पंजीयन क्रंनाम पिता का नामपता स्थानतिथि
1 KDG00120श्री हेतुरामआसमन JAGDALPUR11/12/2016
2 KDG00198श्री खंजीतपुसउ राम JAGDALPUR11/12/2016
3 KDG00455श्री भरत चक्रश्री हिरामन चक्र. JAGDALPUR11/12/2016
4 KDG00563कु. भारती चक्रधारी श्री अशोक चक्रधारीकोंडागांव, बाजारपारा कोंडागांव KONDAGAON KONDAGAON sivik center bhilai06/04/2017
5 KDG00564कु. डॉली चक्रधारीश्री अशोक चक्रधारीमसोरा, कुम्हारपारा मसोरा KONDAGAON KONDAGAON civik center bhilai 06/04/2017
6 KDG00565श्री महेंद्र कुम्भकार श्री हिरामन कुम्भकार कोंडागांव, बाजारपारा कोंडागांव KONDAGAON KONDAGAON civik center bhilai06/04/2017
7 KDG00566श्री ईश्वर राम राणाश्री सहदेव राणामसोरा, कुम्हारपारा मसोरा KONDAGAON KONDAGAON civik center bhilai06/04/2017
8 KDG00567श्री युगललस्व. फ़तूराम मसोरा, कुम्हारपारा मसोरा KONDAGAON KONDAGAON civik center bhilai06/04/2017
Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0