पंजीयन क्रंनाम पिता का नाम पता स्थानतिथि
1 RJD00001श्री जीवनलालस्व सुखराम कौशिक Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
2 RJD00005श्री शिवकुमार कुंभकारफगुवाराम RAJNANDGAON01/03/2014
3 RJD00008श्री हेमंत कुमारगुलाबराम RJD25/08/2013
4 RJD00009श्री श्रवण कौशिकपरदेशी कौशिक RAJNANDGAON01/03/2014
5 RJD00010श्री दिपेंश कुमारश्रवण कौशिक Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
6 RJD00014श्री मुकेशचैतुराम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
7 RJD00016श्री मनोज कुंभकारश्याम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
8 RJD00017श्री कन्हैया कुंभकारभुरू राम RAJNANDGAON01/03/2014
9 RJD00020श्री देवानंदरामनाथ कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
10 RJD00022श्री ईश्वर कुंभकाररामजी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
11 RJD00025श्री ओमप्रकाशमोहन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
12 RJD00026श्री कृष्ण कुमारमोहन राम RJD25/08/2013
13 RJD00029श्री मोहन रामलगनु राम RJD25/08/2013
14 RJD00033श्री शत्रोहन कुंभकारझुरू राम RAJNANDGAON01/03/2014
15 RJD00034श्री राकेश कुंभकारशत्रुहन कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
16 RJD00037श्री शिवकुमारफगुआ RAJNANDGAON01/03/2014
17 RJD00041श्री मिलापरामनम्मुराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
18 RJD00042श्री समलु कुंभकारधनाराम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
19 RJD00045श्री मिलऊ रामनम्मु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
20 RJD00047श्री संतोषस्व. धुरूवा राम RAJNANDGAON01/03/2014
21 RJD00048श्री उत्तम धुरूवाराम कुंभकार RJD25/08/2013
22 RJD00049श्री भोंजकुमारसंतोष कुमार कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
23 RJD00052श्री कन्हैयालालगणेश कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
24 RJD00053श्री गौतम कुंभकारलिखनराम RAJNADGAON27/09/2016
25 RJD00054श्री गोविंद कुंभकारविष्णुराम RAJNANDGAON01/03/2014
26 RJD00055श्री झुमुक कुंभकारभोलाराम RAJNANDGAON01/03/2014
27 RJD00057श्री कृष्णा रामविष्णु RAJNADGAON27/09/2016
28 RJD00061श्री झरनेश कुंभकारश्यामलाल RAJNADGAON27/09/2016
29 RJD00063श्री मदन कुंभकारकन्हैया लाल RAJNANDGAON27/09/2016
30 RJD00065श्री मन्नु लालस्व. गणेश राम RAJNANDGAON01/03/2014
31 RJD00066श्री जितेन्द्र कुंभकारमहरू राम RAJNADGAON27/09/2016
32 RJD00067श्री श्रवण कुंभकारलतखार कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
33 RJD00068श्री मुरली कुंभकार भोलाराम RAJNADGAON27/09/2016
34 RJD00069श्री पंचूरामझुमुकलाल RAJNADGAON27/09/2016
35 RJD00070श्री धरम कुंभकारगोविंद कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
36 RJD00071श्री चैतराम कुंभकारगोविंद राम RAJNADGAON27/09/2016
37 RJD00074श्री सदनस्व. कन्हैया कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
38 RJD00075श्री सुखी रामकन्हैया कुंभकार RAJNANDGAON27/09/2016
39 RJD00079श्री दिनेश कुंभकारचमरू राम RJD25/08/2013
40 RJD00081श्री दुर्गेश कुमारचमरू राम RAJNADGAON27/09/2016
41 RJD00082श्री बिसन लालचंदु लाल RAJNANDGAON01/03/2014
42 RJD00085श्री विष्णुचंदुलाल RAJNADGAON27/09/2016
43 RJD00086श्री शत्रुहनचंदुलाल कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
44 RJD00087श्री दिनेशस्व. लिखन लाल RAJNANDGAON01/03/2014
45 RJD00090श्री पितांबरभैयाराम कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
46 RJD00091श्री विश्राम कुंभकारभैयाराम RAJNADGAON27/09/2016
47 RJD00093श्री सतीश कुम्भकारघनशयाम RAJNADGAON27/09/2016
48 RJD00094श्री मनीष कुंभकारधनश्याम कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
49 RJD00096श्री देवनारायणस्व. लोचन कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
50 RJD00097श्री संतोष कुंभकारफिरतु राम RJD25/08/2013
51 RJD00098श्री प्रमोद कुंभकारदुलरवा राम RAJNADGAON27/09/2016
52 RJD00103श्री मदन लालस्व. दिनदयाल RAJNANDGAON01/03/2014
53 RJD00113श्री चैतरामरामप्रसाद RAJNANDGAON01/03/2014
54 RJD00116श्री विजयस्व. मिलन कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
55 RJD00117श्री दिनेशस्व. मिलन कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
56 RJD00118श्री टीमन लालमिलन कुमार RAJNANDGAON01/03/2014
57 RJD00122श्री भारत लालजोहन RAJNANDGAON01/03/2014
