बाजारपारा धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
71 GYB00116श्री मनी राम चक्रखोरबाहरासोरिदखुर्द ,मोहल्ला कुम्हार पारा सोरिद GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/09/2013
72 GYB00118श्री शुघ्घु राम चकचैनसिहधवलपुर,मोहड़ा रोड धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
73 GYB00122श्री द्वरिका चक्र.बुदधुरामधवलपुर, राम भरोसा चौक धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
74 GYB00123श्री पुन्नी लाल चक्र.सोनसायफिगेश्वरी, कुम्हारपारा सोरिद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
75 GYB00124श्री सूखराम चक्र.खुबसिंगधवलपुर मोहल्ला - बाजार चौक धवलपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND22/11/2017
76 GYB00127श्री रविकुमार चक्रबेदुरामबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
77 GYB00128श्री बेदुराम मेहत्तरबारूला कुम्हारपारा बारूला GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
78 GYB00142श्री श्याम लालबुधु रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
79 GYB00146श्री संत रामलुदुरामनवगई, दादरपारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
80 GYB00156श्री लक्ष्मणगुहा रामखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
81 GYB00157श्री गणेश राम लक्ष्मणखरहरी, मेनपुर GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
82 GYB00159श्रीमति धनमत कोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
83 GYB00161श्री भगवती राम रूपु रामबासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
84 GYB00165श्री योगेंद्रदशरथबरुला, पांडेपारा बारूला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
85 GYB00168श्री लतखोरतिहारूरामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
86 GYB00170श्री रामहिरदेलतखोरबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
87 GYB00171श्री सेंतोष मणिरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
88 GYB00172श्री तुला रामरामनाथबासीन,टिकरापारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
89 GYB00173श्री नतू राम दयालुरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
90 GYB00174श्री शत्रुहन स्व.श्री रजक रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
91 GYB00175श्री प्रेम लालशत्रुहनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
92 GYB00176श्री बालमुमुंदशत्रुहनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
93 GYB00177श्री हुलस रामतुलसी रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
94 GYB00178श्री जीवन लालरामलालबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
95 GYB00179श्री गोप कुमारस्व कार्तिकबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
96 GYB00181श्रीमति कुमारी बाईमोती रामबासीन, मोतीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
97 GYB00182श्री हीरा लालरूप रामबासीन, मोतीपरा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
98 GYB00185श्री मोहनस्व कार्तिक रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
99 GYB00191श्रीमति कुष्णा बाईश्री रामप्यारे बासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
100 GYB00193श्री मति गैदी बाईस्व. श्री सुदनबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
101 GYB00195श्री हेम लालरामेश्वररानी परतेवा संतोषी चौक रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
102 GYB00197श्री दशरथईतवारी रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
103 GYB00199श्री मति सुखिया रानी परतेवा टिकरापारा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
104 GYB00200श्री कमलेशसुखउ रामरानी परतेवा मोहल्ला- टिकरापारा रानी परतेवा GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
105 GYB00201श्री खोरबहराहटोई रामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
106 GYB00202श्री कपिलटीकम रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
107 GYB00206श्री रमन अजब सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
108 GYB00207श्री चैंन सिंहअजब सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
109 GYB00209श्री झाडु रामकुंवर सिंहलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
110 GYB00210श्री खोम लालविदेशी रामलोहझर लोहझर GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
111 GYB00212श्री अशोक कुमारनोहर लालफिगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
112 GYB00213श्री गंगा रामबिचारू रामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
113 GYB00214श्री सुरेन्द्रगंगा रामफिंगेश्वरी, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
114 GYB00215श्री अर्जुनसखा रामतोरणपारा गुंडरदेही जामगाव् GARIYABAND FINGESWAR RAIPUR HQ14/09/2017
115 GYB00218श्री पंचु रामस्व पुनु रामकुम्हार फिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer14/12/2016
116 GYB00222श्री प्रेम लालपरदेशी रामरानी परतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
117 GYB00223श्री उत्तमपरदेशी रामरानीपरतेवा रानीपरतेवा GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
118 GYB00225श्री खोदु रामस्व हिराधरपोखरा परसदा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
119 GYB00226श्री भोज रामपरदेशी रामरानीपरतवा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
120 GYB00227श्री रामभरोसासुूख रामरानीपरतेवा गरियाबंद GARIYABAND CHHURA Ghursa Fingeshwer18/09/2016
121 GYB00228श्री गजानंदचैतु रामबेसिन बेसिन GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
122 GYB00230श्री सुना रामविश्वनाथनवगई ऊपरपरा दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
123 GYB00231श्री डमरूबलमत रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
124 GYB00232श्री कृपा रामडमरू रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
125 GYB00234श्री गंगा रामइतवारी रामकनसिंघी कनसिंघी GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
126 GYB00235श्री तिहारू रामपतंगा रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
127 GYB00236श्री धनकुमार तिहारू रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