58 RJD00124श्री मनोज कुंभकारस्व. मुक्ताराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
59 RJD00125श्री किशन रामजोहन लाल RAJNANDGAON01/03/2014
60 RJD00127श्री ईश्वर पांडेस्व. जोहन पांडे RAJNANDGAON01/03/2014
61 RJD00130श्री मोहन लालशत्रुहन कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
62 RJD00132श्री शिव प्रसादस्व. परदेशी RAJNANDGAON01/03/2014
63 RJD00133श्री लखन लालपरदेशी राम RAJNANDGAON01/03/2014
64 RJD00135श्री मनवा बोधन कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
65 RJD00136श्री खेलावन रामलक्ष्मण राम RAJNANDGAON01/03/2014
66 RJD00139श्री भागीरामस्व. अमोली राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
67 RJD00145श्री पंचु राम राम्हु राम पाडे RAJNANDGAON01/03/2014
68 RJD00146श्री कृष्ण रामस्व. अंकालु राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
69 RJD00147श्री अरूणलालपूनाराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
70 RJD00152श्री जगेश रामस्व. झंगलुराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
71 RJD00153श्री कृष्णलालसेवाराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
72 RJD00155श्री परसरामस्व. तिहारू राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
73 RJD00156श्री शिवकुमारबाबूलाल कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
74 RJD00157श्री रामजी कुंभकारस्व. दामोदर Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
75 RJD00159श्री प्रकाश कुमारमिलन राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
76 RJD00162श्री सुखदेव कुंभकारसुजनु राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
77 RJD00163श्री रामप्रतापशोभाराम RAJNANDGAON01/03/2014
78 RJD00165श्री सुखु रामटीकमराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
79 RJD00166श्री हिरउ रामस्व. मिलनराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
80 RJD00168श्री आनंद रामबंधन राम RAJNANDGAON01/03/2014
81 RJD00169श्री शिवकुमारअर्जुन राम RAJNANDGAON01/03/2014
82 RJD00171श्री पंचु रामस्व. कार्तिक राम RAJNANDGAON01/03/2014
83 RJD00172श्री फंदु रामस्व. शोभाराम RAJNANDGAON01/03/2014
84 RJD00174श्री दीनदयाल कुंभकारठाकुर राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
85 RJD00175श्री गोविंद रामस्व. हरिराम RAJNANDGAON01/03/2014
86 RJD00179श्री तिरथ रामशोभाराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
87 RJD00181श्री अंकलहुस्व. मतवारी राम RAJNANDGAON01/03/2014
88 RJD00183श्री राजेन्द्रस्व मिलन राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
89 RJD00184श्री दशरथ रामस्व. मिलन राम RAJNANDGAON01/03/2014
90 RJD00185श्री किशन रामपंचराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
91 RJD00189श्री विदेश रामगयाराम RAJNANDGAON01/03/2014
92 RJD00190श्री फागुरामसीतल राम RAJNANDGAON01/03/2014
93 RJD00191श्री इन्दरू रामफुलसिंह RAJNANDGAON01/03/2014
94 RJD00192श्री झाडु रामलतेल राम RAJNANDGAON01/03/2014
95 RJD00194श्री चिन्तारामफुलसिंह Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
96 RJD00195श्री जगेश कुंभकारशीतल Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
97 RJD00197श्री द्वारकालतमार RAJNANDGAON01/03/2014
98 RJD00198श्री संतुराम बजारू राम RAJNANDGAON01/03/2014
99 RJD00200श्री सियारामचिन्ताराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
100 RJD00202श्री भगत कुंभकाररामजी RAJNANDGAON01/03/2014
101 RJD00203श्री मेहत्तर कुंभकारकार्तिक RAJNADGAON27/09/2016
102 RJD00204श्री रूपलालपरदेशी कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
103 RJD00207श्री कमलेशसीताराम RAJNADGAON27/09/2016
104 RJD00208श्री बाबूलालतीजउ कुंभकार RJD25/08/2013
105 RJD00209श्री भैयारामतीजउ राम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
106 RJD00210श्री सुरेश कुंभकारमेहत्तर कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
107 RJD00211श्री मेहतरु रामकंवल राम RAJNADGAON27/09/2016
108 RJD00212श्री दुलेश्वर कुंभकारबाबुलाल RAJNADGAON27/09/2016
109 RJD00213श्री गिरधारी लालगोपाल राम RAJNANDGAON01/03/2014
110 RJD00215श्री रमेश कुमारमनोहर लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
111 RJD00226श्री ओमप्रकाशरमेशर कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
112 RJD00228श्री अजीतस्व. सुखराम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
113 RJD00238श्री उदेयरामराजाराम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
114 RJD00239श्री द्वारिका कुंभकारलतखोर RAJNANDGAON01/03/2014
115 RJD00246श्री गौकरणरामकुमार कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
116 RJD00248श्री रोहितढोलु राम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
117 RJD00249श्री पवन कुमाररमेशर पाडे़ RAJNANDGAON01/03/2014
118 RJD00250श्री रामपाल बिसरू चक्रधारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
119 RJD00251श्री लक्ष्मणदुखवा राम चक्रधारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
120 RJD00252श्री सहस रामगजानंद पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
121 RJD00254श्री मति हिरौन्दी बाईनरेश कुमार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
122 RJD00256श्री मति रामप्यारीगैंदुराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
123 RJD00260श्री सीताराम पाडेघनाराम पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
124 RJD00267श्री प्रताप राम कुंभकारपीलुराम RAJNANDGAON01/03/2014
125 RJD00270श्री जग्गु कुंभकारईश्वर कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
126 RJD00271श्री शिवकुमारफेकरू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
127 RJD00272श्री गोविन्द लतखोर चक्रधारी RAJNANDGAON01/03/2014
128 RJD00273श्री सालिक रामगजानंद कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
129 RJD00274श्री किर्तनगौतम चक्रधारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
130 RJD00275श्री अंजोरी रामस्व. आशाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
131 RJD00276श्री प्यारे लालस्व. पीलु राम RAJNANDGAON01/03/2014
132 RJD00278श्री किशोर प्रजापतिगयाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
133 RJD00290श्री धनुष रामबिसउ कुम्हार RAJNANDGAON01/03/2014
134 RJD00302श्री अचन लालडोगर राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
135 RJD00304श्री बसंत लालखेमु लाल कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
136 RJD00305श्री भोला रामभैया राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
137 RJD00306श्री सागर रामस्व. दयालु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
138 RJD00308श्री हेमु रामभैया राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
139 RJD00309श्री भुवनेश्वरखेमू राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
140 RJD00311श्री रघुनाथहुलास Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
141 RJD00312श्री चन्द्रिखमकुशाल कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
142 RJD00314श्री टीकमरामभैया राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
143 RJD00315श्री परसरामहेमूराम कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
144 RJD00319श्री परमानंद कुंभकारसंतराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
145 RJD00321श्री डोंगर रामहुलास राम RAJNADGAON25/08/2013
146 RJD00323श्री रवि कुमारमेघुराम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
147 RJD00324श्री राजकुमार कुंभकारस्व.मेघु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
148 RJD00326श्री रिकेश कुमारडोंगरराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
149 RJD00328श्री सरजुस्व. श्री बेनीराम RAJNANDGAON01/03/2014
150 RJD00331श्री शंकर पाडेजगदीश पाडें Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
151 RJD00333श्री शैलेन्द्रझग्गू राम कुंभकार RAJNANDGAON01/03/2014
152 RJD00334श्री तुका पाडेरंजीत पाडे RAJNADGAON25/08/2013
153 RJD00336श्री शिवकुमारजगदीश पाडे RAJNADGAON01/03/2014
154 RJD00337श्री विनोद कुंभकारसंतराम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
155 RJD00338श्री संतराम कुंभकारझग्गर पाडे RAJNANDGAON01/03/2014
156 RJD00344श्री रामखिलावनविश्वनाथ RJD25/08/2013
157 RJD00346श्री प्रीतमचैॅतराम RAJNANDGAON01/03/2014
158 RJD00348श्री जयराम कुंभकारगरीबाराम RAJNANDGAON01/03/2014
159 RJD00353श्री जगदेव रामस्व. अलाल राम RAJNANDGAON01/03/2014
160 RJD00354श्री जगदीश पाडेस्व. रामनाथ RAJNANDGAON01/03/2014
161 RJD00361श्री परदेशी रामस्व. रामनाथ RAJNANDGAON01/03/2014
162 RJD00362श्री गोकुल रामस्व. बिसाल राम RJD25/08/2013
163 RJD00363श्री राकेश कुमारगोकुलराम RAJNANDGAON01/03/2014