128 GYB00237श्री सीता रामपतंगा रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
129 GYB00238श्री आत्मा रामसीता रामनवगई आमापारा दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
130 GYB00240श्री हरि रामजेठु रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
131 GYB00241श्री रोमन सुग्रीव चक्रधारीबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
132 GYB00242श्री लखनलाल अजब रामबोईरगांव मन्दिरपारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
133 GYB00243श्री योगेश कुमारमया रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
134 GYB00244श्री कौशल मया रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
135 GYB00246श्री ईश्वरपुनउ रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
136 GYB00247श्री वीरसिंहपुनउ रामबोईरगांव कुम्हार पारा पक्तिया GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
137 GYB00248श्री झुमरू रामसीता रामनवगई दुल्ला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
138 GYB00251श्री राजकुमारश्री पुरूराममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
139 GYB00252श्री मेघनाथमोहन राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
140 GYB00253श्री रोहित कुमारटंकधरमैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND23/11/2017
141 GYB00254श्री मंगलश्री संत लालमैनपुर खुर्द राजीवनगर मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
142 GYB00255श्री लोचनटीके राममैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
143 GYB00259श्री गंगा रामहलधर रामसोनामुन्दी मुंगझर GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
144 GYB00260श्री हीरा लालचुन्दर लालपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
145 GYB00261श्री होम रामलैवानो रामपाड़ेपारा गिरसूल गिरसूल GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
146 GYB00263श्री परमेश्वरश्री जगत राममैनपुर खुर्द नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
147 GYB00266श्री लखनटीकमनमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
148 GYB00267श्री रिपुसुदननंदकिशोरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
149 GYB00268श्री उमाशंकरजगत राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
150 GYB00269श्री रूपसिंहमंदागमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
151 GYB00270श्री महेन्द्रखगेश्वरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND23/11/2017
152 GYB00271श्री गेंद लालगुनधरमैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
153 GYB00272श्री बेनु रामउदे राममैनपुर नदीपारा मैनपुर GARIYABAND MAINPUR GARIYABAND22/11/2017
154 GYB00273श्री बृजमोहनरामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
155 GYB00274श्री दयानिधिभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
156 GYB00275श्री महेन्द्रपुरनधरदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
157 GYB00276श्री डमरूधररामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
158 GYB00277श्री माधवरामधरदेवभोग राजापारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND23/11/2017
159 GYB00278श्री अरूणभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
160 GYB00280श्री कीर्तनभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND23/11/2017
161 GYB00281श्री बेणुधरपुरनधरदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
162 GYB00282श्री मुलेश्वरभोकलु रामदेवभोग कुम्हारपारा देवभोग GARIYABAND DEOBHOG GARIYABAND22/11/2017
163 GYB00291श्री भागवतस्व गुहा रामफिंगेश्वर मानस मंदिर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
164 GYB00292श्री डोमनस्व सुखउ चक्रधारीफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
165 GYB00293श्री नोहर रामश्री तीजउ रामफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
166 GYB00294श्री संजय चक्रधारीश्री श्यामु रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
167 GYB00295श्री श्यामुश्री घसिया रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
168 GYB00296श्री प्रेम लालश्री घसिया रामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
169 GYB00297श्री नामिक रामश्री सोनु रामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
170 GYB00299श्री मोहन चक्रधारीश्री नोहररामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
171 GYB00300श्रीमति मीना स्व. श्री सत्यनारायणफिंगेश्वर,शिवाजी चौक फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
172 GYB00301श्री गणेश राम स्व.श्री सुखी रामफिंगेश्वर,शिवाजी चौक फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
173 GYB00302श्री सुखचैन श्री संतोखीनगर पंचायत फिंगेशर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
174 GYB00305श्री कमलनारायणश्री फागुरामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
175 GYB00306श्री तुलाराम श्री दुखु रामफिंगेश्वर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
176 GYB00307श्री भीम चक्रधारी स्व.श्री दुखुरामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
177 GYB00308श्री भूखन श्री भीम चक्रधारीफिंगेश्वर फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
178 GYB00309श्री कामता चक्रधारी श्री तुलारामफिंगेश्वर, कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
179 GYB00310श्री तरूण श्री नोहरफिंगेश्वर कुम्हारपारा फिंगेश्वर GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
180 GYB00312श्री तीजुराम श्री गोकूलय रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
181 GYB00316श्री श्यामलाल श्री गोकूल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
182 GYB00317श्री मनोज चक्रधारीश्री हीराधरगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
183 GYB00319श्री अशोक कुमारश्री हिराधरगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND ghursa Fingeshwar18/09/2016
184 GYB00320श्री छबीलालश्री गोकुल रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND Ghursa Fingeshwer18/09/2016
185 GYB00322श्री महेश श्री माधोरामबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