164 RJD00364श्री रेवाराम कुंभकारगोकुल राम RAJNANDGAON01/03/2014
165 RJD00365श्री पन्ना लालस्व. बिसाल RAJNANDGAON01/03/2014
166 RJD00366श्री पतरामस्व. अतुलु राम RAJNANDGAON01/03/2014
167 RJD00375श्री सुदर्शनस्व. रामनाथ RAJNANDGAON01/03/2014
168 RJD00378श्री राजेश कुमारफिरतु कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
169 RJD00379श्री प्रेमलाल कुंभकारफिरतु राम RAJNANDGAON01/03/2014
170 RJD00382श्री संजय कुमारजगतराम RAJNANDGAON01/03/2014
171 RJD00383श्री टीकालाल कुंभजगतराम RAJNANDGAON01/03/2014
172 RJD00385श्री जगत रामस्व. पुनऊ राम RJD25/08/2013
173 RJD00417श्री लच्छन रामअमोल कुभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
174 RJD00425श्री पल्टन कुंभकारमेहतरू Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
175 RJD00428श्री सुकालु रामश्यामलाल कुंभकार RAJNADGAON01/03/2014
176 RJD00436श्री भारत रामकादू राम RAJNADGAON01/03/2014
177 RJD00437श्री भजन राम कुंभकारअंकालू राम RAJNADGAON01/03/2014
178 RJD00441श्री रामबिसाल कुंभकारबुधारू राम RAJNADGAON01/03/2014
179 RJD00444श्री प्रभुराम कुंभकारधरमसिंग RJD25/08/2013
180 RJD00446श्री सरजु रामधरमसिंग RJD25/08/2013
181 RJD00451श्री श्यामलालअकालु राम कुंभकार RAJNADGAON01/03/2014
182 RJD00452श्री दशरथ लालस्व. जयलाल कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
183 RJD00454श्री तोमेश्वर कुंभकारसेवक राम RAJNADGAON01/03/2014
184 RJD00455श्री दिलीप कुमारसोनुराम कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
185 RJD00463श्री मति विमलाबाईस्व. रामसिंग Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
186 RJD00464श्री कृपाराम कुंभकारशिवनंदन RAJNADGAON01/03/2014
187 RJD00467श्री प्रीतम लालश्री नाथुराम RAJNADGAON01/03/2014
188 RJD00469श्री रामनारायणस्व. सोनूराम RAJNADGAON01/03/2014
189 RJD00473श्री धनीरामसखाराम कुंभकार RJD25/08/2013
190 RJD00474श्री दीनू रामपुना राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
191 RJD00478श्री पल्टु कुंभकारमेहतरू कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
192 RJD00479श्री नंदलाल कुंभकारसोनू राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
193 RJD00486श्री ज्ञानेश्वर प्रसादस्व. रामखिलावन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
194 RJD00490श्री जागेश्वरडेहर लाल RAJNADGAON01/03/2014
195 RJD00506श्री रामरतनबीरबल प्रजापति RJD25/08/2013
196 RJD00515श्री गुरूदीनमेवाराम RJD25/08/2013
197 RJD00521श्री राजा प्रजापतिस्व. किशोरी RAJNANDGAON01/03/2014
198 RJD00524श्री मति राधा बाईस्व. रामगोपाल RAJNANDGAON01/03/2014
199 RJD00541श्री दिनेश कुमारसुखदेव RAJNANDGAON01/03/2014
200 RJD00547श्री संतोष प्रजापतिसुरजदीन RAJNANDGAON01/03/2014
201 RJD00569श्री घसिया रामहगरू राम RAIPUR HQ14/09/2017
202 RJD00570श्री राकेशतीजु राम RAJNADGAON01/03/2014
203 RJD00571श्री दिलीप कुंभकारमोहन लाल RAIPUR HQ07/09/2017
204 RJD00572श्री जंगलु रामस्व. लखन लाल RAJNADGAON01/03/2014
205 RJD00576श्री फागु राममोहनलाल RAIPUR HQ14/09/2017
206 RJD00577श्री जोहनझगरू RAIPUR HQ14/09/2017
207 RJD00585श्री किशोरी लालस्व. रामअवतार RAJNANDGAON01/03/2014
208 RJD00599श्री बंशी रामस्व. चमरा RAJNADGAON27/09/2016
209 RJD00661श्री मनोहर लालचिन्ताराम प्रजापति RJD25/08/2013
210 RJD00671श्री कन्हैया लालचन्दु लाल RAJNANDGAON01/03/2014
211 RJD00678श्री शंकर प्रजापतिसहदेव प्रजापति RAJNANDGAON01/03/2014
212 RJD00685श्री भारत लालश्री रामखिलावन RJD25/08/2013
213 RJD00694श्री दिनेश कुमारस्व. ईश्वर लाल RJD25/08/2013
214 RJD00704श्री राजन लालभोंदु लाल RAIPUR HQ14/09/2017
215 RJD00705श्री नरेश कुम्हारभोंदु राम कुम्हार RAIPUR HQ14/09/2017
216 RJD00708श्री राधे लालस्व. लखनलाल RAJNADGAON01/03/2014
217 RJD00709श्री अंकालु रामस्व. हगरू राम RAIPUR HQ14/09/2017
218 RJD00711श्री पंचराम पाडेचमरा राम RAJNADGAON27/09/2016
219 RJD00714श्री दिलीप कुमारस्व. समारू कुम्हार RAJNADGAON27/09/2016
220 RJD00726श्री बुधराम पाडेमोहन कुम्हार RAJNANDGAON01/03/2014
221 RJD00727श्री राम कुम्हारबुधराम RAJNANDGAON01/03/2014
222 RJD00729श्री रमेश कुमारस्व. रामलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
223 RJD00747श्री रोहित पाडेबसंत पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
224 RJD00751श्री राकमुमार पाडेमारसिंग पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
225 RJD00758श्री सोनऊस्व. जेठु राम पाडे RAJNADGAON01/03/2014
226 RJD00763श्री विष्णु प्रसादबुध्दिमान पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
227 RJD00767श्री संतोष पाडेजेठु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
228 RJD00772श्री गोपाल दासखेलन राम कुम्हार  02/05/2018
229 RJD00777श्री गरीब रामस्व. दयालु राम कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
230 RJD00778श्री नंदलालस्व. पुरूषोत्तम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
231 RJD00780श्री विष्णु रामतुला राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
232 RJD00785श्री अंचलरामकुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
233 RJD00787श्री खेमलालगनपत राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
234 RJD00792श्री बुध्दु राम पाडेस्व. दयालु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
235 RJD00795श्री कोमल रामस्व तुलु राम RAJNADGAON01/03/2014
236 RJD00799श्री संतुरामदेवराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
237 RJD00802श्री नरसिंहकोंदा राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
238 RJD00803श्री दीनेश कुमारविरसिंह Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
239 RJD00808श्री रोहित कुंभकारहरिशचन्द्र कुंभकार RAJNADGAON27/09/2016
240 RJD00814श्री केवल राम कुंभकारभगत राम RAJNADGAON27/09/2016
241 RJD00815श्री झडी राम कुंभकारकार्तिक राम RAJNADGAON27/09/2016
242 RJD00816श्री ऐन कुमारमेहतरू राम RAJNADGAON27/09/2016
243 RJD00817श्री हेमलालजनकलाल कुम्हार RAJNADGAON27/09/2016
244 RJD00818श्री ढालसिंग कुंभकारजगनू राम RAJNADGAON27/09/2016
245 RJD00819श्री अंगद लालजनक लाल कुम्हार RAJNANDGAON01/03/2014
246 RJD00822श्री रीखीरामसीता राम कुम्हार RAJNADGAON27/09/2016
247 RJD00825श्री लुकेश्वर कुम्हारस्व. खोरबहरा राम RAJNADGAON27/09/2016
248 RJD00829श्री रामबिलासधनीराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
249 RJD00833श्री नोहररिखी राम कुम्हार RAJNADGAON01/03/2014
250 RJD00836श्री अशोक कुम्हारकार्तिक Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
251 RJD00840श्री संतोष कुमारदेवाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
252 RJD00846श्री अघनु रामफगुवा राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
253 RJD00847श्री तिलक पाडेस्व. हेमंत Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
254 RJD00849श्री संतोष कुमारझुमुुक लाल RJD27/12/2015
255 RJD00853श्री रमेश कुंभकाररामप्रसाद कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
256 RJD00854श्री उमरावभुवनेश्वर Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
257 RJD00857श्री छेदी लालरेवाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
258 RJD00866श्री भागवत कुम्हारस्व.विसराम पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
259 RJD00868श्री नरेश कुमारकुलंजन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
260 RJD00870श्री राजेश कुलंजन राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
261 RJD00872श्री विरेन्द्रनम्मु Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
262 RJD00876श्री मंगलु रामपरसु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
263 RJD00880श्री बिसरामनम्मु कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
264 RJD00883श्री टुमनलाल कुंभकारओंकार नाथ Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
265 RJD00884श्री गंगा रामजयलाल कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
266 RJD00885श्री बिसौहा रामनम्मु kohka 27/12/2015
267 RJD00887श्री तिजऊ कुम्हारप्रेमलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
268 RJD00889श्री रामधीन कुम्हारदुलार कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
269 RJD00890श्री भगवानी रामपरसु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
270 RJD00891श्री श्यामलालप्रेमलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
271 RJD00893श्री गोविंद कुम्हारदयालु Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
272 RJD00896श्री यादव कुम्हारछोटु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
273 RJD00897श्री गोविद रामईतवारी राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
274 RJD00902श्री कामता कुम्हारपुनीत राम RJD27/12/2015