186 GYB00324श्री मुरली रामश्री दयारामपाण्डुका ,कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
187 GYB00325श्री रमेश श्री राधेलालपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
188 GYB00326श्री नरेन्द्रकुमारकिसुनरामपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND11/10/2017
189 GYB00327श्री महेश श्री राधे लालपाण्डुका कुम्हारपारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
190 GYB00330श्री दयानिधिभोकलु रामपाण्डुका कुम्हार पारा पाण्डुका GARIYABAND CHHURA GARIYABAND05/09/2017
191 GYB00344श्री विनोद श्री नारायण चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
192 GYB00347श्री द्वारिका राम श्री झाडूरामपाण्डुका कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
193 GYB00348श्री विश्राम श्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
194 GYB00349श्री विसरू रामश्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
195 GYB00350श्री उमेंद कुमारश्री बोधीरामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
196 GYB00352श्री पवन श्री झाडूराम चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
197 GYB00354श्री लेखनस्व. श्री सरजू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND11/09/2013
198 GYB00355श्री रमेश श्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
199 GYB00356श्री विजय श्री बिसरू रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
200 GYB00357श्री सतीष श्री सेवाराम कुम्हारगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
201 GYB00358श्री नरेश श्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
202 GYB00359श्री भागीरथी श्री केजउ रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
203 GYB00360श्री कमलेशश्री भागीरथीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
204 GYB00361श्री अनिल कुमारश्री चोवारामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
205 GYB00362श्री गोपाल श्री पवन चक्रधारीगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
206 GYB00364श्री सुरेश श्री सेवारामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
207 GYB00365श्री सेवाराम श्री कन्हैयागरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
208 GYB00370श्री घनारामस्व.श्री आशाराजिम पटेल पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
209 GYB00374श्री राजेन्द्र स्व. श्री खेदू राम राजिम कुम्हारपारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
210 GYB00376श्री भागवत स्व. श्री सूकालू रामराजिम गोवर्धन पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
211 GYB00378श्री राजेश्वर स्व. श्री बुतकू रामराजिम आश्रम पारा राजिम GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
212 GYB00380श्री चोवाराम पाड़ेश्री कन्हैया रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
213 GYB00383श्री सुनील चक्रधारीश्री बहार रामगरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
214 GYB00384श्री बहार चक्रधारीश्री कन्हैयागरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
215 GYB00386श्री गिरधरश्री सोनी चक्रधारीबारूका पोड GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND05/09/2017
216 GYB00387श्री चैतरामश्री ठाकुर रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
217 GYB00388श्री हीराराम श्री लेड़गा रामबरोंडा राजिम GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
218 GYB00395श्री गोविंदा श्री बृजलालकुन्डल तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
219 GYB00401श्री मोहन श्री सुखीरामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
220 GYB00402श्री वृजलाल श्री सुखीरामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
221 GYB00404श्री रिखी राम श्री सुखू रामkundel तरीघाट GARIYABAND FINGESWAR Figeshur18/09/2016
222 GYB00405श्री कृष्णा लाल श्री परदेशीरसेला स्कूल पारा रसेला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
223 GYB00406श्री भरत लाल श्री कृन्जू रामरसेला आवासपारा रसेला GARIYABAND CHHURA GARIYABAND23/11/2017
224 GYB00410श्री खोरबाहरा श्री कार्तिकरामआमदी गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
225 GYB00411श्री मंगलू राम श्री सखा रामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND11/09/2013
226 GYB00413श्री धर्मेन्द्र स्व. श्री खोवा राम,गरियाबंद मोहल्ला - कुम्हारपारा गरियाबंद GARIYABAND GARIYABAND GARIYABAND23/11/2017
227 GYB00415श्री गिरधारी श्री पवन कुमारबासीन, कुम्हार पारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR RAIPUR HQ14/09/2017
228 GYB00418श्री उमेश कुमार स्व. श्री मनीरामबासीन, मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR RAIPUR HQ14/09/2017
229 GYB00420श्री रीतेश कुमारश्री दौवा रामकोपरा कुम्हारपारा कोपरा GARIYABAND FINGESWAR Ghursa Fingeshwer18/09/2016
230 GYB00428श्री टेकेश्वर श्री केलेश्वरखेली बजरंंग पारा लोहरसिंग GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
231 GYB00443श्री अरूण कुमारश्री नानीकबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR RAIPUR HQ14/09/2017
232 GYB00447श्री भूवन श्री रामलालबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
233 GYB00450श्री हेमलाल श्री शत्रुहनबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
234 GYB00451श्री अश्वनी श्री रामलालबासीन टिकरापारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR GARIYABAND23/11/2017
235 GYB00453श्री राजेन्द्र स्व. श्री बुधरामबासीन मठपारा बासीन GARIYABAND FINGESWAR RAIPUR HQ14/09/2017
236 GYB00469श्री अहिल्या बाईस्व.धनी राम GARIYABAND23/11/2017
237 GYB00473श्री धनेश्वर चक्रधारीकुमार चक्र. GARIYABAND23/11/2017
238 GYB00474श्री लेखू चक्रधारीबिसाली चक्र. GARIYABAND23/11/2017
239 GYB00486श्री हेमलालस्व. लखन लाल GARIYABAND23/11/2017
240 GYB00487श्री ढलेश्वरगजाधर GARIYABAND23/11/2017
241 GYB00488श्री योगेश्वर पवनकुमार GARIYABAND23/11/2017
242 GYB00491श्री रमेश चक्रधारीस्व. शिवप्रसाद GARIYABAND23/11/2017
243 GYB00495श्री महेश चक्रधारीस्व. शिवप्रसाद GARIYABAND23/11/2017
Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0