275 RJD00909श्री मकसुदन कुम्हारभरोसा kohka 27/12/2015
276 RJD00911श्री माखन लालशोभाराम RJD27/12/2015
277 RJD00916श्री छननु लालदुर्गेश Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
278 RJD00918श्री चोवाराम कुम्हारचुनु राम RJD27/12/2015
279 RJD00931श्री हिरामन कुम्हारमनी कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
280 RJD00934श्री संतू पाडेबुधराम पाडे Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
281 RJD00946श्री शिवकुमारस्व0 बिसाहु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
282 RJD00947श्री जनपतअमारू Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
283 RJD00950श्री मथुरा प्रसादपुनऊ राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
284 RJD00951श्री मनोज कुमारबुध्दिमान Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
285 RJD00953श्री राजेश प्रजापतिस्व. परदेशी प्रजापति Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
286 RJD00956श्री पंचरामस्व सकरू राम प्रजापति Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
287 RJD00958श्री विजय कुमारस्व. देवनाथ Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
288 RJD00975श्री अशोकस्व.जेठु राम RAJNANDGAON01/03/2014
289 RJD00993श्री विरेन्द्र कुंभकारगुलाब कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
290 RJD00997श्री भिखारी रामस्व.साधु राम RAJNANDGAON01/03/2014
291 RJD00999श्री राम्हुगुहरी RAJNANDGAON01/03/2014
292 RJD01010श्री युवराज कुंभकारघासु राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
293 RJD01011श्री घासु राम कुंभकारस्व. गौतम कुंभ. RJD25/08/2013
294 RJD01015श्री परदेशी कुंभकारसमारू राम RAJNADGAON01/03/2014
295 RJD01036श्री केहरराम कुंभकारस्व. लाल दास RAJNANDGAON01/03/2014
296 RJD01037श्री विसालिक रामस्व. मुनी राम RAJNANDGAON01/03/2014
297 RJD01042श्री राजेश कुमारझाडू राम RAJNANDGAON01/03/2014
298 RJD01082श्री देवनाथस्व. बिसम्भर RJD25/08/2013
299 RJD01083श्री भुखा रामबैसाखू राम RJD25/08/2013
300 RJD01096श्री धनश्याम कुंभकारस्व. ईतवारी RAJNANDGAON01/03/2014
301 RJD01100श्री तिजऊ रामस्व. पुरू RAJNANDGAON01/03/2014
302 RJD01111श्री संतोष कुंभकारस्व. ईतवारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
303 RJD01123श्री सुखी रामस्व. सोनसाय RAJNANDGAON01/03/2014
304 RJD01125श्री बसंत कुमारस्व. प्रेमसुख RJD25/08/2013
305 RJD01140श्री रामसिंगस्व. रामरतन RJD25/08/2013
306 RJD01141श्री कुमार कुंभकारस्व. ईतवारी RJD25/08/2013
307 RJD01152श्री लक्ष्मण कुंभकारहीराराम कुंभकार RJD25/08/2013
308 RJD01153श्री भागवत रामलक्ष्मण राम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
309 RJD01154श्री बुध्दु राम कुंभकारलक्ष्मण कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
310 RJD01155श्री मानसिंगपंचराम RAJNANDGAON01/03/2014
311 RJD01158श्री सोहन लालरामदयाल RJD25/08/2013
312 RJD01160श्री अंजोरीपरगनिया राम RAJNANDGAON01/03/2014
313 RJD01164श्री अंकालु रामशिकारी राम RAJNANDGAON01/03/2014
314 RJD01165श्री लाला रामचैनसिंग RAJNANDGAON01/03/2014
315 RJD01167श्री दिलीपकुंवर सिंग Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
316 RJD01168श्री कार्तिक रामबुद्‌धु राम RAJNANDGAON01/03/2014
317 RJD01170श्री प्रकाशस्व. जगदीश Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
318 RJD01174श्री अरूणस्व. कुंवरसिंग Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
319 RJD01178श्री मति मथुरा स्व. पदुम कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
320 RJD01179श्री पंचुरामसांवत राम RAJNANDGAON01/03/2014
321 RJD01180श्री मदनस्व. कुंवर सिंग RAJNADGAON01/03/2014
322 RJD01184श्री हुलास राम़प्रेमलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
323 RJD01186श्री प्रेमलालबल्दु राम RAJNANDGAON01/03/2014
324 RJD01189श्री कोल्हु रामस्व. पदुम लाल RAJNANDGAON01/03/2014
325 RJD01190श्री गोकुल रामस्व. पदुम लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
326 RJD01196श्री दयालु रामस्व. श्री झीटु राम कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
327 RJD01197श्री रज्जु रामस्व. श्री झीटु राम कुम्हार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
328 RJD01233श्री बिसरूबलवंत RAJNANDGAON01/03/2014
329 RJD01234श्री नरेश कुमारबुगु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
330 RJD01236श्री मोतीलालस्व. श्री समारू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
331 RJD01239श्री अशोक कुमारश्रवण कुमार Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
332 RJD01240श्री श्रवणगुलाम RAJNANDGAON01/03/2014
333 RJD01250श्री गनपतगजानंद चक्रधारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
334 RJD01255श्री आनंद चक्रधारीचैन चक्रधारी RAJNANDGAON01/03/2014
335 RJD01261श्री संतोष कुंभकारहेगु राम Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
336 RJD01279श्री विश्वनाथकुंज राम RAJNANDGAON01/03/2014
337 RJD01280श्री अगेश कुमारसमारू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
338 RJD01281श्री कुमार सायसमारू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
339 RJD01283श्री नरेद्र कुमारसांवत राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
340 RJD01284श्री सांवतराम्हु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
341 RJD01285श्री शंकर लालविसाहु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
342 RJD01287श्री गीता रामगोवर्धन लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
343 RJD01289श्री तुलसी रामस्व भुनेश्वर Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
344 RJD01300श्री किशोरकुमारस्व नारायण Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
345 RJD01313श्री किशुन लालतुला राम RAJNADGAON01/03/2014
346 RJD01314श्री देवी लालमनोहर लाल RAJNADGAON01/03/2014
347 RJD01316श्री बाबु लालस्व दयालु राम RAJNADGAON01/03/2014
348 RJD01317श्री गणेश कुमारस्व बाबु लाल RAJNANDGAON01/03/2014
349 RJD01318श्री गोपालथानु राम RAJNANDGAON01/03/2014
350 RJD01319श्री रोहित कुमारस्व भुखऊ राम RAJNANDGAON01/03/2014
351 RJD01320श्री रामकुमारस्व सावंत राम RAJNANDGAON01/03/2014
352 RJD01321श्री भिखारी साधु राम RJD25/08/2013
353 RJD01324श्री चुरावनदुकाल राम RAJNANDGAON01/03/2014
354 RJD01325श्री चम्पालालशिववप्रसाद RAJNANDGAON01/03/2014
355 RJD01326श्री दुखुवा राममेहतर RAJNANDGAON01/03/2014
356 RJD01330श्री जगेश्वरहृदय राम RAJNANDGAON01/03/2014
357 RJD01333श्री रामचन्द्रभैया लाल RAJNANDGAON01/03/2014
358 RJD01334श्री खुब लालभैया लाल RAJNADGAON01/03/2014
359 RJD01335श्री जगत रामअंकालु राम RAJNANDGAON01/03/2014
360 RJD01341श्री शिवचरणराजा राम RAJNANDGAON01/03/2014
361 RJD01342श्री रूपु रामशिवचरण RAJNANDGAON01/03/2014
362 RJD01343श्री सुरेश कुमारशिवचरण RAJNANDGAON01/03/2014
363 RJD01344श्री परस रामरूप राम RAJNANDGAON01/03/2014
364 RJD01346श्री कुलपतझाडु राम RAJNANDGAON01/03/2014
365 RJD01347श्री बनवारीस्व लखन लाल RAJNADGAON01/03/2014
366 RJD01348श्री मति रत्नाश्री संत राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
367 RJD01354श्री सुकदेव जगन्नाथ Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
368 RJD01362श्री यशवंतपंचराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
369 RJD01384श्री रामकुमारबल्लू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
370 RJD01386श्री धनसिंगश्री अग्रहिज Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
371 RJD01389श्री तुमन लाल श्री राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
372 RJD01393श्री दुुर्गेश स्व. श्री मोतीलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
373 RJD01394श्री विश्वकुमार श्री प्रेमलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
374 RJD01397श्री सावन श्री मोती लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
375 RJD01398श्री चुरामन श्री सीताराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
376 RJD01399श्री रोहित कुमार श्री जयराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
377 RJD01401श्री लालचंद श्री सीताराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
378 RJD01402श्री नारदराम श्री सीताराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
379 RJD01427श्री असवनस्व. रामकुमार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
380 RJD01428श्री हुकुम लालश्री बुधराम RAJNADGAON27/09/2016
381 RJD01429श्री राजेशश्री देवकुमार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
382 RJD01430श्री गैंदलालश्री रामरतन RAJNADGAON27/09/2016
383 RJD01433श्री दशरथस्व. टेटकूराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
384 RJD01438श्री रामेशरश्री रामसंजीवन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
385 RJD01439श्री सुरेशस्व. दुकालू कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
386 RJD01440श्री लक्ष्मण श्री रामसजीवन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
387 RJD01443श्री सुन्दरूस्व. नोहर Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
388 RJD01446श्री तुकारामश्री नत्थू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
389 RJD01448श्री महेन्द्रस्व. कुंभ लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
390 RJD01452श्री चैतु रामस्व. दुकालू Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
391 RJD01453श्री सदल रामश्री धनीराम RAJNADGAON27/09/2016
392 RJD01493श्री देवी लालस्व. बिसाहू Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
393 RJD01494श्री बलकरणस्व. समय लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
394 RJD01499श्री नरेशस्व. बिजेलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
395 RJD01505श्री परमानंदस्व. गिरधारी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
396 RJD01509श्री रामकुमारस्व. मनोहर Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
397 RJD01510श्री बिसौहास्व. टेटकू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
398 RJD01511श्री धनसींगस्व. मयाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
399 RJD01512श्री शत्रुघ्न लालश्री कादूराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
400 RJD01517श्री दुलेश्वरश्री बिसौहा राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
401 RJD01519श्री चेतन लालश्री शत्रुघ्न Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
402 RJD01522श्री सोमनाथस्व. लखन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
403 RJD01541श्री गोकुलश्री चुरावन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
404 RJD01544श्री राजेन्द्रश्री चम्पा लाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
405 RJD01547श्री द्वारकाश्री चैतराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
406 RJD01548श्री यदुनन्दनश्री सालिक राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
407 RJD01551श्री संतूश्री अंकालू कुंभकार Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
408 RJD01565श्री कार्तिकस्व. आनंद राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
409 RJD01566श्री मोहनश्री दुलार सिंह Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
410 RJD01567श्री प्रेमलालश्री गंगाराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
411 RJD01568श्री सांवतश्री बुधराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
412 RJD01569श्री भुषणस्व. दशरू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
413 RJD01571श्री गोपालश्री सोनदु राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
414 RJD01573श्री कन्हैयास्व. सुखराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
415 RJD01574श्री मनोहरस्व. दशरू राम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
416 RJD01577श्री अजयस्व. बाबूलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
417 RJD01578श्री सन्तोषस्व. बाबूलाल Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
418 RJD01579श्री रूपचन्द्रनिरंजन Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
419 RJD01580श्री जयप्रकाशस्व. बलीराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
420 RJD01582श्री अगद रामस्व. भारत Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
421 RJD01583श्री चिन्तास्व. परदेशी Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
422 RJD01584श्री पवनस्व. मिलनराम Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
423 RJD01585श्री पंचरामश्री दशरथ Chuikhadan , Rajandgaon02/05/2018
424 RJD01660श्री मनोजश्री गनपत RAIPUR HQ07/09/2017
425 RJD01661श्री सोहन श्री पंचम कुम्भकार Chuikhadan , Rajandgaon01/05/2018
426 RJD01728श्री जगरू स्व. श्री प्योरेलाल RAIPUR HQ14/09/2017
427 RJD01753श्री बुलाकी राम अनूप RAIPUR HQ14/09/2017
428 RJD01761श्री कार्तिक पंचराम RAIPUR HQ14/09/2017
429 RJD01762श्री अघन स्व.प्यारे लाल RAIPUR HQ14/09/2017
430 RJD01766श्री प्रेमू कुम्हारबिसौहा RAIPUR HQ14/09/2017
Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0